കക്കാട്ട്

കക്കാട്ട്


ലിറ്റില്‍ കൈറ്റ്സ് ക്ളാസ്സ്

Posted: 19 Sep 2018 08:57 PM PDT


സ്കൂള്‍തല മേളകള്‍

Posted: 19 Sep 2018 08:53 PM PDT

സ്കൂള്‍ തല ശാസ്ത്ര, ഗനിതശാസ്ത്ര, സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര, പ്രവര്‍ത്തിപരിചയ, ഐ ടി മേളകള്‍ 19/9/2018 ന് നടന്നു. മേലയിലെ ചില ദൃശ്യങ്ങള്‍.


Previous Page Next Page Home