കക്കാട്ട്

കക്കാട്ട്


സ്കൂള്‍ തല ശാസ്ത്രമേള

Posted: 27 Sep 2017 09:58 AM PDT

സ്കൂളിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി ശാസ്ത്ര, ഗണിതശാസ്ത്ര,സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പ്രവര്‍ത്തി പരിചയമേള നടത്തി. വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ നല്ല പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് മേള ശ്രദ്ധേയമായി. ഹെയ്മാസ്റ്റര്‍ ഇ പി രാജഗോപാലന്‍ മേള ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു.
മേളയിലെ ചില നിമിഷങ്ങള്‍
Previous Page Next Page Home