Gupshosdurgkadappuram

Gupshosdurgkadappuram


അക്കാദമിക മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ പ്രകാശനം.14.02.2018

Posted: 14 Feb 2018 07:57 AM PST

സ്കൂളിന്റെ സമഗ്ര വികസനം ലക്‌ഷ്യമിട്ടുള്ള  അക്കാദമിക്ക് മാസ്റ്റർ പ്ലാനിന്റെ പ്രകാശനം ഇന്ന് നടന്നു. കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭാ കൗൺസിലർ ഖദീജ ഹമീദ് പി.ടി.എ പ്രസിഡണ്ട് K. K. ജാഫറിനു നൽകി പ്രകാശന കർമ്മം നിർവ്വഹിച്ചു.

Previous Page Next Page Home