ഡയറ്റ് കാസര്‍ഗോഡ്

ഡയറ്റ് കാസര്‍ഗോഡ്


ജില്ലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍മാരുടെ യോഗം

Posted: 19 Sep 2017 09:25 AM PDT


ജില്ലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍മാരുടെ യോഗം 19-09-2017ന് കാസര്‍ഗോഡ് ഡയററില്‍   നടന്നു
ഡിഡിഇ  ഡോ.ഗിരീഷ്ചോലയില്‍ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു.
ഡയറ്റ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ഡോ.കെ. എം. ഉണ്ണികൃഷ്ണ൯ നടത്തിവരുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വിശദമാക്കി. എസ് എസ് എ ജില്ലാ പ്രോജക്റ്റ് ഓഫീസര്‍ പി. വേണുഗോപാല൯, ആര്‍ എം എസ് എ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രോജക്റ്റ്ഓഫീസര്‍ പുഷ്പ എന്നിവ൪ നടക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍  വിശദീകരിച്ചു

Previous Page Next Page Home