കക്കാട്ട്

കക്കാട്ട്


ശാസ്ത്രായനം- കക്കാട്ട് സ്കൂള്‍ സംസ്ഥാന തലത്തിലേക്ക്

Posted: 13 Mar 2019 11:08 PM PDT

ശാസ്ത്രായനം  പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള പ്രൊജക്റ്റ്‌ അവതരണത്തില്‍ കക്കാട്ട് സ്കൂളിന്‍റെ സ്കൂള്‍ വാട്ടര്‍ ഓഡിറ്റ് എന്ന പ്രൊജക്റ്റ്‌ സംസ്ഥാന തലത്തിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി. യദുനന്ദന്‍, ധനശ്യാം എന്നീ വിദ്യാര്ത്ഥികള്‍ സംസ്ഥാനതലത്തില്‍ പ്രൊജക്റ്റ്‌ അവതരിപ്പിക്കും.
Previous Page Next Page Home