ഗവ.മോഡല്‍ റെസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സ്കൂള്‍ , പരവനടുക്കം

kvIqÄ
1.      Imk-d-tKmUv PnÃ-bnse sN½-\mSv {Kma-]-©m-b¯v AXnÀ¯n-¡p-Ån-emWv kvIqÄ ØnXn- sN-¿p-¶-Xv. Ct¸mÄ {]hÀ¯n-¡p¶ Øe-t¯¡v 2 hÀjw ap¼mWv amän-{]-hÀ¯\w Bcw-`n-¨-Xv.
2.      `uXnIw
        tamU sdkn-sU³jy kvIqÄ F¶pÅ \nebv¡v ]c-am-h[n kuI-cy-§Ä Dd-¸m-¡n-bn-«pÅ hnZym-e-bw. aXn-bmb hep-¸-¯n-epÅ ¢mkvap-dn-IÄ, Hm^okv apdn-IÄ, F¨v.-F-kv.F-kv. t»m¡v, tlmÌÀ kuI-cyw, `£-W-im-e, Bh-iy-¯n\v tSmbvseäv kuI-cy-§Ä FÃmw Dd-¸m-¡n-bn-«p-­v. hnim-e-amb kvIqÄ Iymw]kv hnhn[ {]hÀ¯-\-§Ä¡v A\p-tbm-Py-am-Wv.
3.      Std V apXÂ XI hsc-bmbn 210 Ip«n-IÄ ]T\w \S-¯p-¶p.
4.      ]Ým-¯ew
        ImkÀtKmUv, I®qÀ, hb-\mSv XpS-§nb PnÃ-I-fn \n¶pw sXc-sª-Sp-¡-s¸« ]«n-I-PmXn/hÀ¤ hn`m-K-¯nÂs¸-Sp¶ Ip«n-I-fmWv ]Tn-¡p-¶-Xv.

A¡m-Z-anIw
        kvIqfn \S-¡p¶ FÃm {]hÀ¯-\-§fpw ]pXp-a-bmÀ¶ coXn-bn dnt¸mÀ«v B¡m³ Ign-bp¶p. CXn\v Ah-ew-_n-¨n-cn-¡p-¶Xv hmcm-´y-¯n-epÅ hmÀ¯ X¿m-dm-¡epw Ah-X-cn-¸n-¡-ep-am-Wv. CXn-\mbn MRS NEWS F¶ hmÀ¯-bm-¡Â IT hnZ-KvZ-cpsS t\Xr-Xz-¯n X¿m-dm-Ip-¶p.
        {it²-b-am-bXv
        þ     hmÀ¯m sXc-sª-Sp-¡Â
        þ     hmÀ¯ hmbn-¡Â
        þ     dnt¸mÀ«nwKv
        þ     kmt¦-XnI CS-s]-SÂ
        Ch-sbÃmw hnZymÀ°n-IÄXs¶ t\cn«v sN¿p-¶p. Ah-X-c-W-¯n kzm`m-hn-I-Xbpw X\n-abpw ]peÀ¯m³ ]c-am-h[n Ign-bp-¶p-­v.

]Xn-¸p-IÄ
        FÃm Ip«n-Ifpw ]Xn¸v X¿m-dm-¡-en ]s¦-Sp-¡p-¶p. A[ym-]-I-cpsS CS-s]-S Xosc Ipd-hv. (Ip-«n-IÄ kzbw X¿m-dm-¡m³ {]m]vX-cm-Wv)
þ      Zn\m-N-cWw
þ      ]pkvXI \ncq-]Ww
þ      Ie-IÄ

lnµn ]T\w lnµn-bn am{Xw
        lnµn ]T-\-¢m-kn lnµn-am{Xw D]-tbm-Kn-¡p-Ibpw 6þmw ¢mtkm-Sp-IqSn lnµn-bn Bi-b-hn-\n-abw \S-¯m³ Ip«n-IÄ¡v Ign-bp-Ibpw sN¿p-¶p.

sse{_dn
þ      Ip«n-IÄ sset{_dn-b³am-cmbn {]hÀ¯n-¡p¶ sse{_-dn-bpsS {]hÀ¯\w amXr-Im-]cw
þ      Hcp sk³{SÂ sse{_-dnbpw ¢mkv sse{_-dn-Ifpw
þ      hmb-\m-¡p-dn¸v ]Xn-¸n-I-fm-¡p-¶p.
þ     hnX-cWw imkv{Xo-b-amb coXn-bn Ip«n-IÄ Xs¶ \nÀh-ln-¡p-¶p.

Ne-¨n-t{Xm-Õhw
        ]T\ D]m-[n-bmbn Ne-¨n-{Xs¯ ^e-{]-Z-ambn D]-tbm-Kn-¡p-¶p. ]mT-`m-K-§-fp-ambn _Ôs¸«v Ne-¨n-{X-¯nsâ km[yX ]c-am-h[n D]-tbm-Kn-¡p-¶p. Ip«n-I-fpsS Ne-¨n-{X-§-fpsS {]ZÀi\w kwL-Sn-¸n-¡p-¶p. Én¸p-IÄ Ip«n-IÄ X¿m-dm-¡p-¶p.

em_v {]hÀ¯\w
        kpk-Ö-amb em_v X¿m-dmbn hcp-¶p.

]{X-§Ä
þ      Ip«n-IÄ X¿m-dm-¡p¶ ]{X-§Ä {it²-b-am-Wv.
þ      hmÀ¯-IÄ hnaÀi-\m-ß-I-ambn Ip«n-IÄ sXc-sª-Sp-¡p-¶p.
þ      ¢mkp-IÄ/{Kq¸p-IÄ FÃmw ]{X-\nÀam-W-¯n ]s¦-Sp-¡p-¶p.

lcn-X-tk\
þ      Gähpw BIÀj-I-amb {]hÀ¯\w kwL-Sn-¸n-¡p-¶p.
þ      ]md-¡p¶v a®n«v \nI-¯nb Øe¯v Huj-[-k-ky-t¯m-«w, ^e-hr-£-§Ä, ImÀjnI hnf-I-Ä F¶nh \¶mbn sN¿p-¶p.
þ      ]cn-kc kwc-£W {]m[m\yw hnfn-¨-dn-bn-¡p¶ NphÀam-kn-I-IÄhgn {]k-à-amb                             hnj-b-§Ä Ah-X-cn-¸n-¡p-¶p.
þ      Iymw]-kn F¯p¶ ]£n-I-f-S-¡-apÅ Poh-Pm-e-§-fpsS kÀtÆ \S-¯p-¶p.
`£-W-ime
        H¶m-´cw `£-W-ime
        \Ã sa\p

BRC
        BRC s{Sbn-\-cpsS \nc-´c CS-s]-SÂ 100% hnPbw SSLC ¡v t\Sp-¶-Xn\v {]tXyI D]-lmcw PEC hI \ÂIp-¶p. {Kma/PnÃm ]©m-b-¯p-I-fpsS klm-bw.

c£m-IÀ¯r-_Ôw
        amk-¯n-sem-cn-¡Â FÃm c£-IÀ¯m-¡fpw kvIqfn-se-¯p-¶p. ¢mkv ]n.-Sn.F XpS-§nb   Imcy-§Ä¡v {]kànbn-Ã.
        A[ym-]-I-cn NneÀ Iymw]-kn Xma-kn-¡p-¶p.

D]-kw-lmcw
        Iq«mb {]hÀ¯\w A[ym-]-IÀ¡p-­v. t\XrXzw hln-¡m³ {]m]vXn-bpÅ A[ym-]-IÀ D­v. sN¿p¶ {]hÀ¯-\-§Ä¡v \à AwKo-Imcw ]c-kv]cw \ÂIp-¶p. C\nbpw Gsd sN¿m-\m-hpw.
Previous Page Next Page Home