കക്കാട്ട്

കക്കാട്ട്


LSS, USS പരീക്ഷകളില്‍ മികച്ച വിജയം

Posted: 17 May 2018 09:49 AM PDT

LSS‌ , USS പരീക്ഷകളില്‍ കക്കാട്ട് സ്കൂളിന് മികച്ച വിജയം. പത്ത് കുട്ടികള്‍ക്ക്  LSS ഉം രണ്ട് കുട്ടികള്‍ക്ക് USSഉം ലഭിച്ചു.

LSS വിജയികള്‍

1. Souparnika P
2. Ananya A
3. Malavika Rajan
4. Ananya K
5. Amal Shankar
6. Ujwal Hiran
7. Sreyana V
8. Nafeesath Naja P H
9. Madhav T V
10.Navaneeth P V

USS വിജയികള്‍

1. Sravan P
2. Sreelal K

Previous Page Next Page Home