ക്ലാസ്സ്‌ പി. ടി. എ
 
കുട്ടികളുടെ ഒരു മാസത്തെ പഠനത്തിന്റെ തെളിവുകള്‍ കുട്ടികള്‍ പങ്കിടുന്നു.
ബാലസഭ കഴിവിന്റെ മികവു ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള വേദി. 
കുട്ടികളുടെ രചനകളിലെ വളര്‍ച്ച ബോധ്യപ്പെടല്‍. 
കുട്ടിയുടെ പോര്‍ട്ഫോലിയോ പരിശോധിക്കല്‍. 
അധ്യാപകരുടെ ക്ലാസ്സ്‌. 
സംശയാവതരണം - വിശദീകരണം. 
ക്ലാസ്സ്‌ വാര്‍ത്തകള്‍ , പ്രസിദ്ധീകരണം പരിചയപ്പെടല്‍. 
അമ്മമാരുടെ ലൈബ്രറി വിലയിരുത്തല്‍. 
അമ്മമാരുടെ ശില്പശാലകള്‍ ആസൂത്രണം. 
പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ മികവിനായുള്ള മറ്റു പ്രവര്‍ത്തനം ആസൂത്രണം.     Previous Page Next Page Home