ജി എല്‍ പി എസ് ചുളളി.

ജി എല്‍ പി എസ് ചുളളി.


ശ്രീ.ടി.കെ.എ വുജിൻ മാസ്റ്റർക്ക് സ്വാഗതം

Posted: 21 Aug 2017 09:45 AM PDT

ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.മാലോത്ത് കസ്ബയിൽ നിന്ന് ജി.എൽ.പി.എസ്. ചുള്ളിയിലേക്ക് പുതുതായി സ്ഥലം മാറി വന്ന ശ്രീ.ടി.കെ.എ വുജിൻ സാറിന് സ്വാഗതം

ജോൺസൺ മാഷിന് യാത്രാമംഗളങ്ങൾ

Posted: 21 Aug 2017 09:19 AM PDT

ജി.എൽ.പി.എസ് ചുള്ളിയിൽ നിന്ന് ജി.എച്ച്.എസ് തയ്യേനിയിലേക്ക് ഇന്ന് സ്ഥലം  മാറിപ്പോകുന്ന ശ്രീ ജോൺസൺ പി.സി.സാറിന് പ്രാർഥനാശംസകൾ

Gupshosdurgkadappuram

Gupshosdurgkadappuram


AEO VISITED THE SCHOOL ON 21.08.2017

Posted: 21 Aug 2017 07:10 AM PDT

ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ ശ്രീ കെ.പി.പുരുഷോത്തമൻ സാർ ഇന്ന് സ്കൂൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയും  മൂല്യനിർണയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു.

GHSS Kuttamath

GHSS Kuttamath


DISTRICT LEVEL RAMAYANAM QUIZ-CONGRATULATIONS !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Posted: 21 Aug 2017 10:27 AM PDT


LP SECOND -HRISHIKESH-3A
UP SECOND-SREESHA S KAJANAYA-5B


Previous Page Next Page Home