Gupshosdurgkadappuram

Gupshosdurgkadappuram


ഹെഡ്മാസ്റ്റർമാരുടെ സ്കൂൾ സന്ദർശനം . 30. 1.18

Posted: 31 Jan 2018 07:00 AM PST

മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ മുഴുവൻ  സ്കൂളുകളും സന്ദർശിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഹെഡ്മാസ്റ്റർമാരുടെ സംഘം ഇന്നു സ്കൂൾ സന്ദർശിച്ചു. മുനിസിപ്പാൽ ചുമതലയുള്ളBRC ട്രെയിനർK. V. സുധ ടീച്ചറും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.
Previous Page Next Page Home