കക്കാട്ട്

കക്കാട്ട്


കോവിഡ് കാലത്ത് കരവിരുതൊരുക്കി കക്കാട്ടെ കുട്ടികള്‍

Posted: 17 Apr 2020 11:20 PM PDT

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കാലം തങ്ങളുടെ കരവിരുതും ശേഷികളും തെളിയിക്കാനുള്ള അവസരമാക്കി മാറ്റുകയാണ് കക്കാട്ടെ കുട്ടികള്‍. അവര്‍ പാഴ് വസ്തുക്കളില്‍ തീര്‍ത്ത ഉത്പന്നങ്ങള്‍


Previous Page Next Page Home