കക്കാട്ട്

കക്കാട്ട്


ശാസ്ത്രപോഷിണി

Posted: 27 Apr 2016 09:30 PM PDT


വിജയക്കണക്ക്

Posted: 27 Apr 2016 09:27 PM PDT


വിജയം

Posted: 27 Apr 2016 07:01 PM PDT


134

Posted: 27 Apr 2016 09:07 PM PDT


എസ്.എസ്.എല്‍.സി കക്കാട്ടിന് പതിനാലാം വര്‍ഷവും നൂറുമേനി

Posted: 27 Apr 2016 09:21 AM PDT


School Name : G.H.S.S. Kakkat


Subject
P01 - First Language (Paper-I) P02 - Second Language (Paper-II)
P03 - English P04 - Hindi (Third language)
P05 - Social Science P06 - Physics
P07 - Chemistry P08 - Biology
P09 - Mathematics P10 - Information Technology

 Slno
 RegNo.
Name
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
Status
1
214968
ANAGHA K V
A+
A+
B
A+
B+
A
B+
B+
C+
B+
EHS
2
214969
ANJANA K V
A+
A+
B+
A+
B+
A
A
B+
B+
A+
EHS
3
214970
ANJITHA P V
A+
A
C
B
C+
C+
C
B
D+
B+
EHS
4
214971
ANUSHA B
A+
A+
B
A
B
B
B
B+
C
A
EHS
5
214972
ARDRA K
A+
A+
A
A+
A+
A
A
B+
B+
A+
EHS
6
214973
ASHWATHI P
B+
A+
B
A
B+
A
A
A
C
B+
EHS
7
214974
ATHIRA K V
C+
B
C+
B+
C
C+
C+
C
C+
B
EHS
8
214975
DEEPA K P
A+
A+
B
A+
B+
A+
B
A
B+
B+
EHS
9
214976
DRISHYA V
A+
A+
A
A+
A+
A+
A+
A+
A
A+
EHS
10
214977
HARITHA T
A+
A+
C+
B+
B
B
C+
B
D+
A
EHS
11
214978
JASNA MOL T
A+
A+
B
A
B
B+
B
B+
C+
B+
EHS
12
214979
JISHANA N P
B+
B+
C+
B+
B
B+
C
B
C
A
EHS
13
214980
JUBAIRIYA C K
B+
A
C+
A
B
B+
B
B
C+
B
EHS
14
214981
JYOTHIKA T V
A+
A+
B
A
C+
B
C+
B+
C+
B+
EHS
15
214982
KARTHIKA C
B+
A+
C+
B
C
C
C+
C+
C+
B+
EHS
16
214983
MEGHA K
A+
A+
A
A+
A+
A+
A+
A+
A
A+
EHS
17
214984
MIDHULA K M
B+
A+
C
A
C
C+
C+
B
C
B+
EHS
18
214985
MINEESHA K
C+
B
C
C+
D+
D+
C
D+
D+
B
EHS
19
214986
NAVYA K
A+
A+
C+
A
C+
B+
C+
B
C
B+
EHS
20
214987
NAYANA K V
A+
A
C+
A
C+
B+
C+
B
C+
A
EHS
21
214988
RAHANA S V
A+
B+
C+
A+
B
B+
B
B
C+
A
EHS
22
214989
RANJIMA RAMESHAN V
A+
B+
B
A
B
B+
C
B+
C+
A
EHS
23
214990
RESHMA V
A+
B+
C+
A
C+
B+
C+
B+
C
A
EHS
24
214991
REVATHI P M
A+
A
B
A+
A+
A+
A
A+
B
A
EHS
25
214992
RISVANA HASSAN
A+
B+
C
A+
C+
B
C
B
C
B+
EHS
26
214993
SAFEEDA T A
A+
A+
A
A+
B+
B+
C+
A
C
B+
EHS
27
214994
SAVITHA M
A+
A+
B+
A+
A
A+
A
A+
B+
A+
EHS
28
214995
SHIBINA V V
A+
A
B+
A+
B+
A
B
A
B
B
EHS
29
214996
SRUTHI M
A+
A
B
A+
B+
B+
C+
B
C+
A+
EHS
30
214997
SRUTHI P V
B
C+
C
B+
C
C+
C
C
C
B
EHS
31
214998
SWETHA RAJ A M
A+
A+
C+
A+
A
A
B
A
B
B+
EHS
32
214999
ABHIJITH K V
A+
A+
C
B
C+
B
C
B
C
B+
EHS
33
215000
ABHIJITH K V
B+
A
C+
B
C+
B
D+
B
C
B
EHS
34
215001
ABHIJITH P M
A+
A
C+
A+
B
A
C+
B+
C+
A
EHS
35
215002
ABHINAND K V
B+
B+
D+
B
C
B
D+
C
C
B+
EHS
36
215003
ABHINAV A V
A
A
C
B
C
C
D+
C
C
B+
EHS
37
215004
ABHINESH U V
C+
C
D+
C+
D+
C+
D+
D+
C
C+
EHS
38
215005
ABHIRAJ P V
A+
B
B
C+
C+
B+
C+
C+
C+
A
EHS
39
215006
ABHIRAM M
A
B
B
B
B
B+
C+
B
C+
B+
EHS
40
215007
ABHISHEK K V
B
B
C+
B
C+
B+
C
B
C+
B
EHS
41
215008
ADARSH S P
B
C+
C
D+
B
A+
C
C
C+
B
EHS
42
215009
AJITH P
C+
B
C+
C
B
A+
C+
C
B
B
EHS
43
215010
AKHILDEV T M
A
B
C+
B
C+
A
B
C+
C+
B
EHS
44
215011
AKHIL K V
C
B
B
B
C
B
C+
C+
B
B+
EHS
45
215012
AKHILRAJ A V
A
B+
B
B+
B
A+
B+
B
B
A
EHS
46
215013
ANAND P V
A+
A
B
C+
B
A+
B+
B
B
B+
EHS
47
215014
ARJUN C
A+
A
B+
B+
A
A+
B
B
C+
A
EHS
48
215015
ARJUN P
A+
B+
A
A
A
A+
A
B+
B+
A
EHS
49
215016
ASHWIN P
A
A
A
B+
B+
A+
B
A
B
A
EHS
50
215017
ASHWIN V
A
B+
B+
A+
A
A+
A
A
B+
A+
EHS
51
215018
DEEPU KUMAR T S
A
A
B+
B
B
A+
B+
B
C+
A
EHS
52
215019
DHANEESH MADHAVAN
A
B+
C+
B
C+
A
C+
C
C
A
EHS
53
215020
FIROZ C K
C
A
C
D+
C
A
B
C+
C+
C+
EHS
54
215021
HRITHIK T
B+
B+
B+
C+
C+
A
B
C+
C+
A+
EHS
55
215022
JASHIM C
A
B
B
B
C
A+
B+
B
B
A
EHS
56
215023
JAYAPALAN B
A
B+
B
B+
D+
A
B
C+
C
B+
EHS
57
215024
JIJITH P V
B
B+
C
C+
C+
A+
B
B
C+
B+
EHS
58
215025
JISHNURAJ A T
A+
A+
A
A
B+
A+
A+
A
A
A+
EHS
59
215026
JITHIN M
B
B+
C
C
C
A
C+
C
D+
B+
EHS
60
215027
MIDHUN KRISHNA B M
A
A
A
A+
C+
A
B
B
B
A
EHS
61
215028
MIDHUN M
A
A+
B
B
B
A
B+
B
C
B+
EHS
62
215029
MUHAMMAD AFLAH C K
B+
A+
B
B
B
A
A
B+
C
B
EHS
63
215030
MUHAMMED ANAS B K
C
C
D+
C
D+
C+
D+
D+
D+
C+
EHS
64
215031
MUHAMMED FAYIS P M
B+
A
B
B
C
B+
B
B
C
A
EHS
65
215032
MUHAMMED MUSHARAF C K
B
B+
C+
B
C
B+
B
C+
C
B+
EHS
66
215033
MUHAMMED NAVAZ P
C+
B+
D+
B
C
B+
C+
C+
D+
B+
EHS
67
215034
MUHAMMED RASHID P
D+
B
C+
B
D+
C+
B
C+
C
B
EHS
68
215035
MUHAMMED RUMAIS K
A
A
A
B+
B
A+
A
B+
B+
A+
EHS
69
215036
MUHAMMED YOUNUS N P
B+
B+
C+
B
C+
A
B
C+
C
A
EHS
70
215037
NAVANEETH V
B
B+
C
C+
C
B+
B
B
D+
B
EHS
71
215038
NIDHEESH M
A+
B+
A
A
C+
A
A
B
C+
A+
EHS
72
215039
NIDHEESH N A
B+
B+
C+
B
C
B+
B+
C+
C
B
EHS
73
215040
PRAJITH K
A+
A+
B+
B+
B
A
B
B
C+
A
EHS
74
215041
PRASHOB KUMAR P V
A
A
B
C+
C+
B+
B
B
C+
B+
EHS
75
215042
RIYAD P M
B
B
B
C+
C+
B+
B
B+
C
A+
EHS
76
215043
RIYAS K
A
B+
B
B
C+
B+
B+
B
C
B+
EHS
77
215044
ROHITH V P
A+
A+
B+
B
B
A
B+
A
B+
A
EHS
78
215045
SAJIN SATHYAN
C+
B
B
B+
C
B
B
B
C+
A
EHS
79
215046
SANEESH V
A+
A
B
B+
B
A
C+
B+
C
B+
EHS
80
215047
SHUHAIB C H
B
B
C+
B
B
A
C+
B
C+
B+
EHS
81
215048
SHUHAIL T
B
B
C
C+
B
B
C+
B
C
B+
EHS
82
215049
SINOJ CHANDRAN P V
A
A+
B+
A+
C+
A+
B
B+
B
B
EHS
83
215050
SOJITH A K
A
A
B
B
A
A
B+
C+
C+
A
EHS
84
215051
SOURAV E
C
C+
D+
C
C+
B
C+
C
C
B
EHS
85
215052
SREERAG V
A+
A+
B+
B+
B
B+
C+
B
C
A+
EHS
86
215053
SREERAJ P
A
B+
C
B
B
B+
C
B
D+
B+
EHS
87
215054
SUMESH K
A+
A+
B+
A+
A+
A+
A+
A+
A
A
EHS
88
215055
SWARAJ M
A+
A
B+
B+
B+
A+
A
A
B+
A
EHS
89
215056
VIJAY VINU V
B+
B+
C+
C+
C+
B
B+
B
C+
B
EHS
90
215057
VISHNU P V
A
B+
C
C+
B+
B
C+
B
D+
B+
EHS
91
215058
AMRITHA MADHU K V
B+
B
A
A
B
A
A
A
A
A
EHS
92
215059
AMRUTHA P
A
A
A+
A+
B+
A+
A+
A
A+
A+
EHS
93
215060
ANAGHA K P
B
B+
B+
B+
B
B
C+
B+
B
A
EHS
94
215061
ANJITHA M
A
A+
A+
A+
B+
B+
B
B+
B
A+
EHS
95
215062
ANJU T
B+
A
A
A+
B
A
A
B
B+
A+
EHS
96
215063
ARYA T
B
A
A
B+
C+
B
A
B
B
A+
EHS
97
215064
JARFANA C K
A
A
A+
A+
B
B
B
A
B
A
EHS
98
215065
KRISHNAPRIYA M
A+
A+
A+
A+
B
A
A
B+
A
A+
EHS
99
215066
RASHMI N
A
A+
A+
A+
B
A+
A
A
B+
A+
EHS
100
215067
SAFEEDA A
A
A+
A+
A+
B
B+
B+
B+
B
A
EHS
101
215068
SAJINA K
A+
A+
A+
A+
B+
A+
A
A+
A
A+
EHS
102
215069
SEETHALAKSHMI P
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A
A+
EHS
103
215070
SHAMSEERA BASHEER
A+
A+
A+
A+
B
A
B
A+
C+
A
EHS
104
215071
SNEHA VARGHES
A+
A
A+
A+
B
A
B+
A+
B+
A+
EHS
105
215072
ABHINAND A V
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
B+
A+
EHS
106
215073
ABHIRAM A V
A
A+
A+
A
A
A+
A+
A+
B
A+
EHS
107
215074
ABHIRAM M
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
EHS
108
215075
ABHIRAM M V
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
EHS
109
215076
AMAL P SANTHOSH
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
EHS
110
215077
ASHIQUE C H
A+
A+
A
A
A+
A+
A+
A+
A+
A+
EHS
111
215078
ASWIN P SANTHOSH
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
EHS
112
215079
BINIL T V
A+
A+
A+
A+
B
A+
A+
A+
A
A+
EHS
113
215080
E N ROHITH NATH
B+
A
A
A+
B
A
A+
A+
A+
A+
EHS
114
215081
LIKHIL K
A
B+
B+
B
D+
C+
B+
B+
A+
A+
EHS
115
215082
LINEX KRISHNA
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
EHS
116
215083
MIDHUN RAJ K
A+
A+
A
A
B+
A+
A+
A
A
A+
EHS
117
215084
MUHAMMAD ANSAJ T N
B
A
B+
B+
B
A+
B+
B+
B
A
EHS
118
215085
MUHAMMAD NIYAZ
A+
B+
A
B+
B
A+
B+
A
B
A+
EHS
119
215086
MUHAMMED SHAHEEM
A
B
A
B
C+
A
A
A
B
A
EHS
120
215087
MUHAMMED SIRAJ E K
B+
A
A
B+
B
A
A+
A
B+
A+
EHS
121
215088
MUHAMMED UBAISE C H
A
A
B
C+
D+
C+
B
C
C
A
EHS
122
215089
NAVANEETH P
A+
A+
A+
A
B
A+
A
B
B+
A+
EHS
123
215090
NIKESH K P
A+
A+
A+
A
B+
A+
A
A+
A+
A+
EHS
124
215091
PRANAV NARAYAN
A+
A+
A+
A
B+
A+
A+
A
A+
A+
EHS
125
215092
PRANESH K V
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
EHS
126
215093
PRASHOB T
A+
A+
A+
A+
C+
A+
A+
A
A
A+
EHS
127
215094
ROHAN M JAMES
A+
A
A+
B
C+
A
B+
B
A
B+
EHS
128
215095
SHANID N P
B+
A+
A+
A
C+
A
B+
B
A+
A+
EHS
129
215096
SIDHARTHA P
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
EHS
130
215097
SOORYA NARAYANAN A
A+
A+
A+
A
B+
A+
A+
B+
A+
A+
EHS
131
215098
UDHEESH KUMAR A V
A
A+
A+
A
C
A+
A
B
B
A+
EHS
132
215099
VIJIN T V
A
A+
B+
B
C
B+
A
B
C+
A+
EHS
133
215100
VIMAL K V
A
A+
A+
A+
B+
A+
A+
A
A
A+
EHS
134
215101
VIPIN P V
A+
A+
A
A
B+
A
A
B
C+
A+
EHS
Previous Page Next Page Home