ബി.ആര്‍.സി വാര്‍ത്ത : 'ഒന്നിച്ചൊന്നായ്... ഞങ്ങളും നിങ്ങളോടൊപ്പം'

ബി.ആര്‍.സി വാര്‍ത്ത : 'ഒന്നിച്ചൊന്നായ്... ഞങ്ങളും നിങ്ങളോടൊപ്പം': സർവ്വശിക്ഷാ അഭിയാന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഡിസമ്പർ 1 മുതൽ 7വരെ നടന്ന ഭിന്നശേഷി വാരാചരണത്തിന്റെ ജില്ലാതല സമാപനം ചെറുവത്തൂർ ബി.ആർ.സിയിലെ കരക്കേരു ഫ...
Previous Page Next Page Home