Kh: FÂ.-]n. kvIqÄ AXr-¡pgn

BapJw..

        1970 GIm-[ym-]I hnZym-e-b-ambn Bcw-`n-¨p. 1998 \nÀ½n-Xn-bpsS klm-b-t¯m-Sp-IqSn ]n.-Sn.-F. Gsä-Sp¯p AXn-a-t\m-l-chpw hoSnsâ A´-co£w Xs¶ \¡m³ Ign-bp-¶-Xp-amb Hcp \nÀ½m-W-coXn Cu hnZym-e-bs¯ aäp hnZym-e-b-§-fn \n¶p thdn«p \nÀ¯p-¶p. Iq«mb {]hÀ¯-\-¯n-eqsS anI-hnsâ ]mX-bn-emWv Cu hnZym-e-bw. slUvam-Ìdpw A[ym-]-Icpw c£n-Xm-¡fpw \m«p-Imcpw ssItImÀ¯-t¸mÄ hcp¶ sN¦³ `qan lcn-Xm-`-ambn amdn-s¡m-­n-cn-¡p-¶p, 5 A[ym-]-Icpw 112 hnZymÀ°n-Ifpw ChnsS D­v.

A¡m-Z-an-Iw, `uXnIw..

¢mÊp-ap-dn-IÄ:-þ at\m-l-c-ambpw ioip-ku-lr-Z-]-c-amb ¢mÊp-ap-dn-IÄ hnZym-e-bs¯ BIÀjn-I-am-¡p-¶p.
hnZym-e-bhpw ]cn-k-chpw hr¯n-bmbn kq£n-¡p-¶p.
D¨ `£W ]²-Xn-bn ]m hnX-c-Whpw (2009 XpS-§n) Imcy-£-a-ambn \S-¡p-¶p.
]mN-I-¸p-c, tÌmÀdqw, tSmbn-seäv F¶nh hr¯n-bmbn kq£n-¡-¶p.
I¼yq-«À em_v D­v.
kvamÀ«v ¢mkvdqw BIÀj-ambn kq£n-¨n-cn-¡p¶p
Ip«n-I-fpsS krjvTn-IÄ, ^b-ep-IÄ F¶nh IrXy-ambn tiJ-cn-¨n-cn-¡p-¶p.
A[ym-]-IÀ kao-]-\-¯n-\-\p-k-cn¨v ¢mkvdqw {]hÀ¯-\-§Ä Gsä-Sp¯p \S-¯p-¶p.
kvIqÄ Ubdn-þ-e-fn-Xhpw ka-{K-hp-amb Ubdn FÃmw Ip«n-IÄ¡pw D­v.

kmaqly CS-s]-S-ep-IÄ..

kvIqÄ {]hÀ¯-\-§Ä¡m-h-iy-amb [\ tiJ-c-WmÀ°w aZÀ ]n.-Sn.-F. bpsS t\Xr-Xz-¯n tkm¸p-\nÀ½mW bqWnäv {]hÀ¯n-¡p-¶p.
s]mÅ-teä hnZym-À°nIÄ¡v NnIn-Õm-k-lmbw Bbn 1 e£w cq] kam-l-cn¨p \¡n,
]T-\hoSv \à \ne-bn {]hÀ¯n-¡p-¶p.
]¨-¡-dn-Ir-jn-bn-eqsS t]mj-Im-lm-c-§Ä DÄs¡m-Ån-¨p-s¡m-­pÅ D¨ `£-W- ]-cn-]mSn.
lcn-X-h¡-c-W-¯nsâ `mK-ambn 75 Hmfw ac-§Ä hnZym-e-b-¯n-\p-Np-«p-apÅ IÃv \ndª `qan-bn a®n«v \«p kwc-£n-¨p-h-cp-¶p.
at\m-l-c-amb ]qt´m-«w.
Ip«n-I-fpsS IS
k¼mZy kpc£m ]²-Xn.
SSLC ¡v hnP-bn-¡p¶ ]qÀÆ hnZymÀ°n-Isf A\p-tam-Zn-¡p-¶p.
       
        {]Xn-Iq-ehpw ]cn-an-Xhpw Bb kml-N-cy-§sf AXn-Po-hn-¨p-sIm­v Iq«mb {ia-§-fn-eq-sSbpw [oc-amb Nph-Sp-sh-bv¨p-I-fn-eq-sSbpw apt¶m«v IpXn-¡p¶ AXr-Ipgn Kh: FÂ.-]n. kvIqfnsâ slUvam-ÌÀ _lp: kXy³ amÌÀ¡pw, kl-{]-hÀ¯-IÀ¡pw A`yp-Z-b-Imw-£n-IÄ¡pw hnP-bm-iw-k-IÄ t\cp-¶p.

Previous Page Next Page Home