പൂരം....

കുരുന്നുകളുടെ വസന്തോത്സവം


ഒന്നാം ക്ലാസ്സിനും സഹ പഠന ക്യാമ്പ്‌
രസകരമായ പഠനം , അനുഭവം
ക്യാമ്പില്‍ പ്രവര്‍ത്തന പുസ്തകം
ക്ലാസ്സ്‌ CORNER ല്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 
( മുത്തശ്ശികഥ , ടാക്കിസ് , പാവ നാടകം , കളിവീട് , ചിത്രശ്ശാല , പാവക്കുട്ടി , ഓലപ്പീപ്പി , പാര്‍ക്ക്‌ )
അസ്സെസ്സ്മെന്റ്റ് വര്‍ക്ക്‌ ഷീറ്റുകള്‍ ക്യാമ്പിലുടെ...
സഹപടനത്തിന്റെ മികവുള്ള അനുഭവം.
Previous Page Next Page Home