പഠന മികവിന്റെ വഴിയില്‍  ......

കുട്ടിയെ  പഠന മികവിലേക്ക് നയിക്കാന്‍ നിരന്തര വിലയിരുത്തലിനു കഴിയും . അധ്യാപക സമൂഹം വളരെ ഗൌരവത്തോടു കൂടിയാണ് നിരന്തര വിലയിരുത്തലിനെ സമീപിക്കുന്നത്.സപ്തംബര്‍  നാലാം തീയ്യതി നടന്നപരിശീലനത്തിലൂടെ  നേടിയ അനുഭവങ്ങളുടെ കരുത്തുമായി അവര്‍ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുകയാണ് .എല്ലാ കുട്ടികളെയും പഠന നേട്ടത്തിന്റെ അവകാശികലാക്കി മാറ്റുക എന്ന ലക്‌ഷ്യം മുന്നില്‍ കണ്ട്.....

കടപ്പാട്  : ബി . ആര്‍. സി ചിറ്റാരിക്കല്‍
Previous Page Next Page Home