PADANOLSAVAM 2019


PADANOLSAVAM 2019


SL BRC LSG SCHOOL Date Photo 1 Photo 2
1 MANJESHWAR MANJESHWAR GLPS BADAJE 19/02 ACTIVITY  INAUGURATION 
2 MANJESHWAR MANJESHWAR GLPS HOSABETTU 26/02 INAUGURATION   
3 MANJESHWAR MANJESHWAR GLPS KANVATHIRTHA 14/02 BANNER   
4 MANJESHWAR MANJESHWAR GLPS KUNJATHUR 13/02 ACTIVITY  
5 MANJESHWAR MANJESHWAR GLPS UDYAWARA 07/02 ACTIVITY  
6 MANJESHWAR MANJESHWAR GLPS VAMANJOOR 07/02 ACTIVITY  
7 MANJESHWAR MANJESHWAR ALPS MARIASHRAMA 20/02 ACTIVITY  
8 MANJESHWAR MANJESHWAR SAT ALPS MANJESHWAR 20/02 ACTIVITY  
9 MANJESHWAR MANJESHWAR VIDYODAYA ALPS PAVOOR 21/02 INAUGURATION  
10 MANJESHWAR MANJESHWAR ALPS UDYAWAR BHAGAVATHI 20/02 ACTIVITY  
11 MANJESHWAR MANJESHWAR GMLPS UDYAWAR THOTA 05/02 ACTIVITY  
12 MANJESHWAR MANJESHWAR GLPS KIDOOR 15/02 INAUGURATION  
13 MANJESHWAR MANJESHWAR GBLPS BOMBRANA 15/02 INAUGURATION   
14 MANJESHWAR MANJESHWAR GBLPS UJAR-ULWAR 14/02 BANNER   
15 MANJESHWAR MANJESHWAR GMLPS ARIKKADY 07/02 INAUGURATION   
16 MANJESHWAR MANJESHWAR GBLPS ARIKKADY GENERAL 20/02 BANNER  
17 MANJESHWAR MANJESHWAR GFLPS KUMBLA 19/02 BANNER   
18 MANJESHWAR MANJESHWAR GHSS BENGRA MANJESHWAR 08/02 ACTIVITY   
19 MANJESHWAR MANJESHWAR SAT HIGH SCHOOL MANJESHWAR 07/02 BANNER  NOTICE
20 MANJESHWAR MANJESHWAR GVHSS KUNJATHUR(VHSE) 08/02 INAUGURATION  
21 MANJESHWAR MANJESHWAR GHS UDYAWAR 12/02 BANNER  ACTIVITY
22 MANJESHWAR VORKADY GLPS PATHUR 13/02 BANNER   
23 MANJESHWAR VORKADY SVBALPS BAJILKARIYA 19/02 BANNER  
24 MANJESHWAR VORKADY SSNALPS KOLIYOOR 13/02 ACTIVITY   
25 MANJESHWAR VORKADY SSALP S MUDOORTHOKE 14/02 BANNER   
26 MANJESHWAR VORKADY ALPS VORKADY KAPIRI 21/02 ACTIVITY  
27 MANJESHWAR VORKADY AUPS ANEKAL 19/02 BANNER   
28 MANJESHWAR VORKADY BAKRABAIL AUPS PATHOOR 12/02 INAUGURATION   
29 MANJESHWAR VORKADY SRI VVAUPS KODLAMOGARU 20/02 ACTIVITY  
30 MANJESHWAR VORKADY SVVHS KODLAMOGARU 02/02 INAUGURATION   
31 MANJESHWAR MEENJA GLPS KULOOR 20/02 ACTIVITY  
32 MANJESHWAR MEENJA GLPS MAJIBAIL 13/02 ACTIVITY  
33 MANJESHWAR MEENJA GLPS THALEKALA 20/02 ACTIVITY  
34 MANJESHWAR MEENJA VVALPS THOTTETHODY 19/02 ACTIVITY  
35 MANJESHWAR MEENJA GHS KADAMBAR 19/02 INAUGURATION  
36 MANJESHWAR MEENJA GHS MOODAMBAIL 15/02 ACTIVITY   
37 MANJESHWAR MEENJA SJ AUPS KALIYOOR 14/02 ACTIVITY   
38 MANJESHWAR MEENJA VV AUPS MIYAPADAVU 12/02 BANNER  ACTIVITY 
39 MANJESHWAR PAIVALIKE AVALA ALP SCHOOL BAYAR 13/02 ACTIVITY  
40 MANJESHWAR PAIVALIKE ALPS BAYAR PERODI 19/02 ACTIVITY  
41 MANJESHWAR PAIVALIKE ATTEGOLI ALPS KAYYAR 14/02 POSTER   
42 MANJESHWAR PAIVALIKE SPALPS BAYAR 20/02 ACTIVITY  
43 MANJESHWAR PAIVALIKE SHARADA ALPS KANIYALA 19/02 ACTIVITY   
44 MANJESHWAR PAIVALIKE ALPS KUDALMERKALA 14/02 ACTIVITY   
45 MANJESHWAR PAIVALIKE SRI RAMAKRISHNA ALPS KAYYAR 01/02 ACTIVITY   
46 MANJESHWAR PAIVALIKE SRI DPAUPS SAJANKILA 19/02 INAUGURATION  
47 MANJESHWAR PAIVALIKE HEDDARI AUPS BAYAR 19/02 INAUGURATION   
48 MANJESHWAR PAIVALIKE HINDU AUPS CHIPPAR 01/02 INAUGURATION   
49 MANJESHWAR PAIVALIKE AUPS KURUDAPADAVU 07/02 INAUGURATION  
50 MANJESHWAR PAIVALIKE DBAUPS KAYYAR 22/02 ACTIVITY  
51 MANJESHWAR PAIVALIKE SRI SHARADA AUPS CHEVAR 22/02 BANNER POSTER
52 MANJESHWAR PAIVALIKE GHSS PAIVALIKE NAGAR 08/02 ACTIVITY  
53 MANJESHWAR PAIVALIKE BADOOR PERMUDE PARAMESHWARI ALPS 25/02 NOTICE  
54 MANJESHWAR PAIVALIKE GLPS KAYARKATTE 13/02 ACTIVITY   
55 MANJESHWAR PAIVALIKE GHSS PAIVALIKE 15/02 INAUGURATION  
56 MANJESHWAR MANGALPADY GBLPS HEROOR 12/02 INAUGURATION  
57 MANJESHWAR MANGALPADY GBLPS MANGALPADY 14/02 NOTICE   
58 MANJESHWAR MANGALPADY GHWLPS MANGALPADY 19/02 INAUGURATION   
59 MANJESHWAR MANGALPADY GLPS MOOSODI 26/01 ACTIVITY  
60 MANJESHWAR MANGALPADY GLPS MULINJA 20/02 ACTIVITY  
61 MANJESHWAR MANGALPADY ALPS ICHILANGOD GENERAL 26/02 ACTIVITY  
62 MANJESHWAR MANGALPADY IALPS ICHILANGOD 13/02 INAUGURATION   
63 MANJESHWAR MANGALPADY NALPS KODIBAIL 12/02 ACTIVITY  
64 MANJESHWAR MANGALPADY GHUPS KURICHIPALLA 14/02 BANNER   
65 MANJESHWAR MANGALPADY SRAUPS KUBANOOR 01/02 ACTIVITY  
66 MANJESHWAR MANGALPADY SRI SHARADA BOVIS AUP AILA 19/02 BANNER   
67 MANJESHWAR MANGALPADY GHSS BEKUR 12/02 ACTIVITY  
68 MANJESHWAR MANGALPADY GHSS SHIRIYA 13/02 BANNER  ACTIVITY
69 MANJESHWAR MANGALPADY GHSS UPPALA 07/02 ACTIVITY  
70 MANJESHWAR MANGALPADY A J I AUPS UPPALA 12/02 BANNER   
71 MANJESHWAR MANGALPADY GVHSS HEROOR MEEPRY(VHSE) 14/02 ACTIVITY  
72 MANJESHWAR MANGALPADY GHSS MANGALPADY 19/02 ACTIVITY  
73 MANJESHWAR MANGALPADY KMAUPS ARIKADY 16/02 ACTIVITY  
74 MANJESHWAR PUTHIGE MIALPS CHALLANGAYAM 14/02 ACTIVITY  
75 MANJESHWAR PUTHIGE ALPS BADOORPADAVU 13/02 ACTIVITY  
76 MANJESHWAR PUTHIGE AUPS DHARMATHADKA 22/02 ACTIVITY  
77 MANJESHWAR PUTHIGE KANDAL ALPS 26/01 ACTIVITY  
78 KUMBALA KUMBALA GWLPS KUMBLA 01/02 POSTER  
79 KUMBALA KUMBALA GSBS KUMBLA 30/01 INAUGURATION  
80 KUMBALA KUMBALA GHS KODIAMME 13/02 POSTER  
81 KUMBALA KUMBALA HFASBS KUMBLA 01/02 INAUGURATION  
82 KUMBALA KUMBALA ALPS NARAYANAMANGALA 08/02 ACTIVITY  
83 KUMBALA KUMBALA GJBS PERAL 28/01 NEWS  
84 KUMBALA KUMBALA GVHSS MOGRAL(VHSE) 19/02 NOTICE  
85 KUMBALA KUMBALA GLPS KOIPADY KADAPURAM 15/02 BANNER  
86 KUMBALA KUMBALA CHMKM ALP SCHOOL 12/02 ACTIVITY  
87 KUMBALA KUMBALA ASBS ICHLAMPADY 14/02 ACTIVITY  
88 KUMBALA PUTHIGE GLPS KANNUR 15/02 ACTIVITY  
89 KUMBALA PUTHIGE GJBS MUGU 06/02 ACTIVITY  
90 KUMBALA PUTHIGE GHS SOORAMBAIL 14/02 BANNER  
91 KUMBALA PUTHIGE AJBS PUTHIGE 30/01 ACTIVITY NEWS  
92 KUMBALA PUTHIGE GHSS ANGADIMOGARU 15/02 NEWS  
93 KUMBALA ENMAKAJE GWLPS KAJAMPADY 08/02 ACTIVITY  
94 KUMBALA ENMAKAJE SMM AUPS MUNDITHADKA 19/02 NOTICE  
95 KUMBALA ENMAKAJE SSAUPS SHENI 15/02 ACTIVITY  
96 KUMBALA ENMAKAJE ALPS BEDRAMPALLA 19/02 ACTIVITY  
97 KUMBALA ENMAKAJE SGALPS BENGAPADAVU 08/02 INAUGURATION  
98 KUMBALA ENMAKAJE SNALPS PERLA 06/02 ACTIVITY  
99 KUMBALA ENMAKAJE MIALPS PERLA 19/02 POSTER  
100 KUMBALA ENMAKAJE SDPALPS SAYA 12/02 INAUGURATION  
101 KUMBALA ENMAKAJE VALPS UKKINADKA 20/02 ACTIVITY  
102 KUMBALA ENMAKAJE AJBS YELKANA 19/02 ACTIVITY  
103 KUMBALA ENMAKAJE GHSS PADRE 31/01 ACTIVITY  
104 KUMBALA ENMAKAJE ALPS PUNDOOR 15/02 INAUGURATION  
105 KUMBALA ENMAKAJE GLPS BALEMOOLE 26/01 ACTIVITY  
106 KUMBALA ENMAKAJE VAGDEVI ALPS NALKA 06/02 ACTIVITY  
107 KUMBALA ENMAKAJE SVAUPS SWARGA 12/02 ACTIVITY  
108 KUMBALA ENMAKAJE SNHS PERLA 20/02 ACTIVITY  
109 KUMBALA ENMAKAJE SDPAUPS BANPUTHADKA 20/02 ACTIVITY  
110 KUMBALA ENMAKAJE BAUPS KATUKUKKE 15/02 ACTIVITY  
111 KUMBALA BADIADKA GWLPS BELA 26/01 Notice  
112 KUMBALA BADIADKA GHS PERDALA 15/02 INAUGURATION  
113 KUMBALA BADIADKA ST. BASBS BELA 15/02 ACTIVITY  
114 KUMBALA BADIADKA ASBS KUNTIKANA 14/02 ACTIVITY  
115 KUMBALA BADIADKA JASBS MANYA 26/01 ACTIVITY  
116 KUMBALA BADIADKA AUPS PALLATHADKA 12/02 BANNER  
117 KUMBALA BADIADKA SABMPAUPS VIDYAGIRI 08/02 ACTIVITY  
118 KUMBALA BADIADKA AJBS CHEDIKANA 08/02 INAUGURATION  
119 KUMBALA BADIADKA ALPS KILINGAR 08/02 INAUGURATION  
120 KUMBALA BADIADKA MSCALPS NEERCHAL 08/02 ACTIVITY  
121 KUMBALA BADIADKA ZIALPS KUNJAR 13/02 ACTIVITY  
122 KUMBALA BADIADKA SSPALPS UDAYAGIRI 09/02 ACTIVITY  
123 KUMBALA BADIADKA AKMMAUPS PAIKA 13/02 BANNER  
124 KUMBALA BADIADKA NAVAJEEVANA HSS PERDALA 26/01 ACTIVITY  
125 KUMBALA BADIADKA MSCHS PERDALA NEERCHAL 13/02 ACTIVITY  
126 KUMBALA KUMBADAJE GJBS KUMBADAJE 15/02 IMAGE POSTER
127 KUMBALA KUMBADAJE AUPS MOVVAR 01/02 BANNER  
128 KUMBALA KUMBADAJE AUPS YETHADKA 14/02 INAUGURATION  
129 KUMBALA KUMBADAJE ALPS BOLINJA 12/02 INAUGURATION  
130 KUMBALA KUMBADAJE SSALPS MARIKKANA 15/02 INAUGURATION  
131 KUMBALA KUMBADAJE FALPS NARAMPADY 19/02 BANNER  
132 KUMBALA KUMBADAJE SAPHSS AGALPADY 12/02 BANNER  
133 KUMBALA KUMBADAJE SAPALPS AGALPADY 01/02 ACTIVITY  
134 KUMBALA BELLURU GLPS NETTANIGE 29/01 ACTIVITY  
135 KUMBALA BELLURU SSALPS PANEYALA 14/02 ACTIVITY  
136 KUMBALA BELLURU GHSS BELLUR 13/02 ACTIVITY  
137 KUMBALA BELLURU ALPS KAKKEBETTU 15/02 ACTIVITY  
138 KUMBALA KARADKA ALPS CHENNANGOD 20/02 ACTIVITY  
139 KUMBALA KARADKA KPALPS KOTTAMKUZHY 12/02 POSTER  
140 KUMBALA KARADKA SGALPS MULLERIA 14/02 BANNER  
141 KUMBALA KARADKA ALPS PANIYE 14/02 ACTIVITY  
142 KUMBALA KARADKA GHSS ADHUR 14/02 BANNER POSTER
143 KUMBALA KARADKA GVHSS KARADKA(VHSE) 08/02 ACTIVITY  
144 KUMBALA KARADKA GJBS PILANKATTA 19/02 ACTIVITY  
145 KUMBALA KARADKA GLPS MANHAMPARA 15/02 INAUGURATION  
146 KUMBALA KARADKA AUPS MULLERIA 12/02 BANNER  
147 KUMBALA DELAMPADY GWLPS ADOOR 19/02 ACTIVITY  
148 KUMBALA DELAMPADY GLPS KATTIPPARA 15/02 INAUGURATION  
149 KUMBALA DELAMPADY GLPS YEDAPARAMBA 19/02 INAUGURATION  
150 KUMBALA DELAMPADY GLPS PARAPPA 14/02 ACTIVITY  
151 KUMBALA DELAMPADY AUPS KUNTAR 19/02 ACTIVITY  
152 KUMBALA DELAMPADY SVAUPS PANJIKAL 12/02 ACTIVITY  
153 KUMBALA DELAMPADY SSALPS PALLANGOD 13/02 INAUGURATION  
154 KUMBALA DELAMPADY GHSS ADOOR 14/02 ACTIVITY  
155 KUMBALA DELAMPADY GVHSS DELAMPADY(VHSE) 14/02 ACTIVITY  
156 KUMBALA DELAMPADY GHSS PANDI 14/02 NOTICE  
157 KUMBALA DELAMPADY GUPS PALLANGOD 19/02 INAUGURATION  
158 KUMBALA DELAMPADY SGALPS MAYYALA 12/02 INAUGURATION  
159 KASARAGOD MOGRAL PUTHUR GLPS KAMBAR 07/02 Inauguration  
160 KASARAGOD MOGRAL PUTHUR GLPS KAVUGOLI 08/02 Activity  
161 KASARAGOD MOGRAL PUTHUR ALPS KALLANKAI 08/02 Activity  
162 KASARAGOD MOGRAL PUTHUR GUPS MOGRAL PUTHUR 26/01 Inauguration  
163 KASARAGOD MADHUR GLPS KUDULU 20/02 Activity  
164 KASARAGOD MADHUR GJBS MADHUR 20/02 Inauguration Activity
165 KASARAGOD MADHUR GWLPS SHIRIBAGILU 15/02 Activity  
166 KASARAGOD MADHUR GUPS HIDAYATH NAGAR 14/02 Activity  
167 KASARAGOD MADHUR GHS PATLA 07/02 Activity  
168 KASARAGOD MADHUR SGKHS KUDLU 13/02 Activity  
169 KASARAGOD KASARAGOD GLPS ANANGOOR 25/02 Activity  
170 KASARAGOD KASARAGOD GWLPS KASARAGOD 19/02 Activity  
171 KASARAGOD KASARAGOD GLPS KOLLAMPADY 25/02 Poster Inauguration
172 KASARAGOD KASARAGOD GLPS THALANKRA PADINHAR 26/01 Notice  
173 KASARAGOD KASARAGOD TIALPS PALLAM 26/02 Inauguration  
174 KASARAGOD KASARAGOD GUPS KASARAGOD 05/02 inauguration  
175 KASARAGOD KASARAGOD GUPS NULLIPADY 20/02 Inauguration  
176 KASARAGOD KASARAGOD PTMAUPS BADIRA 20/02 activity  
177 KASARAGOD KASARAGOD MADONNA AUPS KASARAGOD 26/02 Inauguration  
178 KASARAGOD KASARAGOD GOVT BLIND SCHOOL KASARAGOD 22/02 Inauguration Activity
179 KASARAGOD KASARAGOD GMVHSS THALANGARA (VHSE) 15/02 Notice  
180 KASARAGOD KASARAGOD GHS KASARAGOD 13/02 Activity  
181 KASARAGOD KASARAGOD BEM  SCHOOL,KASARAGOD 15/02 Activity  
182 KASARAGOD KASARAGOD GMLPS THALANGARA 19/02 Activity  
183 KASARAGOD CHENGALA GLPS ERUTHUMKADAV 13/02 NOTICE  
184 KASARAGOD CHENGALA GLPS KALLUMKOOTAM 14/02 NOTICE  
185 KASARAGOD CHENGALA IIALPS CHENGALA 20/02 Activity  
186 KASARAGOD CHENGALA IIALPS CHEROOR 14/02 Inauguration  
187 KASARAGOD CHENGALA VALPS PADY 19/02 Activity  
188 KASARAGOD CHENGALA BAHMALPS PANARKULAM 20/02 Banner  
189 KASARAGOD CHENGALA GMUPS CHERKALA 14/02 Inauguration  
190 KASARAGOD CHENGALA GHSS CHERKALA CENTRAL 15/02 INAUGRATION  
191 KASARAGOD CHENGALA GHSS ALAMPADY 13/02 Activity  
192 KASARAGOD CHENGALA GHSS EDNEER 30/01 Activity  
193 KASARAGOD CHENGALA TIHSS NAIMARAMOOLA 14/02 Inaguration Activity
194 KASARAGOD CHENGALA MAUPS KALLAKATTA 15/02 Inaguration Activity
195 KASARAGOD CHENGALA GLPS ATHRUKUZHY 07/02 Inauguration  
196 KASARAGOD CHENGALA HHSIB SWAMAJI'S HSS EDNEER 08/02 Inauguration  
197 KASARAGOD CHENGALA MARTHOMA SCHOOL FOR THE DEAF 31/01 Notice  
198 KASARAGOD CHEMNAD GLPS CHATHANKAI 13/02 Notice  
199 KASARAGOD CHEMNAD GLPS CHENMNAD EAST 12/02 Notice  
200 KASARAGOD CHEMNAD GLPS KALANAD NEW 19/02 Activity  
201 KASARAGOD CHEMNAD GLPS KALANAD OLD 22/02 Inauguration  
202 KASARAGOD CHEMNAD GLPS PERUMBALA 06/02 activity   
203 KASARAGOD CHEMNAD GUPS CHEMBAREKA 20/02 Activity  
204 KASARAGOD CHEMNAD GUPS CHEMNAD WEST 26/02 Activity  
205 KASARAGOD CHEMNAD GFUPS KIZHUR 22/02 Inauguration  
206 KASARAGOD CHEMNAD GUPS KOLIYADUKKAM 14/02 Inauguration News
207 KASARAGOD CHEMNAD GUPS THEKKIL PARAMBA 13/02 Inauguration  
208 KASARAGOD CHEMNAD GUPS THEKKIL WEST 07/02 Notice  
209 KASARAGOD CHEMNAD GUPS BENDICHAL 12/02 inauguration  
210 KASARAGOD CHEMNAD GLPS THEKKIL EAST 07/02 Activity  
211 KASARAGOD CHEMNAD GLPS CHANDRAGIRI 14/02 Activity  
212 KASARAGOD CHEMNAD GHSS CHANDRAGIRI 14/02 Banner  
213 KASARAGOD CHEMNAD GHSS CHEMNAD 13/02 Activity  
214 KASARAGOD CHEMNAD GMRHS FOR GIRLS PARAVANADKAM 19/02 Inauguration Activity
215 KASARAGOD MULIYAR GLPS MUNDAKAI 06/02 Inauguration  
216 KASARAGOD MULIYAR CRALPS BEPU 15/02 Inauguration  
217 KASARAGOD MULIYAR GLPS IRIYANNI 15/02 Notice Activity
218 KASARAGOD MULIYAR KALPS KOTOOR 26/02 Banner  
219 KASARAGOD MULIYAR SDPALPS MALLA 14/02 Activity  
220 KASARAGOD MULIYAR GUPS MULIYAR MAPELLA 05/02 Banner  
221 KASARAGOD MULIYAR AUPS BOVIKANA 08/02 News  
222 KASARAGOD MULIYAR GUPS KANATHUR 06/02 Banner  
223 KASARAGOD MULIYAR GLPS BAVIKARA 19/02 Inauguration  
224 KASARAGOD MULIYAR GVHSS IRIYANNI (VHSE) 12/02 Activity  
225 KASARAGOD BEDADKA GLPS KOLATHUR I 19/02 Notice  
226 KASARAGOD BEDADKA GLPS THARANTHATADKA 26/02 Banner Activity
227 KASARAGOD BEDADKA GLPS VAVADUKAM 26/02 Inauguration  
228 KASARAGOD BEDADKA GHS KOLATHUR 14/02 Inauguration  
229 KASARAGOD BEDADKA AUPS MUNNAD 12/02 News  
230 KASARAGOD KUTTIKOLE GUPS MANADKA 19/02 Notice  
231 KASARAGOD KUTTIKOLE GHSS BENDADUKA 06/02 Activity  
232 KASARAGOD KUTTIKOLE GLPS THAVANATH 20/02 Activity  
233 KASARAGOD KUTTIKOLE GHS BETHURPARA 07/02 Activity  
234 KASARAGOD KUTTIKOLE AUPS KUTTIKOLE 08/02 Activity  
235 KASARAGOD KUTTIKOLE AUPS KARIVEDAKAM 08/02 Activity  
236 BEKAL UDMA GLPS ARAMANGANAM 12/02 Activity  
237 BEKAL UDMA GWLPS BARE 14/02 Inaguration  
238 BEKAL UDMA GFLPS BEKAL 13/02 Banner Badge
239 BEKAL UDMA GLPS MUDIAKKAL 15/02 Activity  
240 BEKAL UDMA GLPS THIRUVAKOLI 15/02 Activity  
241 BEKAL UDMA GLPS UDMA 06/02 Activity  
242 BEKAL UDMA AMBIKA ALPS UDMA 12/02 Notice  
243 BEKAL UDMA ALPS BEKAL 12/02 Banner  
244 BEKAL UDMA ALPS KARIPODY 12/02 News  
245 BEKAL UDMA GHS BARE 08/02 Activity  
246 BEKAL UDMA GUPS KOTTIKULAM 13/02 Banner  
247 BEKAL UDMA GFUPS KOTTIKULAM 07/02 Activity Chart  
248 BEKAL UDMA GHSS UDUMA 14/02 Activity  
249 BEKAL UDMA GFHSS BEKAL 05/02 Banner  
250 BEKAL UDMA ISLAMIA ALPS UDMA 12/02 Activity   
251 BEKAL PALLIKKARA GLPS CHERKAPARA 05/02 Activity   
252 BEKAL PALLIKKARA GLPS CHETTUKUNDU 15/02 Activity   
253 BEKAL PALLIKKARA GLPS PANAYAL 04/02 Notice  
254 BEKAL PALLIKKARA GWLPS PALLIKKARE 14/02 Banner  
255 BEKAL PALLIKKARA RALPS MOWAL 06/02 Banner  
256 BEKAL PALLIKKARA GUPS AGASARAHOLE 04/02 Activity  
257 BEKAL PALLIKKARA GUPS KARICHERY 21/02 Activity  
258 BEKAL PALLIKKARA GUPS KOOTAKKANI 19/02 Banner  
259 BEKAL PALLIKKARA GUPS KEEKAN 14/02 Activity  
260 BEKAL PALLIKKARA GMUPS PALLIKARA 07/02 Activity Inauguration
261 BEKAL PALLIKKARA SMAUPS PANAYAL 19/02 Inauguration  
262 BEKAL PALLIKKARA GHSS PAKKAM 06/02 Notice  
263 BEKAL PALLIKKARA GHS THACHANGAD 08/02 Notice  
264 BEKAL PALLIKKARA ISLAMIA ALPS BEKAL 12/02 Activity  
265 BEKAL PULLUR PERIYA GLPS CHALINGAL 07/02 Activity  
266 BEKAL PULLUR PERIYA GLPS PERIYA 01/02 Banner  
267 BEKAL PULLUR PERIYA GUPS AYAMBARE 12/02 Activity  
268 BEKAL PULLUR PERIYA GUPS PULLUR 07/02 Activity   
269 BEKAL PULLUR PERIYA GHSS KALLIOT 29/01 INAUGUTRATION   
270 BEKAL PULLUR PERIYA GVHSS KUNIYE (VHSE) 12/02 Notice  
271 BEKAL PULLUR PERIYA GHSS PERIYE 06/02 Activity  
272 BEKAL AJANUR GMLPS AJANNUR 06/02 Banner  
273 BEKAL AJANUR GLPS CHITHARI SOUTH 13/02 Inauguration  
274 BEKAL AJANUR GLPS KALLINGAL 11/02 Activity  
275 BEKAL AJANUR GLPS MADIYAN 07/02 Activity  
276 BEKAL AJANUR GLPS MUKKOT 26/01 Activity  
277 BEKAL AJANUR GLPS MUCHILOT 06/02 Activity  
278 BEKAL AJANUR ALPS MUTTUMTHALA 13/02 Activity  
279 BEKAL AJANUR GFUPS AJANUR 14/02 Activity   
280 BEKAL AJANUR GFUPS MANIKOTH 20/02 Poster   
281 BEKAL AJANUR GUPS PUTHIYAKANDAM 15/02 Activity  
282 BEKAL AJANUR HIAUPS CHITHARI 12/02 Activity  
283 BEKAL AJANUR GUPS VELASHWARAM 12/02 NOTICE  
284 BEKAL AJANUR GHSS RAVENESWARAM 11/02 Notice  
285 BEKAL AJANUR MPSGVHSS BELLIKKOTH (VHSE) 02/02 Activity  
286 BEKAL AJANUR IQBAL HSS AJANUR 13/02 Activity  
287 HOSDURG KANHANGAD GFLPS HOSDURG KADAPURAM 14/02 Activity  
288 HOSDURG KANHANGAD GLPS HOSDURG THERUVATH 15/02 Poster  
289 HOSDURG KANHANGAD GLPS KOTACHERY 15/02 Activity  
290 HOSDURG KANHANGAD GLPS PADNEKKAD 15/02 Activity  
291 HOSDURG KANHANGAD GLPS PUNJAVI 14/02 Activity  
292 HOSDURG KANHANGAD ALPS BALLAKADAPPURAM 15/02 Activity  
293 HOSDURG KANHANGAD MCBM ALPS BALLAKADAPPURAM 13/02 Activity  
294 HOSDURG KANHANGAD PPTS ALPS KANHANGAD 13/02 News  
295 HOSDURG KANHANGAD KIALPS KANHANGAD 14/02 Activity  
296 HOSDURG KANHANGAD GUPS ARAI 13/02 Banner  
297 HOSDURG KANHANGAD ACKNS GUPS MELANGOT 16/02 Activity  
298 HOSDURG KANHANGAD GUPS HOSDURG KADAPPURAM 12/02 Activities  
299 HOSDURG KANHANGAD GUPS PUDUKAI 15/02 Banner  
300 HOSDURG KANHANGAD GHSS BALLA EAST 08/02 Inauguration Activity
301 HOSDURG KANHANGAD GHSS UPPILIKAI 14/02 Activity  
302 HOSDURG KANHANGAD UBMC ALPS KANHANGAD 26/01 Notice  
303 HOSDURG KANHANGAD SNAUPS PADNEKAD 14/02 Activity  
304 HOSDURG KANHANGAD GFHS KANHANGAD 15/02 Poster  
305 HOSDURG KANHANGAD GHSS HOSDURG 13/02 Inauguration  
306 HOSDURG KANHANGAD DURGA HIGHER SECONDARY 13/02 Inauguration  
307 HOSDURG KANHANGAD GVHSS KANHANGAD (VHSE) 07/02 Inauguration  
308 HOSDURG KANHANGAD AUPS HOSDURG THERUVATH 14/02 Banner  
309 HOSDURG KANHANGAD SRM GHSS RAMNAGAR 13/02 Notice  
310 HOSDURG NILESHWAR GLPS NILESHWAR 15/02 Activity  
311 HOSDURG NILESHWAR GWLPS NILESWARAM 15/02 Banner  
312 HOSDURG NILESHWAR GLPS PARATHIKAMURI 15/02 Inauguration  
313 HOSDURG NILESHWAR GLPS PEROLE 12/02 Inauguration  
314 HOSDURG NILESHWAR VGM ALPS KADINHIMOOLA 15/02 Inauguration Activity
315 HOSDURG NILESHWAR ALPS MOOLAPALLY 15/02 Inauguration  
316 HOSDURG NILESHWAR RALPS NILESHWAR 14/02 Banner  
317 HOSDURG NILESHWAR ALPS PALAYI 15/02 Inauguration  
318 HOSDURG NILESHWAR AUPS CHATTAMATH 15/02 Activity  
319 HOSDURG NILESHWAR AUPS NILESHWAR 14/02 Inauguration  
320 HOSDURG NILESHWAR ST.ANN'S AUPS NILESHWAR 15/02 Notice  
321 HOSDURG NILESHWAR GVHSS KOTTAPURAM (VHSE) 13/02 Activity  
322 HOSDURG NILESHWAR RAJAHS HIGH SCHOOL NILESHWAR 13/02 Inauguration  
323 HOSDURG MADIKAI GLPS CHERNATHALA 19/02 Inauguration  
324 HOSDURG MADIKAI GLPS KEEKANGOT 15/02 Banner  
325 HOSDURG MADIKAI GLPS MALAPPACHERY 14/02 Activity  
326 HOSDURG MADIKAI GLPS VAYAKODE 16/02 Poster  
327 HOSDURG MADIKAI GHS KANHIRAPOIL 15/02 Activity  
328 HOSDURG MADIKAI GUPS POOTHAKKAL 15/02 Activity  
329 HOSDURG MADIKAI GVHSS MADIKAI II (VHSE) 15/02 Activity  
330 HOSDURG MADIKAI GUPS MADIKAI ALAMPADY 15/02 Inauguration  
331 HOSDURG MADIKAI GHSS KAKKAT 15/02 Banner Inauguration
332 HOSDURG MADIKAI GHSS MADIKAI I 15/02 Activity  
333 HOSDURG KODOM-BELUR GLPS ATTAKANDAM 15/02 Inauguration Activity
334 HOSDURG KODOM-BELUR GWLPS NAIKAYAM 08/02 Inauguration Activity
335 HOSDURG KODOM-BELUR SALPS PANANGAD 16/02 Activity Inauguration
336 HOSDURG KODOM-BELUR GUPS PARAKALAYI 15/02 Activity Activity
337 HOSDURG KODOM-BELUR GHS BANAM 15/02 Inauguration Activity
338 HOSDURG KODOM-BELUR GHSS THAYANUR 13/02 Inauguration  
339 HOSDURG KODOM-BELUR GHS KALICHANADUKKAM 13/02 Notice  
340 HOSDURG KODOM-BELUR Dr A.G.GHSS KODOTH 09/02 Activity  
341 HOSDURG KODOM-BELUR GHS PULLUR ERIYA 15/02 Activity  
342 HOSDURG KODOM-BELUR GUPS PANANGAD 15/02 Poster Activity
343 HOSDURG KODOM-BELUR GUPS BELUR 15/02 Banner Activity
344 HOSDURG KODOM-BELUR GHS AMBALATHARA 08/02 Poster  
345 HOSDURG PANATHADY GLPS KALLAPALLY 12/02 Inauguration  
346 HOSDURG PANATHADY GLPS PERUTHADY 11/02 Activity  
347 HOSDURG PANATHADY GWHS PANATHUR 07/02 Inauguration  
348 HOSDURG PANATHADY GHS CHAMUNDIKUNNU 15/02 Banner  
349 HOSDURG PANATHADY GUPS PRANDARKAVU 06/02 News  
350 HOSDURG PANATHADY GHSS BALANTHODU 08/02 Inauguration  
351 HOSDURG KALLAR GWLPS ADOTTUKAYA 08/02 Activity  
352 HOSDURG KALLAR GHSS KOTTODI 06/02 Activity Inauguration
353 HOSDURG KALLAR GTWLPS KUDUMBOOR 13/02 Activity  
354 HOSDURG KALLAR GLPS PUNCHAKARA 08/02 Activity  
355 HOSDURG KALLAR ALPS KALLAR 05/02 Inauguration  
356 HOSDURG KALLAR HOLY FAMILY ALPS RAJAPURAM 15/02 Inauguration  
357 HOSDURG KALLAR HOLY FAMILY HSS RAJAPURAM 08/02 Activity  
358 HOSDURG KALLAR GLPS CHULLIKARA 15/02 Activity  
359 HOSDURG KALLAR ST.MARY'S AUPS MALAKKALLU 14/02 Activity  
360 CHITTARIKKAL BALAL GLPS CHULLY 14/02 NOTICE  
361 CHITTARIKKAL BALAL SVMGUPS EDATHODE 15/02 POSTER  
362 CHITTARIKKAL BALAL GLPS KONNAKKAD 08/02 Inauguration  
363 CHITTARIKKAL BALAL GLPS KANAKAPPALLITHATTIL 08/02 BANNER  
364 CHITTARIKKAL BALAL ST.JUDE ALPS CHEMBANCHERY 14/02 BANNER  
365 CHITTARIKKAL BALAL KIALPS KALLANCHIRA 13/02 NOTICE  
366 CHITTARIKKAL BALAL NIRMALAGIRI ALPS VELLARIKUNDU 06/02 Banner  
367 CHITTARIKKAL BALAL GHSS MALOTH KASABA 13/02 ACTIVITY  
368 CHITTARIKKAL BALAL GHSS BALAL 30/01 NOTICE  
369 CHITTARIKKAL BALAL GLPS PUNCHA 15/02 POSTER  
370 CHITTARIKKAL BALAL ST JOSEPHS AUPS KARIVULLADUKKAM 12/02 Banner  
371 CHITTARIKKAL KINANUR KARINTHALAM GLPS KINANOOR 15/02 ACTIVITY  
372 CHITTARIKKAL KINANUR KARINTHALAM GLPS PERIYANGANAM 26/01 Banner  
373 CHITTARIKKAL KINANUR KARINTHALAM GLPS VADAKKE PULIYANNUR 05/02 News  
374 CHITTARIKKAL KINANUR KARINTHALAM GUPS CHAMAKUZHIKOOVATTI 15/02 POSTER  
375 CHITTARIKKAL KINANUR KARINTHALAM AUPS BIRIKULAM 20/02 BANNER  
376 CHITTARIKKAL KINANUR KARINTHALAM SKGMAUPS KUMBALAPPALLY 07/02 BANNER  
377 CHITTARIKKAL KINANUR KARINTHALAM AUPS NELLIYADUKKAM 13/02 Banner  
378 CHITTARIKKAL KINANUR KARINTHALAM GHSS PARAPPA 22/02 Banner  
379 CHITTARIKKAL KINANUR KARINTHALAM ALPS KEEZHMALA 15/02 POSTER  
380 CHITTARIKKAL KINANUR KARINTHALAM GHSS CHAYOTH 01/02 Banner  
381 CHITTARIKKAL KINANUR KARINTHALAM JYOTHIBHAVAN SPECIAL SCHOOL  29/01 ACTIVITY  
382 CHITTARIKKAL EAST ELARI BHALPS MUNAYANKUNNU 15/02 NOTICE  
383 CHITTARIKKAL EAST ELARI ALPS PARAKKADAVU 14/02 NOTICE  
384 CHITTARIKKAL EAST ELARI ST.JOHNS LP PALAVAYAL 15/02 Inauguration  
385 CHITTARIKKAL EAST ELARI ST.THOMAS LPS THOMAPURAM 07/02 BANNER  
386 CHITTARIKKAL EAST ELARI GUPS KANNIVAYAL 15/02 BANNER  
387 CHITTARIKKAL EAST ELARI GHS THAYENI 07/02 ACTIVITY  
388 CHITTARIKKAL EAST ELARI SNDP AUPS KADUMENI 06/02 POSTER  
389 CHITTARIKKAL EAST ELARI GHSS KAMBALLUR 26/01 Inauguration  
390 CHITTARIKKAL EAST ELARI ST THOMAS HSS THOMAPURAM 14/02 NOTICE  
391 CHITTARIKKAL EAST ELARI ST JOHNS HS PALAVAYAL 07/02 BANNER  
392 CHITTARIKKAL WEST ELERI GLPS CHENNADUKKAM 31/01 INAUGURATION  
393 CHITTARIKKAL WEST ELERI GLPS KUNNUMKAI 12/02 Banner  
394 CHITTARIKKAL WEST ELERI GLPS KAMMADAM 19/02 NOTICE  
395 CHITTARIKKAL WEST ELERI GLPS MOUKODE 20/02 POSTER  
396 CHITTARIKKAL WEST ELERI GLPS PERUMBATTA 15/02 Banner  
397 CHITTARIKKAL WEST ELERI GLPS PARAMBA 14/02 Banner  
398 CHITTARIKKAL WEST ELERI ALPS ELERITHATTUMMAL 08/02 Banner  
399 CHITTARIKKAL WEST ELERI VIMALA ALPS BHEEMANADY 06/02 INAUGURATION  
400 CHITTARIKKAL WEST ELERI MGMAUPS KOTTAMALA 15/02 BANNER  
401 CHITTARIKKAL WEST ELERI ST JOSEPHS AUPS MANDAPAM 08/02 Poster  
402 CHITTARIKKAL WEST ELERI GHS PERUMBATTA 13/02 POSTER  
403 CHITTARIKKAL WEST ELERI AUPS KUNNUMKAI 14/02 Banner  
404 CHITTARIKKAL WEST ELERI ALPS NATTAKKAL 13/02 NOTICE  
405 CHITTARIKKAL WEST ELERI AUPS PLACHIKKARA 12/02 Banner  
406 CHERUVATHUR VALAYAPARAMBA GLPS MADAKKAL 16/02 activity  
407 CHERUVATHUR VALAYAPARAMBA GLPS MAVILAKADAPURAM 20/02 banner  
408 CHERUVATHUR VALAYAPARAMBA GLPS THAYYIL NORTH KADAPURAM 15/02 activity  
409 CHERUVATHUR VALAYAPARAMBA GLPS THAYYIL SOUTH KADAPURAM 13/02 activity  
410 CHERUVATHUR VALAYAPARAMBA ALPS EDAYILEKKAD 18/02 banner  
411 CHERUVATHUR VALAYAPARAMBA ALPS PADNE KADAPURAM VALIYAPARAMBA 26/01 Paper News  
412 CHERUVATHUR VALAYAPARAMBA ALPS PADNE THEKKEKAD 13/02 banner  
413 CHERUVATHUR VALAYAPARAMBA GFUPS U KADAPURAM 08/02 activity  
414 CHERUVATHUR VALAYAPARAMBA GFHS PADNE KADAPURAM 13/02 activity inauguration
415 CHERUVATHUR VALAYAPARAMBA MAUPS MAVILAKADAPURAM 15/02 inauguration  
416 CHERUVATHUR CHERUVATHUR GLPS MAICHA 15/02 activity  
417 CHERUVATHUR CHERUVATHUR GLPS THURUTHI 19/02 activity  
418 CHERUVATHUR CHERUVATHUR ISLAMIA ALPS KADANGOD 14/02 activity  
419 CHERUVATHUR CHERUVATHUR ALPS KARIYIL 15/02 banner  
420 CHERUVATHUR CHERUVATHUR GWUPS CHERUVATHUR 15/02 inauguration  
421 CHERUVATHUR CHERUVATHUR RAJAH'S AUPS ACHAMTHURUTHI 14/02 INAUGURATION notice
422 CHERUVATHUR CHERUVATHUR AUPS KAITHAKKAD 13/02 INAUGURATION  
423 CHERUVATHUR CHERUVATHUR AUPS KOVVAL 16/02 notice  
424 CHERUVATHUR CHERUVATHUR GHSS KUTTAMATH 19/02 banner  
425 CHERUVATHUR CHERUVATHUR GFVHSS CEHRUVATHUR(VHSE) 19/02 banner  
426 CHERUVATHUR CHEEMENI GLPS CHERIYAKKARA 03/02 brochure news
427 CHERUVATHUR CHEEMENI GLPS KAYYOOR 15/02 activity  
428 CHERUVATHUR CHEEMENI GLPS PULIYANOOR 15/02 banner  
429 CHERUVATHUR CHEEMENI ALPS KUNDIYAM 15/02 activity  
430 CHERUVATHUR CHEEMENI ALPS THIMIRI 08/02 activity  
431 CHERUVATHUR CHEEMENI GHS KOOLIYAD 15/02 inauguration  
432 CHERUVATHUR CHEEMENI GUPS MUZHAKKOTH 07/02 inauguration  
433 CHERUVATHUR CHEEMENI GUPS NALILAMKANDAM 15/02 activity  
434 CHERUVATHUR CHEEMENI AUPS ALANTHATTA 21/02 banner  
435 CHERUVATHUR CHEEMENI AUPS PODAVOOR 15/02 activity  
436 CHERUVATHUR CHEEMENI GHS CHEEMENI 16/02 banner  
437 CHERUVATHUR CHEEMENI GVHSS KAYYUR(VHSE) 15/02 activity  
438 CHERUVATHUR PILICODE GWLPS PILICODE 15/02 banner  
439 CHERUVATHUR PILICODE ALPS POLLAPOIL 20/02 activity  
440 CHERUVATHUR PILICODE GUPS CHANDERA 08/02 banner  
441 CHERUVATHUR PILICODE GWUPS KODAKKAT 15/02 inauguration  
442 CHERUVATHUR PILICODE KKNM AUPS OLAT 15/02 activity activity
443 CHERUVATHUR PILICODE AUPS PUTHILOT 14/02 activity  
444 CHERUVATHUR PILICODE IZZATHUL ISLAM ALPS CHANDERA 15/02 activity  
445 CHERUVATHUR PADNNA ALPS ORIE 15/02 Activity  
446 CHERUVATHUR PADNNA GUPS PADNE 20/02 Activity  
447 CHERUVATHUR PADNNA AUPS UDINOOR EDACHAKAI 13/02 inauguration  
448 CHERUVATHUR PADNNA AUPS UDINOOR CENTRAL 02/02 inauguration  
449 CHERUVATHUR PADNNA ALPS UDINUR THADIYANKOVVAL 15/02 activity  
450 CHERUVATHUR PADNNA ALPS UDINOOR SOUTH ISLAMIA 14/02 notice  
451 CHERUVATHUR PADNNA GMRS FOR BOYS VELLACHAL 08/02 inauguration  
452 CHERUVATHUR TRIKARPUR GLPS BEERICHERY 21/02 notice  
453 CHERUVATHUR TRIKARPUR GLPS KOOLERI 20/02 activity  
454 CHERUVATHUR TRIKARPUR GLPS MAITHANI 19/02 banner  
455 CHERUVATHUR TRIKARPUR GLPS UDUMBUMTHALA 19/02 inauguration  
456 CHERUVATHUR TRIKARPUR GLPS VALVAKKAD 16/02 activity  
457 CHERUVATHUR TRIKARPUR ALPS AYITTY ISLAMIA 16/02 notice  
458 CHERUVATHUR TRIKARPUR ALPS KUNNACHERY 11/02 Paper News notice
459 CHERUVATHUR TRIKARPUR ALPS NORTH TRIKARIPUR 12/02 activity  
460 CHERUVATHUR TRIKARPUR ALPS THANKAYAM 16/02 activity  
461 CHERUVATHUR TRIKARPUR GUPS OLAVARA SANKETHA 14/02 notice  
462 CHERUVATHUR TRIKARPUR GWUPS METTAMMAL 14/02 ACTIVITY  
463 CHERUVATHUR TRIKARPUR AUPS ST.PAULS 16/02 inauguration  
464 CHERUVATHUR TRIKARPUR GHSS SOUTH TRIKKARIPUR 15/02 inauguration  
465 CHERUVATHUR TRIKARPUR PMSAPTSVHSS KAIKOTTUKADAVU 14/02 activity  
466 CHERUVATHUR TRIKARPUR VPPMKPS GVHSS TRIKARIPUR(VHSE) 16/02 activity  
Previous Page Next Page Home