കക്കാട്ട്

കക്കാട്ട്


കക്കാടിന് കക്കൊടിയിലും വിജയം

Posted: 28 Dec 2015 08:57 AM PST

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ  കക്കൊടിയിൽ വെച്ചു  നടന്ന 16 വയസിനു താഴെ പ്രായമുള്ള  പെണ്‍കുട്ടികളുടെ  ഫുട്ബോൾ  മത്സരത്തിൽ വിജയികളായത് കക്കാട്ടെ  പെണ്‍കുട്ടികൾ . പത്തായിരം രൂപയാണ് പ്രൈസ് മണി .  .അ ഭി ന ന്ദ ന ങ്ങ ൾ 
Previous Page Next Page Home