കക്കാട്ട്

കക്കാട്ട്


മുനവ്വിറിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം

Posted: 23 Oct 2019 09:46 AM PDT

ജില്ലാ വെയിറ്റ്ലിഫ്റ്റിങ്ങില്‍ പത്താം തരത്തിലെ മുനവ്വിര്‍ എം ടി പി ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി.

Previous Page Next Page Home