സഞ്ചരിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി മാസിക...


          ചെറുവത്തൂര്‍ പി.ഇ.സി. യുടെ ഈ വര്‍ഷത്തെ തനതു പരിപാടിയാണ്‌ സഞ്ചരിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി മാസിക.                       "   ഇലകള്‍ എന്തെ  ആടാത്തേ...? " എന്നു പേരിട്ട ഈ മാസിക ഒരു വിദ്യാലയത്തിനു 10 ദിവസം ലഭിക്കും. തങ്ങളുടെ കവിത, കഥകള്‍ , പോസ്റ്റര്‍.... മറ്റു വ്യവഹാര  രൂപങ്ങള്‍  ഇതിലെഴുതി മാസിക അടുത്ത വിദ്യാലയത്തിനു കൈമാറും. മാസിക ഇപ്പോള്‍ പഞ്ചായത്തിലെ നാലാമത്തെ വിദ്യാലയത്തിലെത്തി. പങ്കു വെക്കലിന്റെ വലിയ സാധ്യത തുറന്നിടാന്‍ ഇലകള്‍ എന്തെ ആടാത്തേ  എന്ന  മാസികക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്. 

ചെമ്പരത്തിയിലെ വൈവിദ്യം

( വിവരങ്ങള്‍  : മഹേഷ്‌ ചെറുവത്തൂര്‍ )

Previous Page Next Page Home