കക്കാട്ട്

കക്കാട്ട്


റിപ്പബ്ളിക് ദിനാഘോഷം

Posted: 28 Jan 2019 09:12 AM PSTകക്കാട്ട്

കക്കാട്ട്


ഡിജിറ്റല്‍ മാഗസിന്‍ പ്രകാശനം

Posted: 23 Jan 2019 10:06 AM PST


ലിറ്റില്‍ കൈറ്റ്സിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ പുറത്തിറക്കിയ ഡിജിറ്റല്‍ മാഗസിന്‍ "കൈറ്റക്ഷരങ്ങള്‍"പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ വി മധു പ്രകാശനം ചെയ്ത‌ു. ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ് ശ്രീമതി എം ശ്യാമള അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു. സീനിയര്‍ അസിസ്റ്റന്റ് കെ പ്രീത, എസ് ആര്‍ ജി കണ്‍വീനര്‍ കെ തങ്കമണി, സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി പി എസ് അനില്‍കുമാര്‍, കൈറ്റ് മിസ്ട്രസ്സ് സി റീന എന്നിവര്‍ സംസാരിച്ചു. കൈറ്റ് മാസ്റ്റര്‍ കെ സന്തോഷ് സ്വാഗതവും, കൈറ്റ് യൂണിറ്റ് ലീഡര്‍ ആദിത്യന്‍ എസ് വിജയന്‍ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.


PADANOLSAVAM 2019


LEVEL BRC PADANOLSAVAM VENUE DATE
DISTRICT HOSDURG UBMCALPS KANHANGAD 26.01.2019
SUB-DISTRICT MANJESHWAR GLPS MOOSODI
SUB-DISTRICT KUMBLA GWLPS BELA
SUB-DISTRICT KASARAGOD GLPS THALANGARA PADINHAR
SUB-DISTRICT BEKAL GLPS MUKKOOT
SUB-DISTRICT CHITTARIKKAL GLPS PERIYANGANAM
SUB-DISTRICT CHERUVATHUR ALPS VALIYAPARAMBA

SARVA SHIKSHA ABHIYAN - KASARAGOD

PADANOLSAVAM DETAILS

SL BRC LSG SCHOOL Padanolsavam Date In Charge BRC Staff
1 MANJESHWAR MANJESHWAR GLPS BADAJE 19/02 PRASANNA KUMARI P
2 MANJESHWAR MANJESHWAR GLPS HOSABETTU 19/02 PRASANNA KUMARI P
3 MANJESHWAR MANJESHWAR GLPS KANVATHIRTHA 14/02 DIVYA
4 MANJESHWAR MANJESHWAR GLPS KUNJATHUR 13/02 PRASANNA KUMARI P
5 MANJESHWAR MANJESHWAR GWLPS MANJESHWAR 19/02 DIVYA
6 MANJESHWAR MANJESHWAR GLPS UDYAWARA 07/02 DIVYA
7 MANJESHWAR MANJESHWAR GLPS VAMANJOOR 15/02 PRASANNA KUMARI P
8 MANJESHWAR MANJESHWAR ALPS MARIASHRAMA 19/02 DIVYA
9 MANJESHWAR MANJESHWAR SAT ALPS MANJESHWAR 19/02 DIVYA
10 MANJESHWAR MANJESHWAR VIDYODAYA ALPS PAVOOR 14/02 DIVYA
11 MANJESHWAR MANJESHWAR ALPS UDYAWAR BHAGAVATHI 19/02 DIVYA
12 MANJESHWAR MANJESHWAR GMLPS UDYAWAR THOTA 05/02 PRASANNA KUMARI P
13 MANJESHWAR MANJESHWAR GLPS KIDOOR 15/02 GURUPRASAD RAI
14 MANJESHWAR MANJESHWAR GBLPS BOMBRANA 07/02 SHASHIPRABHA
15 MANJESHWAR MANJESHWAR GBLPS UJAR-ULWAR 14/02 SHASHIPRABHA
16 MANJESHWAR MANJESHWAR GMLPS ARIKKADY 19/02 SHASHIPRABHA
17 MANJESHWAR MANJESHWAR GBLPS ARIKKADY GENERAL 19/02 SHASHIPRABHA
18 MANJESHWAR MANJESHWAR GFLPS KUMBLA 15/02 SHASHIPRABHA
19 MANJESHWAR MANJESHWAR GHSS BENGRA MANJESHWAR 09/02 PRASANNA KUMARI P
20 MANJESHWAR MANJESHWAR SAT HIGH SCHOOL MANJESHWAR 07/02 DIVYA
21 MANJESHWAR MANJESHWAR GVHSS KUNJATHUR(VHSE) 08/02 PRASANNA KUMARI P
22 MANJESHWAR MANJESHWAR GHS UDYAWAR 07/02 DIVYA
23 MANJESHWAR VORKADY GLPS PATHUR 13/02 CHANDRIK
24 MANJESHWAR VORKADY SVBALPS BAJILKARIYA 19/02 CHANDRIK
25 MANJESHWAR VORKADY SSNALPS KOLIYOOR 13/02 KRISHNA PRAKASH 
26 MANJESHWAR VORKADY SSALP S MUDOORTHOKE 14/02 CHANDRIK
27 MANJESHWAR VORKADY ALPS VORKADY KAPIRI 19/02 CHANDRIK
28 MANJESHWAR VORKADY AUPS ANEKAL 19/02 CHANDRIK
29 MANJESHWAR VORKADY BAKRABAIL AUPS PATHOOR 12/02 CHANDRIK
30 MANJESHWAR VORKADY SRI VVAUPS KODLAMOGARU 19/02 CHANDRIK
31 MANJESHWAR VORKADY SVVHS KODLAMOGARU 02/02 CHANDRIK
32 MANJESHWAR MEENJA GLPS KULOOR 19/02 MOHINI KUMARI
33 MANJESHWAR MEENJA GLPS MAJIBAIL 29/01 KRISHNA PRAKASH 
34 MANJESHWAR MEENJA GLPS THALEKALA 19/02 KRISHNA PRAKASH 
35 MANJESHWAR MEENJA VVALPS THOTTETHODY 15/02 MOHINI KUMARI
36 MANJESHWAR MEENJA GHS KADAMBAR 15/02 KRISHNA PRAKASH 
37 MANJESHWAR MEENJA GHS MOODAMBAIL 01/02 MOHINI KUMARI
38 MANJESHWAR MEENJA SJ AUPS KALIYOOR 14/02 KRISHNA PRAKASH 
39 MANJESHWAR MEENJA VV AUPS MIYAPADAVU 12/02 MOHINI KUMARI
40 MANJESHWAR PAIVALIKE AVALA ALP SCHOOL BAYAR 13/02 GURUPRASAD RAI 
41 MANJESHWAR PAIVALIKE ALPS BAYAR PERODI 19/02 GURUPRASAD RAI 
42 MANJESHWAR PAIVALIKE ATTEGOLI ALPS KAYYAR 14/02 THILAKA
43 MANJESHWAR PAIVALIKE SPALPS BAYAR 19/02 GURUPRASAD RAI 
44 MANJESHWAR PAIVALIKE SHARADA ALPS KANIYALA 19/02 GURUPRASAD RAI 
45 MANJESHWAR PAIVALIKE ALPS KUDALMERKALA 14/02 SHASHIPRABHA
46 MANJESHWAR PAIVALIKE SRI RAMAKRISHNA ALPS KAYYAR 01/02 THILAKA
47 MANJESHWAR PAIVALIKE VALPS BERIPADVU 19/02 GURUPRASAD RAI 
48 MANJESHWAR PAIVALIKE SRI DPAUPS SAJANKILA 19/02 GURUPRASAD RAI 
49 MANJESHWAR PAIVALIKE HEDDARI AUPS BAYAR 19/02 GURUPRASAD RAI 
50 MANJESHWAR PAIVALIKE HINDU AUPS CHIPPAR 01/02 GURUPRASAD RAI 
51 MANJESHWAR PAIVALIKE AUPS KURUDAPADAVU 07/02 GURUPRASAD RAI 
52 MANJESHWAR PAIVALIKE DBAUPS KAYYAR 18/02 SHASHIPRABHA
53 MANJESHWAR PAIVALIKE SRI SHARADA AUPS CHEVAR 19/02 SHASHIPRABHA
54 MANJESHWAR PAIVALIKE GHSS PAIVALIKE NAGAR 08/02 GURUPRASAD RAI 
55 MANJESHWAR PAIVALIKE BADOOR PERMUDE PARAMESHWARI ALPS 19/02 SHASHIPRABHA
56 MANJESHWAR PAIVALIKE GLPS KAYARKATTE 19/02 GURUPRASAD RAI 
57 MANJESHWAR PAIVALIKE GHSS PAIVALIKE 06/02 GURUPRASAD RAI 
58 MANJESHWAR MANGALPADY GBLPS HEROOR 12/02 SHASHIPRABHA
59 MANJESHWAR MANGALPADY GBLPS MANGALPADY 14/02 JAGADEESHA 
60 MANJESHWAR MANGALPADY GHWLPS MANGALPADY 18/02 THILAKA
61 MANJESHWAR MANGALPADY GLPS MOOSODI 26/01 JAGADEESHA 
62 MANJESHWAR MANGALPADY GLPS MULINJA 19/02 JAGADEESHA 
63 MANJESHWAR MANGALPADY ALPS ICHILANGOD GENERAL 18/02 THILAKA
64 MANJESHWAR MANGALPADY IALPS ICHILANGOD 13/02 THILAKA
65 MANJESHWAR MANGALPADY NALPS KODIBAIL 12/02 JAGADEESHA 
66 MANJESHWAR MANGALPADY GHUPS KURICHIPALLA 14/02 JAGADEESHA 
67 MANJESHWAR MANGALPADY SRAUPS KUBANOOR 01/02 THILAKA
68 MANJESHWAR MANGALPADY SRI SHARADA BOVIS AUP AILA 19/02 JAGADEESHA 
69 MANJESHWAR MANGALPADY GHSS BEKUR 19/02 THILAKA
70 MANJESHWAR MANGALPADY GHSS SHIRIYA 08/02 JAGADEESHA 
71 MANJESHWAR MANGALPADY GHSS UPPALA 19/02 JAGADEESHA 
72 MANJESHWAR MANGALPADY A J I AUPS UPPALA 05/02 JAGADEESHA 
73 MANJESHWAR MANGALPADY GVHSS HEROOR MEEPRY(VHSE) 19/02 THILAKA
74 MANJESHWAR MANGALPADY GHSS MANGALPADY 14/02 JAGADEESHA 
75 MANJESHWAR MANGALPADY KMAUPS ARIKADY 09/02 SHASHIPRABHA
76 MANJESHWAR PUTHIGE MIALPS CHALLANGAYAM 16/02 GURUPRASAD RAI 
77 MANJESHWAR PUTHIGE ALPS BADOORPADAVU 13/02 GURUPRASAD RAI 
78 MANJESHWAR PUTHIGE AUPS DHARMATHADKA 02/02 GURUPRASAD RAI 
79 MANJESHWAR PUTHIGE KANDAL ALPS 07/02 GURUPRASAD RAI 
80 KUMBALA KUMBALA GWLPS KUMBLA 01/02 MEENAKSHI
81 KUMBALA KUMBALA GSBS KUMBLA 30/01 SHIVARAMA A
82 KUMBALA KUMBALA GHS KODIAMME 13/02 SHIVARAMA A
83 KUMBALA KUMBALA HFASBS KUMBLA 01/02 SHIVARAMA A
84 KUMBALA KUMBALA ALPS NARAYANAMANGALA 08/02 MEENAKSHI
85 KUMBALA KUMBALA GJBS PERAL 30/01 MEENAKSHI
86 KUMBALA KUMBALA GVHSS MOGRAL(VHSE) 15/02 MEENAKSHI
87 KUMBALA KUMBALA GLPS KOIPADY KADAPURAM 15/02 MEENAKSHI
88 KUMBALA KUMBALA CHMKM ALP SCHOOL 12/02 SHIVARAMA A
89 KUMBALA KUMBALA ASBS ICHLAMPADY 08/02 SHIVARAMA A
90 KUMBALA PUTHIGE GLPS KANNUR 15/02 MAMATHA C
91 KUMBALA PUTHIGE GJBS MUGU 06/02 NENCYPRIYA
92 KUMBALA PUTHIGE GHS SOORAMBAIL 05/02 MAMATHA C
93 KUMBALA PUTHIGE AJBS PUTHIGE 30/01 MAMATHA C
94 KUMBALA PUTHIGE GHSS ANGADIMOGARU 15/02 MAMATHA C
95 KUMBALA ENMAKAJE GWLPS KAJAMPADY 07/02 SUPRIYA KUMARI
96 KUMBALA ENMAKAJE SMM AUPS MUNDITHADKA 19/02 NENCYPRIYA
97 KUMBALA ENMAKAJE SSAUPS SHENI 15/02 NENCYPRIYA
98 KUMBALA ENMAKAJE ALPS BEDRAMPALLA 19/02 SUPRIYA KUMARI
99 KUMBALA ENMAKAJE SGALPS BENGAPADAVU 26/01 SUPRIYA KUMARI
100 KUMBALA ENMAKAJE SNALPS PERLA 06/02 SURESHA
101 KUMBALA ENMAKAJE MIALPS PERLA 19/02 SUPRIYA KUMARI
102 KUMBALA ENMAKAJE SDPALPS SAYA 06/02 SURESHA
103 KUMBALA ENMAKAJE VALPS UKKINADKA 15/02 SUPRIYA KUMARI
104 KUMBALA ENMAKAJE AJBS YELKANA 19/02 NENCYPRIYA
105 KUMBALA ENMAKAJE GHSS PADRE 15/02 SUPRIYA KUMARI
106 KUMBALA ENMAKAJE ALPS PUNDOOR 15/02 LATHAKUMARI
107 KUMBALA ENMAKAJE GLPS BALEMOOLE 08/02 SURESHA
108 KUMBALA ENMAKAJE VAGDEVI ALPS NALKA 06/02 SURESHA
109 KUMBALA ENMAKAJE SVAUPS SWARGA 08/02 SUPRIYA KUMARI
110 KUMBALA ENMAKAJE SNHS PERLA 18/02 SURESHA
111 KUMBALA ENMAKAJE SDPAUPS BANPUTHADKA 19/02 NENCYPRIYA
112 KUMBALA ENMAKAJE BAUPS KATUKUKKE 15/02 SURESHA
113 KUMBALA BADIADKA GWLPS BELA 26/01 SAJINI M
114 KUMBALA BADIADKA GHS PERDALA 15/02 MAMATHA P
115 KUMBALA BADIADKA ST. BASBS BELA 15/02 MAMATHA C
116 KUMBALA BADIADKA ASBS KUNTIKANA 14/02 NENCYPRIYA
117 KUMBALA BADIADKA JASBS MANYA 26/01 SAJINI M
118 KUMBALA BADIADKA AUPS PALLATHADKA 12/02 MAMATHA P
119 KUMBALA BADIADKA SABMPAUPS VIDYAGIRI 08/02 SAJINI M
120 KUMBALA BADIADKA AJBS CHEDIKANA 08/02 MAMATHA P
121 KUMBALA BADIADKA ALPS KILINGAR 06/02 SAJINI M
122 KUMBALA BADIADKA MSCALPS NEERCHAL 08/02 SAJINI M
123 KUMBALA BADIADKA ZIALPS KUNJAR 12/02 SAJINI M
124 KUMBALA BADIADKA SSPALPS UDAYAGIRI 09/02 MAMATHA P
125 KUMBALA BADIADKA AKMMAUPS PAIKA 13/02 LATHAKUMARI
126 KUMBALA BADIADKA NAVAJEEVANA HSS PERDALA 26/01 MAMATHA P
127 KUMBALA BADIADKA MSCHS PERDALA NEERCHAL 08/02 SAJINI M
128 KUMBALA KUMBADAJE GJBS KUMBADAJE 15/02 ISHWARA
129 KUMBALA KUMBADAJE AUPS MOVVAR 01/02 ISHWARA
130 KUMBALA KUMBADAJE AUPS YETHADKA 12/02 ISHWARA
131 KUMBALA KUMBADAJE ALPS BOLINJA 12/02 ISHWARA
132 KUMBALA KUMBADAJE SSALPS MARIKKANA 15/02 ISHWARA
133 KUMBALA KUMBADAJE FALPS NARAMPADY 19/02 MAMATHA P
134 KUMBALA KUMBADAJE SAPHSS AGALPADY 12/02 ISHWARA
135 KUMBALA KUMBADAJE SAPALPS AGALPADY 01/02 ISHWARA
136 KUMBALA BELLURU GLPS NETTANIGE 29/01 VIDYAVANI
137 KUMBALA BELLURU SSALPS PANEYALA 06/02 VIDYAVANI
138 KUMBALA BELLURU GHSS BELLUR 08/02 VIDYAVANI
139 KUMBALA BELLURU ALPS KAKKEBETTU 15/02 VIDYAVANI
140 KUMBALA KARADKA ALPS CHENNANGOD 29/01 LATHAKUMARI
141 KUMBALA KARADKA KPALPS KOTTAMKUZHY 06/02 VIDYAVANI
142 KUMBALA KARADKA SGALPS MULLERIA 14/02 LATHAKUMARI
143 KUMBALA KARADKA ALPS PANIYE 07/02 VIDYAVANI
144 KUMBALA KARADKA GHSS ADHUR 15/02 VIDYAVANI
145 KUMBALA KARADKA GVHSS KARADKA(VHSE) 08/02 LATHAKUMARI
146 KUMBALA KARADKA GJBS PILANKATTA 15/02 MAMATHA P
147 KUMBALA KARADKA GLPS MANHAMPARA 09/02 VIDYAVANI
148 KUMBALA KARADKA AUPS MULLERIA 12/02 LATHAKUMARI
149 KUMBALA DELAMPADY GWLPS ADOOR 19/02 SAMITHA T
150 KUMBALA DELAMPADY GLPS KATTIPPARA 18/02 SAMITHA T
151 KUMBALA DELAMPADY GLPS YEDAPARAMBA 19/02 SAMITHA T
152 KUMBALA DELAMPADY GLPS PARAPPA 08/02 SAMITHA T
153 KUMBALA DELAMPADY AUPS KUNTAR 15/02 VIDYAVANI
154 KUMBALA DELAMPADY SVAUPS PANJIKAL 12/02 SAMITHA T
155 KUMBALA DELAMPADY SSALPS PALLANGOD 13/02 SAMITHA T
156 KUMBALA DELAMPADY GHSS ADOOR 04/02 SAMITHA T
157 KUMBALA DELAMPADY GVHSS DELAMPADY(VHSE) 14/02 SAMITHA T
158 KUMBALA DELAMPADY GHSS PANDI 07/02 SAMITHA T
159 KUMBALA DELAMPADY GUPS PALLANGOD 18/02 SAMITHA T
160 KUMBALA DELAMPADY SGALPS MAYYALA 12/02 SAMITHA T
161 KASARAGOD MOGRAL PUTHUR GLPS KAMBAR 07/02 MARIYAMATH NAZIRA
162 KASARAGOD MOGRAL PUTHUR GLPS KAVUGOLI 08/02 MARIYAMATH NAZIRA
163 KASARAGOD MOGRAL PUTHUR ALPS KALLANKAI 31/01 MARIYAMATH NAZIRA
164 KASARAGOD MOGRAL PUTHUR GUPS MOGRAL PUTHUR 26/01 MARIYAMATH NAZIRA
165 KASARAGOD MOGRAL PUTHUR GHSS MOGRAL PUTHUR 12/02 MARIYAMATH NAZIRA
166 KASARAGOD MADHUR GLPS KUDULU 13/02 SRUTHI.B
167 KASARAGOD MADHUR GJBS MADHUR 19/02 SRUTHI.B
168 KASARAGOD MADHUR GWLPS SHIRIBAGILU 15/02 SRUTHI.B
169 KASARAGOD MADHUR GUPS HIDAYATH NAGAR 14/02 SRUTHI.B
170 KASARAGOD MADHUR GHS PATLA 07/02 SRUTHI.B
171 KASARAGOD MADHUR SGKHS KUDLU 26/01 SRUTHI.B
172 KASARAGOD MADHUR DIET LAB SCHOOL MAYIPADY 15/02 SRUTHI.B
173 KASARAGOD KASARAGOD GLPS ANANGOOR 19/02 MALATHI.
174 KASARAGOD KASARAGOD GWLPS KASARAGOD 08/02 NASEEMA P.P
175 KASARAGOD KASARAGOD GLPS KOLLAMPADY 14/02 MALATHI.
176 KASARAGOD KASARAGOD GLPS THALANKRA PADINHAR 26/01 NASEEMA P.P
177 KASARAGOD KASARAGOD GLPS THERUVATH 15/02 NASEEMA P.P
178 KASARAGOD KASARAGOD TIALPS PALLAM 05/02 NASEEMA P.P
179 KASARAGOD KASARAGOD MIALPS THALANGARA 15/02 NASEEMA P.P
180 KASARAGOD KASARAGOD GFUPS ADKATHABAIL 19/02 NASEEMA P.P
181 KASARAGOD KASARAGOD GHS ADKATHBAIL 19/02 NASEEMA P.P
182 KASARAGOD KASARAGOD GUPS KASARAGOD 27/01 NASEEMA P.P
183 KASARAGOD KASARAGOD GUPS NULLIPADY 19/02 MALATHI.
184 KASARAGOD KASARAGOD PTMAUPS BADIRA 02/02 MALATHI.
185 KASARAGOD KASARAGOD MADONNA AUPS KASARAGOD 19/02 NASEEMA P.P
186 KASARAGOD KASARAGOD MMAUPS THURUTHI 05/02 MALATHI.
187 KASARAGOD KASARAGOD AUAUPS NELLIKUNNU 19/02 NASEEMA P.P
188 KASARAGOD KASARAGOD GOVT BLIND SCHOOL KASARAGOD 30/01 MALATHI.
189 KASARAGOD KASARAGOD GMVHSS THALANGARA (VHSE) 19/02 NASEEMA P.P
190 KASARAGOD KASARAGOD GHS KASARAGOD 07/02 NASEEMA P.P
191 KASARAGOD KASARAGOD BEM  SCHOOL,KASARAGOD 15/02 NASEEMA P.P
192 KASARAGOD KASARAGOD GMLPS THALANGARA 16/02 NASEEMA P.P
193 KASARAGOD CHENGALA GLPS ERUTHUMKADAV 13/02 VEENAMOHAN
194 KASARAGOD CHENGALA GLPS KALLUMKOOTAM 12/02 THUSHRA K.C
195 KASARAGOD CHENGALA IIALPS CHENGALA 19/02 VEENAMOHAN
196 KASARAGOD CHENGALA IIALPS CHEROOR 19/02 VEENAMOHAN
197 KASARAGOD CHENGALA VALPS PADY 14/02 THUSHRA K.C
198 KASARAGOD CHENGALA BAHMALPS PANARKULAM 19/02 VEENAMOHAN
199 KASARAGOD CHENGALA GMUPS CHERKALA 19/02 THUSHRA K.C
200 KASARAGOD CHENGALA GHSS CHERKALA CENTRAL 19/02 VEENAMOHAN
201 KASARAGOD CHENGALA GHSS ALAMPADY 13/02 VEENAMOHAN
202 KASARAGOD CHENGALA GHSS EDNEER 30/01 THUSHRA K.C
203 KASARAGOD CHENGALA TIHSS NAIMARAMOOLA 31/01 VEENAMOHAN
204 KASARAGOD CHENGALA MAUPS KALLAKATTA 15/02 VEENAMOHAN
205 KASARAGOD CHENGALA GLPS ATHRUKUZHY 07/02 THUSHRA K.C
206 KASARAGOD CHENGALA HHSIB SWAMAJI'S HSS EDNEER 08/02 THUSHRA K.C
207 KASARAGOD CHENGALA MARTHOMA SCHOOL FOR THE DEAF 31/01 VEENAMOHAN
208 KASARAGOD CHEMNAD GLPS CHATHANKAI 13/02 SREEVIDYA T
209 KASARAGOD CHEMNAD GLPS CHENMNAD EAST 31/01 SREEVIDYA T
210 KASARAGOD CHEMNAD GLPS KALANAD NEW 07/02 SREEVIDYA T
211 KASARAGOD CHEMNAD GLPS KALANAD OLD 14/02 SREEVIDYA T
212 KASARAGOD CHEMNAD GLPS PERUMBALA 06/02 SUMALATHA. M
213 KASARAGOD CHEMNAD NIALPS DELI 08/02 SREEVIDYA T
214 KASARAGOD CHEMNAD GUPS CHEMBAREKA 19/02 SREEVIDYA T
215 KASARAGOD CHEMNAD GUPS CHEMNAD WEST 26/01 SREEVIDYA T
216 KASARAGOD CHEMNAD GFUPS KIZHUR 13/02 SREEVIDYA T
217 KASARAGOD CHEMNAD GUPS KOLIYADUKKAM 08/02 SUMALATHA. M
218 KASARAGOD CHEMNAD GUPS THEKKIL PARAMBA 30/01 SUMALATHA. M
219 KASARAGOD CHEMNAD GUPS THEKKIL WEST 07/02 SUMALATHA. M
220 KASARAGOD CHEMNAD GUPS BENDICHAL 05/02 SUMALATHA. M
221 KASARAGOD CHEMNAD GLPS THEKKIL EAST 07/02 SUMALATHA. M
222 KASARAGOD CHEMNAD GLPS CHANDRAGIRI 14/02 SREEVIDYA T
223 KASARAGOD CHEMNAD GHSS CHANDRAGIRI 14/02 SREEVIDYA T
224 KASARAGOD CHEMNAD GHSS CHEMNAD 19/02 SREEVIDYA T
225 KASARAGOD CHEMNAD GMRHS FOR GIRLS PARAVANADKAM 18/02 SREEVIDYA T
226 KASARAGOD MULIYAR GLPS MUNDAKAI 06/02 MALATHI
227 KASARAGOD MULIYAR GLPS PANOOR 03/02 LALITHA KUMARI 
228 KASARAGOD MULIYAR CRALPS BEPU 15/02 LALITHA KUMARI 
229 KASARAGOD MULIYAR GLPS IRIYANNI 19/02 LALITHA KUMARI 
230 KASARAGOD MULIYAR KALPS KOTOOR 15/02 MALATHI
231 KASARAGOD MULIYAR SDPALPS MALLA 19/02 MALATHI
232 KASARAGOD MULIYAR GUPS MULIYAR MAPELLA 05/02 MALATHI
233 KASARAGOD MULIYAR AUPS BOVIKANA 08/02 MALATHI
234 KASARAGOD MULIYAR GUPS KANATHUR 07/02 LALITHA KUMARI 
235 KASARAGOD MULIYAR GLPS BAVIKARA 27/01 LALITHA KUMARI 
236 KASARAGOD MULIYAR GVHSS IRIYANNI (VHSE) 12/02 LALITHA KUMARI 
237 KASARAGOD BEDADKA GLPS CHERIPADY 08/02 SINDHU
238 KASARAGOD BEDADKA GLPS KOLATHUR I 19/02 ADARSH
239 KASARAGOD BEDADKA GLPS THARANTHATADKA 19/02 SINDHU
240 KASARAGOD BEDADKA GLPS VAVADUKAM 19/02 SINDHU
241 KASARAGOD BEDADKA GHS KOLATHUR 13/02 ADARSH
242 KASARAGOD BEDADKA AUPS MUNNAD 15/02 ADARSH
243 KASARAGOD BEDADKA GHS KUNDAMKUZHI 05/02 ADARSH
244 KASARAGOD BEDADKA GLPS BEDADKA NEW 08/02 SINDHU
245 KASARAGOD BEDADKA GLPS KUNDUCHI 19/02 ADARSH
246 KASARAGOD KUTTIKOLE GUPS MANADKA 15/02 REMADEVI
247 KASARAGOD KUTTIKOLE GLPS MANIMOOLA 07/02 REMADEVI
248 KASARAGOD KUTTIKOLE GHSS BENDADUKA 06/02 REMADEVI
249 KASARAGOD KUTTIKOLE GLPS THAVANATH 15/02 REMADEVI
250 KASARAGOD KUTTIKOLE GHS BETHURPARA 07/02 REMADEVI
251 KASARAGOD KUTTIKOLE ALPS BETHURPARA 19/02 REMADEVI
252 KASARAGOD KUTTIKOLE AUPS KUTTIKOLE 07/02 REMADEVI
253 KASARAGOD KUTTIKOLE AUPS KARIVEDAKAM 08/02 REMADEVI
254 KASARAGOD KUTTIKOLE ALPS MARYPURAM 14/02 REMADEVI
255 KASARAGOD KUTTIKOLE KCNM ALPS SANKARAMPADY 15/02 REMADEVI
256 BEKAL UDMA GLPS ARAMANGANAM 12/02 DHANYA.N
257 BEKAL UDMA GWLPS BARE 13/02 DHANYA.N
258 BEKAL UDMA GFLPS BEKAL 30/01 SHEEBA. S
259 BEKAL UDMA GLPS MUDIAKKAL 15/02 SHYAMALA 
260 BEKAL UDMA GLPS THIRUVAKOLI 15/02 SHYAMALA 
261 BEKAL UDMA GLPS UDMA 01/02 DHANYA.N
262 BEKAL UDMA AMBIKA ALPS UDMA 12/02 SHYAMALA 
263 BEKAL UDMA ALPS BEKAL 12/02 SHEEBA. S
264 BEKAL UDMA ALPS KARIPODY 12/02 SHYAMALA 
265 BEKAL UDMA GHS BARE 01/02 DHANYA.N
266 BEKAL UDMA GUPS KOTTIKULAM 01/02 SHEEBA. S
267 BEKAL UDMA GFUPS KOTTIKULAM 01/02 SHEEBA. S
268 BEKAL UDMA GHSS UDUMA 15/02 DHANYA.N
269 BEKAL UDMA GFHSS BEKAL 04/02 SHEEBA. S
270 BEKAL UDMA ISLAMIA ALPS UDMA 06/02 DHANYA.N
271 BEKAL PALLIKKARA GLPS CHERKAPARA 11/02 SUJANA. P 
272 BEKAL PALLIKKARA GLPS CHETTUKUNDU 11/02 SUJANA. P 
273 BEKAL PALLIKKARA GLPS PANAYAL 30/01 PRATHYSHA.M.M 
274 BEKAL PALLIKKARA GWLPS PALLIKKARE 31/01 SAHITHARANI.S.L
275 BEKAL PALLIKKARA RALPS MOWAL 06/02 PRATHYSHA.M.M 
276 BEKAL PALLIKKARA GUPS AGASARAHOLE 08/02 PRATHYSHA.M.M 
277 BEKAL PALLIKKARA GUPS KARICHERY 14/02 SAHITHARANI.S.L
278 BEKAL PALLIKKARA GUPS KOOTAKKANI 08/02 SUJANA. P 
279 BEKAL PALLIKKARA GUPS KEEKAN 01/02 SUJANA. P 
280 BEKAL PALLIKKARA GMUPS PALLIKARA 14/02 SAHITHARANI.S.L
281 BEKAL PALLIKKARA SMAUPS PANAYAL 14/02 SAHITHARANI.S.L
282 BEKAL PALLIKKARA GHSS PAKKAM 08/02 SUJANA. P 
283 BEKAL PALLIKKARA GHS THACHANGAD 16/02 PRATHYSHA.M.M 
284 BEKAL PALLIKKARA ISLAMIA ALPS BEKAL 06/02 PRATHYSHA.M.M 
285 BEKAL PULLUR PERIYA GLPS CHALINGAL 11/02 PRIYA.K.C 
286 BEKAL PULLUR PERIYA GLPS PERIYA 08/02 SRUTHI.M
287 BEKAL PULLUR PERIYA GUPS AYAMBARE 11/02 SRUTHI.M
288 BEKAL PULLUR PERIYA GUPS PULLUR 05/02 PRIYA.K.C 
289 BEKAL PULLUR PERIYA GHSS KALLIOT 05/02 PRIYA.K.C 
290 BEKAL PULLUR PERIYA GVHSS KUNIYE (VHSE) 07/02 SRUTHI.M
291 BEKAL PULLUR PERIYA GHSS PERIYE 06/02 SRUTHI.M
292 BEKAL AJANUR GMLPS AJANNUR 06/02 RAJANI
293 BEKAL AJANUR GLPS CHITHARI SOUTH 07/02 SAGEETHA.S.V 
294 BEKAL AJANUR GLPS KALLINGAL 08/02 SAGEETHA.S.V 
295 BEKAL AJANUR GLPS MADIYAN 07/02 SAGEETHA.S.V 
296 BEKAL AJANUR GLPS MUKKOT 26/01 SAGEETHA.S.V 
297 BEKAL AJANUR GLPS MUCHILOT 08/02 RAJANI
298 BEKAL AJANUR ALPS MUTTUMTHALA 07/02 RAJANI
299 BEKAL AJANUR GFUPS AJANUR 12/02 RAJANI
300 BEKAL AJANUR GFUPS MANIKOTH 16/02 RAJANI
301 BEKAL AJANUR GUPS PUTHIYAKANDAM 16/02 SUVITHA.S
302 BEKAL AJANUR HIAUPS CHITHARI 12/02 SAGEETHA.S.V 
303 BEKAL AJANUR GUPS VELASHWARAM 15/02 SUVITHA.S
304 BEKAL AJANUR GHSS RAVENESWARAM 02/02 SUVITHA.S
305 BEKAL AJANUR MPSGVHSS BELLIKKOTH (VHSE) 02/02 SUVITHA.S
306 BEKAL AJANUR IQBAL HSS AJANUR 31/01 RAJANI
307 HOSDURG KANHANGAD GFLPS HOSDURG KADAPURAM 15/02 SAJEEVAN C V 
308 HOSDURG KANHANGAD GLPS HOSDURG THERUVATH 15/02 SHYLA BEEVI
309 HOSDURG KANHANGAD GLPS KOTACHERY 15/02 DIVYA K V
310 HOSDURG KANHANGAD GLPS PADNEKKAD 15/02 SHIHABUDDEEN
311 HOSDURG KANHANGAD GLPS PUNJAVI 14/02 DIVYA K V
312 HOSDURG KANHANGAD ALPS BALLAKADAPPURAM 15/02 DIVYA K V 
313 HOSDURG KANHANGAD MCBM ALPS BALLAKADAPPURAM 13/02 DIVYA K V 
314 HOSDURG KANHANGAD PPTS ALPS KANHANGAD 15/02 SUDHA K V
315 HOSDURG KANHANGAD KIALPS KANHANGAD 14/02 SHYLA BEEVI
316 HOSDURG KANHANGAD GUPS ARAI 14/02 SHEEBA BEEVI
317 HOSDURG KANHANGAD ACKNS GUPS MELANGOT 15/02 SUDHA K V
318 HOSDURG KANHANGAD GUPS HOSDURG KADAPPURAM 13/02 SAJEEVAN C V
319 HOSDURG KANHANGAD GUPS PUDUKAI 15/02 SHEEBA BEEVI
320 HOSDURG KANHANGAD GHSS BALLA EAST 08/02 SHYLA BEEVI
321 HOSDURG KANHANGAD GHSS UPPILIKAI 14/02 DIVYA K V
322 HOSDURG KANHANGAD UBMC ALPS KANHANGAD 26/01 SUDHA K V
323 HOSDURG KANHANGAD SNAUPS PADNEKAD 15/02 SHIHABUDDEEN
324 HOSDURG KANHANGAD GFHS KANHANGAD 08/02 LATHIKA C M 
325 HOSDURG KANHANGAD GHSS HOSDURG 01/02 BINDU BALAKRISHNAN
326 HOSDURG KANHANGAD DURGA HIGHER SECONDARY 13/02 SUDHA KV
327 HOSDURG KANHANGAD GVHSS KANHANGAD (VHSE) 07/02 BINDU BALAKRISHNAN
328 HOSDURG KANHANGAD AUPS HOSDURG THERUVATH 14/02 SHEEBA BEEVI
329 HOSDURG KANHANGAD SRM GHSS RAMNAGAR 14/02 BINDU BALAKRISHNAN
330 HOSDURG NILESHWAR GLPS NILESHWAR 15/02 JANARDHANAN K
331 HOSDURG NILESHWAR GWLPS NILESWARAM 15/02 JANARDHANAN K
332 HOSDURG NILESHWAR GLPS PARATHIKAMURI 15/02 SAJEEVAN C V
333 HOSDURG NILESHWAR GLPS PEROLE 12/02 LATHIKA C M 
334 HOSDURG NILESHWAR VGM ALPS KADINHIMOOLA 15/02 LATHIKA C M 
335 HOSDURG NILESHWAR ALPS MOOLAPALLY 15/02 SAJEEVAN C V 
336 HOSDURG NILESHWAR RALPS NILESHWAR 14/02 NISHA K
337 HOSDURG NILESHWAR ALPS PALAYI 15/02 NISHA K
338 HOSDURG NILESHWAR AUPS CHATTAMATH 15/02 NISHA K 
339 HOSDURG NILESHWAR AUPS NILESHWAR 08/02 LATHIKA C M
340 HOSDURG NILESHWAR ST.ANN'S AUPS NILESHWAR 15/02 NISHA K 
341 HOSDURG NILESHWAR GVHSS KOTTAPURAM (VHSE) 06/02 JANARDHANAN K
342 HOSDURG NILESHWAR RAJAHS HIGH SCHOOL NILESHWAR 07/02 JANARDHANAN K
343 HOSDURG MADIKAI GLPS CHERNATHALA 12/02 SAJEESH U V
344 HOSDURG MADIKAI GLPS KEEKANGOT 15/02 SAJEESH U V
345 HOSDURG MADIKAI GLPS MALAPPACHERY 01/02 SAJEESH U V
346 HOSDURG MADIKAI GLPS VAYAKODE 15/02 SAJEESH U V
347 HOSDURG MADIKAI GHS KANHIRAPOIL 19/02 SAJEESH U V
348 HOSDURG MADIKAI GUPS POOTHAKKAL 15/02 SHEEBA BEEVI
349 HOSDURG MADIKAI GVHSS MADIKAI II (VHSE) 14/02 BINDU BALAKRISHNAN
350 HOSDURG MADIKAI GUPS MADIKAI ALAMPADY 15/02 BINDU BALAKRISHNAN
351 HOSDURG MADIKAI GHSS KAKKAT 15/02 JANARDHANAN K
352 HOSDURG MADIKAI GHSS MADIKAI I 15/02 SHIYABUDDEN
353 HOSDURG KODOM-BELUR GLPS ATTAKANDAM 15/02 SREEJA P
354 HOSDURG KODOM-BELUR GWLPS NAIKAYAM 14/02 SREEJA P
355 HOSDURG KODOM-BELUR SALPS PANANGAD 16/02 SREEJA P
356 HOSDURG KODOM-BELUR GUPS PARAKALAYI 15/02 RAJAGOPALAN P
357 HOSDURG KODOM-BELUR GHS BANAM 15/02 SREEJA P
358 HOSDURG KODOM-BELUR GHSS THAYANUR 13/02 SREEJA P
359 HOSDURG KODOM-BELUR GHS KALICHANADUKKAM 01/02 RAJAGOPALAN P
360 HOSDURG KODOM-BELUR Dr A.G.GHSS KODOTH 09/02 RAJAGOPALAN
361 HOSDURG KODOM-BELUR GHS PULLUR ERIYA 15/02 RAJAGOPALAN
362 HOSDURG KODOM-BELUR GUPS PANANGAD 15/02 SREEJA P
363 HOSDURG KODOM-BELUR GUPS BELUR 19/02 RAJAGOPALAN P
364 HOSDURG KODOM-BELUR GHS AMBALATHARA 08/02 RAJAGOPALAN P
365 HOSDURG PANATHADY GLPS KALLAPALLY 08/02 SUPARNA K
366 HOSDURG PANATHADY GLPS PERUTHADY 11/02 SUPARNA K
367 HOSDURG PANATHADY GWHS PANATHUR 06/02 SUPARNA K
368 HOSDURG PANATHADY GHS CHAMUNDIKUNNU 07/02 SUPARNA K
369 HOSDURG PANATHADY GUPS PRANDARKAVU 06/02 SUPARNA K
370 HOSDURG PANATHADY GHSS BALANTHODU 08/02 SUPARNA K
371 HOSDURG KALLAR GWLPS ADOTTUKAYA 08/02 SREEJA P
372 HOSDURG KALLAR GHSS KOTTODI 06/02 SREEJA P
373 HOSDURG KALLAR GTWLPS KUDUMBOOR 15/02 SREEJA P
374 HOSDURG KALLAR GLPS PUNCHAKARA 08/02 SREEJA P
375 HOSDURG KALLAR ALPS KALLAR 30/01 SREEJA P
376 HOSDURG KALLAR HOLY FAMILY ALPS RAJAPURAM 15/02 SHIYABUDDEEN
377 HOSDURG KALLAR HOLY FAMILY HSS RAJAPURAM 08/02 SHIYABUDDEEN
378 HOSDURG KALLAR GLPS CHULLIKARA 15/02 SREEJA P
379 HOSDURG KALLAR ST.MARY'S AUPS MALAKKALLU 14/02 SUPARNA K
380 CHITTARIKKAL BALAL GLPS CHULLY 30/01 Bibin Augustine
381 CHITTARIKKAL BALAL SVMGUPS EDATHODE 12/02 Neshanth B
382 CHITTARIKKAL BALAL GLPS KONNAKKAD 01/02 Bibin Augustine
383 CHITTARIKKAL BALAL GLPS KANAKAPPALLITHATTIL 08/02 Neshanth B
384 CHITTARIKKAL BALAL ST.JUDE ALPS CHEMBANCHERY 01/02 Bibin Augustine
385 CHITTARIKKAL BALAL KIALPS KALLANCHIRA 19/02 Neshanth B
386 CHITTARIKKAL BALAL NIRMALAGIRI ALPS VELLARIKUNDU 30/01 Neshanth B
387 CHITTARIKKAL BALAL GHSS MALOTH KASABA 01/02 Bibin Augustine
388 CHITTARIKKAL BALAL GHSS BALAL 30/01 Neshanth B
389 CHITTARIKKAL BALAL GLPS PUNCHA 15/02 Bibin Augustine
390 CHITTARIKKAL BALAL ST JOSEPHS AUPS KARIVULLADUKKAM 12/02 Bibin Augustine
391 CHITTARIKKAL KINANUR KARINTHALAM GLPS KINANOOR 15/02 Anoop Kumar Kallath
392 CHITTARIKKAL KINANUR KARINTHALAM GLPS PERIYANGANAM 26/01 Anoop Kumar Kallath
393 CHITTARIKKAL KINANUR KARINTHALAM GLPS VADAKKE PULIYANNUR 30/01 Anoop Kumar Kallath
394 CHITTARIKKAL KINANUR KARINTHALAM GUPS CHAMAKUZHIKOOVATTI 11/02 Nisha V
395 CHITTARIKKAL KINANUR KARINTHALAM AUPS BIRIKULAM 16/02 Jayaprasad K V
396 CHITTARIKKAL KINANUR KARINTHALAM SKGMAUPS KUMBALAPPALLY 08/02 Jayaprasad K V
397 CHITTARIKKAL KINANUR KARINTHALAM AUPS NELLIYADUKKAM 19/02 Jayaprasad K V
398 CHITTARIKKAL KINANUR KARINTHALAM GHSS PARAPPA 19/02 Nisha V
399 CHITTARIKKAL KINANUR KARINTHALAM ALPS KEEZHMALA 19/02 Nisha V
400 CHITTARIKKAL KINANUR KARINTHALAM GHSS CHAYOTH 08/02 Nisha V
401 CHITTARIKKAL KINANUR KARINTHALAM JYOTHIBHAVAN SPECIAL SCHOOL  29/01 Nisha v
402 CHITTARIKKAL EAST ELARI BHALPS MUNAYANKUNNU 15/02 Veenakutty C R
403 CHITTARIKKAL EAST ELARI ALPS PARAKKADAVU 14/02 Veenakutty C R
404 CHITTARIKKAL EAST ELARI ST.JOHNS LP PALAVAYAL 15/02 Sathi K K
405 CHITTARIKKAL EAST ELARI ST.THOMAS LPS THOMAPURAM 07/02 Sathi K K
406 CHITTARIKKAL EAST ELARI GUPS KANNIVAYAL 15/02 Veenakutty C R
407 CHITTARIKKAL EAST ELARI GHS THAYENI 08/02 Sathi K K
408 CHITTARIKKAL EAST ELARI SNDP AUPS KADUMENI 02/02 Veenakutty C R
409 CHITTARIKKAL EAST ELARI GHSS KAMBALLUR 26/01 Veenakutty C R
410 CHITTARIKKAL EAST ELARI ST THOMAS HSS THOMAPURAM 14/02 Sathi K K
411 CHITTARIKKAL EAST ELARI ST JOHNS HS PALAVAYAL 07/02 Sathi K K
412 CHITTARIKKAL WEST ELERI GLPS CHENNADUKKAM 30/01 Suji E T
413 CHITTARIKKAL WEST ELERI GLPS KUNNUMKAI 12/02 Jess Joseph
414 CHITTARIKKAL WEST ELERI GLPS KAMMADAM 19/02 Jess Joseph
415 CHITTARIKKAL WEST ELERI GLPS MOUKODE 19/02 Jess Joseph
416 CHITTARIKKAL WEST ELERI GLPS PERUMBATTA 15/02 Jess Joseph
417 CHITTARIKKAL WEST ELERI GLPS PARAMBA 14/02 Suji E T
418 CHITTARIKKAL WEST ELERI ALPS ELERITHATTUMMAL 08/02 Suji E T
419 CHITTARIKKAL WEST ELERI VIMALA ALPS BHEEMANADY 06/02 Jess Joseph
420 CHITTARIKKAL WEST ELERI MGMAUPS KOTTAMALA 14/02 Suji E T
421 CHITTARIKKAL WEST ELERI ST JOSEPHS AUPS MANDAPAM 08/02 Jess Joseph
422 CHITTARIKKAL WEST ELERI GHS PERUMBATTA 06/02 Jess Joseph
423 CHITTARIKKAL WEST ELERI AUPS KUNNUMKAI 14/02 Jess Joseph
424 CHITTARIKKAL WEST ELERI ALPS NATTAKKAL 07/02 Suji E T
425 CHITTARIKKAL WEST ELERI AUPS PLACHIKKARA 12/02 Suji E T
426 CHERUVATHUR VALAYAPARAMBA GLPS MADAKKAL 08/02 SAROJINI
427 CHERUVATHUR VALAYAPARAMBA GLPS MAVILAKADAPURAM 14/02 JUVAIRIYA
428 CHERUVATHUR VALAYAPARAMBA GLPS THAYYIL NORTH KADAPURAM 19/02 SAROJINI
429 CHERUVATHUR VALAYAPARAMBA GLPS THAYYIL SOUTH KADAPURAM 13/02 JUVAIRIYA
430 CHERUVATHUR VALAYAPARAMBA ALPS EDAYILEKKAD 09/02 SAROJINI
431 CHERUVATHUR VALAYAPARAMBA ALPS PADNE KADAPURAM VALIYAPARAMBA 26/01 JUVAIRIYA
432 CHERUVATHUR VALAYAPARAMBA ALPS PADNE THEKKEKAD 15/02 SAROJINI
433 CHERUVATHUR VALAYAPARAMBA GFUPS U KADAPURAM 01/02 JUVAIRIYA
434 CHERUVATHUR VALAYAPARAMBA GFHS PADNE KADAPURAM 13/02 SAROJINI
435 CHERUVATHUR VALAYAPARAMBA MAUPS MAVILAKADAPURAM 15/02 JUVAIRIYA
436 CHERUVATHUR CHERUVATHUR GLPS MAICHA 12/02 SNEHALATHA
437 CHERUVATHUR CHERUVATHUR GLPS THURUTHI 12/02 SAYANA
438 CHERUVATHUR CHERUVATHUR ISLAMIA ALPS KADANGOD 14/02 SNEHALATHA
439 CHERUVATHUR CHERUVATHUR ALPS KARIYIL 16/02 SAYANA
440 CHERUVATHUR CHERUVATHUR GWUPS CHERUVATHUR 15/02 SNEHALATHA
441 CHERUVATHUR CHERUVATHUR RAJAH'S AUPS ACHAMTHURUTHI 06/02 SAYANA
442 CHERUVATHUR CHERUVATHUR AUPS KAITHAKKAD 14/02 SNEHALATHA
443 CHERUVATHUR CHERUVATHUR AUPS KOVVAL 16/02 SAYANA
444 CHERUVATHUR CHERUVATHUR GHSS KUTTAMATH 19/02 SNEHALATHA
445 CHERUVATHUR CHERUVATHUR GFVHSS CEHRUVATHUR(VHSE) 01/02 SAYANA
446 CHERUVATHUR CHEEMENI GLPS CHERIYAKKARA 12/02 KESHAVAN NAMBOODIRY
447 CHERUVATHUR CHEEMENI GLPS KAYYOOR 15/02 PRASEETHA
448 CHERUVATHUR CHEEMENI GLPS PULIYANOOR 15/02 KESHAVAN NAMBOODIRY
449 CHERUVATHUR CHEEMENI GLPS VELLAT 15/02 PRASEETHA
450 CHERUVATHUR CHEEMENI ALPS KUNDIYAM 30/01 KESHAVAN NAMBOODIRY
451 CHERUVATHUR CHEEMENI ALPS THIMIRI 08/02 PRASEETHA
452 CHERUVATHUR CHEEMENI GHS KOOLIYAD 16/02 KESHAVAN NAMBOODIRY
453 CHERUVATHUR CHEEMENI GUPS MUZHAKKOTH 31/01 PRASEETHA
454 CHERUVATHUR CHEEMENI GUPS NALILAMKANDAM 15/02 KESHAVAN NAMBOODIRY
455 CHERUVATHUR CHEEMENI AUPS ALANTHATTA 02/02 PRASEETHA
456 CHERUVATHUR CHEEMENI AUPS PODAVOOR 15/02 KESHAVAN NAMBOODIRY
457 CHERUVATHUR CHEEMENI GHS CHEEMENI 16/02 PRASEETHA
458 CHERUVATHUR CHEEMENI GVHSS KAYYUR(VHSE) 15/02 KESHAVAN NAMBOODIRY
459 CHERUVATHUR PILICODE GWLPS PILICODE 15/02 LOLA MOHAN
460 CHERUVATHUR PILICODE ALPS POLLAPOIL 15/02 SRUTHI 
461 CHERUVATHUR PILICODE GUPS CHANDERA 09/02 LOLA MOHAN
462 CHERUVATHUR PILICODE GWUPS KODAKKAT 08/02 SRUTHI 
463 CHERUVATHUR PILICODE GUPS PILICODE 15/02 LOLA MOHAN
464 CHERUVATHUR PILICODE GUPS PADIKKIL 19/02 SRUTHI 
465 CHERUVATHUR PILICODE KKNM AUPS OLAT 15/02 LOLA MOHAN
466 CHERUVATHUR PILICODE AUPS PUTHILOT 15/02 SRUTHI 
467 CHERUVATHUR PILICODE IZZATHUL ISLAM ALPS CHANDERA 15/02 LOLA MOHAN
468 CHERUVATHUR PADNNA ALPS ORIE 15/02 BEENA
469 CHERUVATHUR PADNNA GUPS PADNE 19/02 SREESHMA 
470 CHERUVATHUR PADNNA AUPS UDINOOR EDACHAKAI 19/02 LEKHA
471 CHERUVATHUR PADNNA AUPS UDINOOR CENTRAL 02/02 BEENA
472 CHERUVATHUR PADNNA ALPS UDINUR THADIYANKOVVAL 15/02 SREESHMA 
473 CHERUVATHUR PADNNA ALPS UDINOOR SOUTH ISLAMIA 14/02 LEKHA
474 CHERUVATHUR PADNNA GMRS FOR BOYS VELLACHAL 08/02 BEENA
475 CHERUVATHUR TRIKARPUR GLPS BEERICHERY 16/02 VENUGOPALAN
476 CHERUVATHUR TRIKARPUR GLPS KOOLERI 10/02 SANOOP
477 CHERUVATHUR TRIKARPUR GLPS MAITHANI 19/02 SHEEJA RANI
478 CHERUVATHUR TRIKARPUR GLPS UDUMBUMTHALA 14/02 VENUGOPALAN
479 CHERUVATHUR TRIKARPUR GLPS VALVAKKAD 16/02 SANOOP
480 CHERUVATHUR TRIKARPUR ALPS AYITTY ISLAMIA 16/02 SHEEJA RANI
481 CHERUVATHUR TRIKARPUR ALPS KUNNACHERY 07/02 VENUGOPALAN
482 CHERUVATHUR TRIKARPUR ALPS NORTH TRIKARIPUR 12/02 SANOOP
483 CHERUVATHUR TRIKARPUR ALPS THANKAYAM 16/02 SHEEJA RANI
484 CHERUVATHUR TRIKARPUR GUPS OLAVARA SANKETHA 19/02 VENUGOPALAN
485 CHERUVATHUR TRIKARPUR GWUPS METTAMMAL 14/02 SANOOP
486 CHERUVATHUR TRIKARPUR AUPS ST.PAULS 15/02 SHEEJA RANI
487 CHERUVATHUR TRIKARPUR GHSS SOUTH TRIKKARIPUR 08/02 VENUGOPALAN
488 CHERUVATHUR TRIKARPUR PMSAPTSVHSS KAIKOTTUKADAVU 18/02 SANOOP
489 CHERUVATHUR TRIKARPUR VPPMKPS GVHSS TRIKARIPUR(VHSE) 16/02 SHEEJA RANI

Previous Page Next Page Home