കക്കാട്ട്

കക്കാട്ട്


കാര്‍ഷിക കോളേജ് സന്ദര്‍ശനം

Posted: 10 Jul 2019 10:17 AM PDT

ജി എച്ച് എസ് എസ് കക്കാട്ടിലെ കുട്ടികള്‍ മണ്ണില്‍ പൊന്നു വിളയിക്കാം എന്ന പാഠഭാഗത്തിന്റെ തുടര്‍പ്രവര്‍ത്തനമായി പടന്നക്കാട് കാര്‍ഷിക കോളേജ് സന്ദര്‍ശിച്ചു. വിവിധ ക‍ൃഷി രീതികളും ബഡ്ഡിങ്ങ് ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങ് രീതികളും കുട്ടികള്‍ പരിചയപെട്ടു.
Previous Page Next Page Home