കക്കാട്ട്

കക്കാട്ട്


എല്‍ എസ് എസ്/ യു എസ് എസ് പരീക്ഷകളില്‍ മികച്ച വിജയം

Posted: 22 Jul 2020 10:03 AM PDT

എല്‍  എസ് എസ് / യു എസ് എസ് പരീക്ഷകളില്‍ മികച്ച വിജയം നേടി കക്കാട്ട് സ്കൂള്‍ . എല്‍  എസ് എസിന് 24 കുട്ടികളും യു എസ് എസിന് 8 കുട്ടികളും യോഗ്യത നേടി.

Previous Page Next Page Home