കക്കാട്ട്

കക്കാട്ട്


ചാന്ദ്രദിനം---- a poem by g sankarakurup on the historic event

Posted: 20 Jul 2015 07:10 PM PDT
G H S S Patla

G H S S Patla


ഫുട്ബാളില്‍ മികച്ച പ്രകടനം

Posted: 19 Jul 2015 09:45 PM PDT

ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടെ നേതൃത്തത്തില്‍ നടത്തിയഫുട്ബോള്‍ മത്സരത്തില്‍ നല്ല പ്രദര്‍ശനം കാഴ്ചവച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ പൊന്‍പുലരി ക്ലുബിനുള്ള ട്രോഫി ലക്ഷ്മണന്‍ മാസ്റ്റര്‍ സ്വീകരിക്കുന്നു

Previous Page Next Page Home