കക്കാട്ട്

കക്കാട്ട്


Poshan Abhiyan ക്ളാസ്സ്

Posted: 01 Oct 2018 10:39 PM PDT

 Poshan Abhiyan പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഹെല്‍ത്ത് നഴ്സ്  പ്രീതി ക്ളാസ്സ് എടുക്കുന്നു.

ഡയറ്റ് കാസര്‍ഗോഡ്

ഡയറ്റ് കാസര്‍ഗോഡ്


PAC

Posted: 01 Oct 2018 07:39 AM PDT


പ്രോഗ്രാം അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി (PAC) യോഗം--- 2018
27/09/2018 -DIET KASARAGOD
Welcome speech by DIET Principal SRI. JAYADEVAN P 
Presidential address by Dr. Gireesh Cholayil Deputy Director Education
Central University Education Dept. HOD, Dr. Amruth Presents observations on the programmes
Previous Page Next Page Home