Gupshosdurgkadappuram

Gupshosdurgkadappuram


MR vaccination&ആരോഗ്യബോധവത്ക്കരണ ക്ലാസ്സും.26.9.17

Posted: 26 Sep 2017 09:15 AM PDT

രക്ഷിതാക്കൾക്കുള്ള ആരോഗ്യ ബോധവത്ക്കരണ ക്ലാസ്സും , മീസിൽസ്, റൂബെല്ലാ വാക്സിനേഷൻ സംബന്ധിച്ചുള്ള ക്ലാസും ഇന്നു നടന്നു. Rtd.AR0 P.D. ഗ്രേസിക്കുട്ടി ആരോഗ്യ ബോധവത്ക്കരണ ക്ലാസും,JHI ശ്രീനിവാസൻ വാക്സിനേഷനെ  കുറിച്ചും ക്ലാസ്സെടുത്തു.
Previous Page Next Page Home