Kh: FÂ.-]n. kvIqÄ AXr-¡pgn

BapJw..

        1970 GIm-[ym-]I hnZym-e-b-ambn Bcw-`n-¨p. 1998 \nÀ½n-Xn-bpsS klm-b-t¯m-Sp-IqSn ]n.-Sn.-F. Gsä-Sp¯p AXn-a-t\m-l-chpw hoSnsâ A´-co£w Xs¶ \¡m³ Ign-bp-¶-Xp-amb Hcp \nÀ½m-W-coXn Cu hnZym-e-bs¯ aäp hnZym-e-b-§-fn \n¶p thdn«p \nÀ¯p-¶p. Iq«mb {]hÀ¯-\-¯n-eqsS anI-hnsâ ]mX-bn-emWv Cu hnZym-e-bw. slUvam-Ìdpw A[ym-]-Icpw c£n-Xm-¡fpw \m«p-Imcpw ssItImÀ¯-t¸mÄ hcp¶ sN¦³ `qan lcn-Xm-`-ambn amdn-s¡m-­n-cn-¡p-¶p, 5 A[ym-]-Icpw 112 hnZymÀ°n-Ifpw ChnsS D­v.

A¡m-Z-an-Iw, `uXnIw..

¢mÊp-ap-dn-IÄ:-þ at\m-l-c-ambpw ioip-ku-lr-Z-]-c-amb ¢mÊp-ap-dn-IÄ hnZym-e-bs¯ BIÀjn-I-am-¡p-¶p.
hnZym-e-bhpw ]cn-k-chpw hr¯n-bmbn kq£n-¡p-¶p.
D¨ `£W ]²-Xn-bn ]m hnX-c-Whpw (2009 XpS-§n) Imcy-£-a-ambn \S-¡p-¶p.
]mN-I-¸p-c, tÌmÀdqw, tSmbn-seäv F¶nh hr¯n-bmbn kq£n-¡-¶p.
I¼yq-«À em_v D­v.
kvamÀ«v ¢mkvdqw BIÀj-ambn kq£n-¨n-cn-¡p¶p
Ip«n-I-fpsS krjvTn-IÄ, ^b-ep-IÄ F¶nh IrXy-ambn tiJ-cn-¨n-cn-¡p-¶p.
A[ym-]-IÀ kao-]-\-¯n-\-\p-k-cn¨v ¢mkvdqw {]hÀ¯-\-§Ä Gsä-Sp¯p \S-¯p-¶p.
kvIqÄ Ubdn-þ-e-fn-Xhpw ka-{K-hp-amb Ubdn FÃmw Ip«n-IÄ¡pw D­v.

kmaqly CS-s]-S-ep-IÄ..

kvIqÄ {]hÀ¯-\-§Ä¡m-h-iy-amb [\ tiJ-c-WmÀ°w aZÀ ]n.-Sn.-F. bpsS t\Xr-Xz-¯n tkm¸p-\nÀ½mW bqWnäv {]hÀ¯n-¡p-¶p.
s]mÅ-teä hnZym-À°nIÄ¡v NnIn-Õm-k-lmbw Bbn 1 e£w cq] kam-l-cn¨p \¡n,
]T-\hoSv \à \ne-bn {]hÀ¯n-¡p-¶p.
]¨-¡-dn-Ir-jn-bn-eqsS t]mj-Im-lm-c-§Ä DÄs¡m-Ån-¨p-s¡m-­pÅ D¨ `£-W- ]-cn-]mSn.
lcn-X-h¡-c-W-¯nsâ `mK-ambn 75 Hmfw ac-§Ä hnZym-e-b-¯n-\p-Np-«p-apÅ IÃv \ndª `qan-bn a®n«v \«p kwc-£n-¨p-h-cp-¶p.
at\m-l-c-amb ]qt´m-«w.
Ip«n-I-fpsS IS
k¼mZy kpc£m ]²-Xn.
SSLC ¡v hnP-bn-¡p¶ ]qÀÆ hnZymÀ°n-Isf A\p-tam-Zn-¡p-¶p.
       
        {]Xn-Iq-ehpw ]cn-an-Xhpw Bb kml-N-cy-§sf AXn-Po-hn-¨p-sIm­v Iq«mb {ia-§-fn-eq-sSbpw [oc-amb Nph-Sp-sh-bv¨p-I-fn-eq-sSbpw apt¶m«v IpXn-¡p¶ AXr-Ipgn Kh: FÂ.-]n. kvIqfnsâ slUvam-ÌÀ _lp: kXy³ amÌÀ¡pw, kl-{]-hÀ¯-IÀ¡pw A`yp-Z-b-Imw-£n-IÄ¡pw hnP-bm-iw-k-IÄ t\cp-¶p.


GUPS sX¡nÂ]-d¼

BapJw..

          ImkÀtKm-Uv-þ-I-®qÀ dq«n ImkÀtKmUv \n¶pw 14 In.-ao. BI-se-b-amWv hnZym-e-bw. I to VII hsc-bpÅ hnhn[ ¢mÊp-I-fn-embn 734 Ip«n-IÄ A[y-b\w \S-¯p-¶p. 7.5 G¡À `qan ssIh-i-apÅ kvIqfnsâ C¶s¯ kmcYn HM {io. ]n. Ia-em-£³ kmÀ AhÀI-fm-Wv. ImkÀtKmUv D]-Pn-Ã-bnse Cu kvIqÄ anI¨ ]e {]hÀ¯-\-§ÄsIm­pw \ap¡v amXrIbmWv. HM Dw 23 A[ym-]-Icpw DÄs¸sS Iq«mb {]hÀ¯\w kvIqfnsâ kÀÆ-]p-tcm-K-Xn¡pw ASn-Øm-\-am-Wv.

]T-\-{]-hÀ¯-\-§Ä..

          _µpw, lÀ¯mepw A[y-b-\s¯ Hcp-X-c-¯nepw _m[n-¡p-I-bn-Ã. im´-kp-µ-c-amb A´-co-£-¯n A[y-b\w A`w-Kpcw \S-¡p-¶p. BIÀj-I-ambn s]bnâp-sNbvXv Npa-cp-IÄ `wKn-bm-¡n-bn-«p-­v. inip-ku-lrZ ¢mkvdqw kÖo-I-c-Ww, hr¯n-bpÅ Xd, ]T-\-s¯-fn-hp-I-fmbn Ip«n-I-fpsS IY-IÄ, Ihn-X-IÄ, teJ-\-§Ä, tiJ-c-W-§Ä ]Xn-¸p-I-fm¡n AXXp ¢mkn Xs¶ {]ZÀin-¸n-¨n-cn-¡p-¶p.

hnhn[ ¢ºp-I-fpsS {]hÀ¯-\-§Ä..

          KWn-X-¢ºv: CXn AwK-Xz-sa-Sp-¡p-¶-Xn-\m-bn, IpkrXn IW-¡p-IÄ, ]Ên-ep-IÄ XpS-§n-bh Ah-X-cn-¸n-¡p¶ Ip«n-IÄ¡v am{X-ambn {]th-i\w \ÂIp-¶p. kvamÀ«v ¢mkvdq-an amk-¯n Hcn-¡Â ¢ºp-I-fpsS {]hÀ¯\w Ip«n-I-fpsS t\Xr-Xz-¯n So¨-dpsS taÂt\m-«-¯n \S-¯p-¶p. KWnX amK-kn-\p-IÄ {]hÀ¯-\-¯n\v D¯a DZm-l-c-W-am-Wv. _me-thZn: kb³kv, kmaqlyimkv{Xw, sl¯v XpS-§n hnhn[ ¢ºp-I-fpsS {]hÀ¯\w Nn«-bmbn \S-¡p-¶-Xnsâ sXfn-hp-IÄ AhnsS ImWp-hm³ Ign-ªp. hnhn[ {]kn-²o-I-c-W-§-fn \n¶pw e`n-¡p¶ hnZym-`ym-k-aq-ey-apÅ hmÀ¯-I-fpw, Nn{X-§-fpw AS-§p¶ henb BÂ_-§Ä Xbm-dm¡n hmb-\m-km-a-{Kn-bmbn GXp-hn-j-b-¯n\pw {]tbm-P-\-s¸-Sp-¯p-¶p.

D¨-`-£Ww..

          {IaoIr-X-amb coXn-bn {]hÀ¯n-¡p¶ kÖo-I-cn¨ Hcp In¨¬ {]hÀ¯n-¡p-¶p. FÃm Ip«n-IÄ¡pw F¶pw tNmdpw, Idn-Ifpw \ÂIp-¶p. D¨-`-£-W-¯nsâ sNehn-\p-Ån \n¶p-sIm-­mWv Cu {]hÀ¯-\w. Hcp t`mP-\-ime \à A´-co-£-¯n {]hÀ¯n-¡p-¶p. A[ym-]-I-cpsS t\Xr-Xz-¯n `£-W-hn-X-cWw \S-¯p-¶p. Ip«n-IÄ¡v `£Ww \ÂInb tijw am{Xta A[ym-]-IÀ `£Ww Ign-¡p-I-bp-Åq. ap« hnX-c-Whpw anÂabpw ]mepw Ip«n-IÄ¡v Nn«-bmbn hnX-cWw \S-¯n-h-cp-¶p.

ipNnXzw..

          hr¯nbpw, ipNn-Xz-hp-apÅ kvIqÄ Npäp-]m-Sv. N¸p-N-h-dp-Ifpw ¹mÌn¡pw \nt£-]n-¡m³ {]tXyIw Øew. ipNn-Xz-apÅ tSmbn-se-äp-IÄ hr¯n-bmbn ]cn-]m-en-¡p-¶p. Ip«n-IÄ `wKn-bmbpw ipNn-Xz-io-e-ap-Å-h-cmbpw ImW-s¸-«p.

kmaq-ly-]-¦m-fn¯w..

          SSG, PTA, CPTA, MPTA F¶nh amXr-Im-]-c-amb coXn-bn c£m-IÀ¯r ]¦m-fn-¯-t¯msS \S-¡p-¶p. HM Cu kvIqfnse hnZymÀ°n-bm-bn-cp-¶-Xn-\mepw CtX \m«n-Im-c-\m-bn-cp-¶-Xn-\mepw kaq-l-¯nsâ anI¨ kl-I-c-Whpw ]¦m-fn-¯hpw Dd-¸m-¡p-¶p.

khn-ti-j-{]-hÀ¯-\-§Ä..

1.        HM sâ A[ym-]-I-tcm-SpÅ kulmÀ±-]-c-amb CS-s]-SÂ
2.       {]hÀ¯-\-§Ä \nÀt±-in-¡msX Hcp-an-¨pÅ Xocp-am-\-¯n-eqsSbpÅ   
         Iq«mb {]hÀ¯\w
3.       HM sâ km¶n[yw FÃm-bvt¸mgpw kvIqfn D­m-bn-cn-¡pw.
4.       ITn-\m-[zm\w sN¿m³ HM t\mSv tNÀ¶p-\n¡p¶ Hcp-Iq«w 
         kaÀ°-cmb A[ym-]-IÀ.
5.       hnhn[ ¢ºp-I-fpsS ssZ\w-Zn\ {]hÀ¯-\-§Ä hyà-am-¡p¶ t\m«okv 
         t_mÀUp-IÄ
6.       _pÅ-än³ t_mÀUp-IÄ \nc-´cw D]-tbm-Kn-¡p¶p
7.       kÖo-I-cn¨ kvamÀ«v ¢mkvdqw.
8.       Hmtcm ¢mÊn\pw Adn-bn-¸p-IÄ \ÂIm-\pÅ i_vZ-{I-ao-I-cWw
9.       B^okv kw_-Ôn¨ Imcy-§Ä \S-¯p-¶-Xn\v kÖo-I-cn¨ IT bpsS 
         ^e-{]-Z-amb hn\n-tbmKw
10.      {]Ir-Xn-kw-c-£-W-{]-hÀ¯-\-§Ä Ip«n-I-fn-se-¯n-¡p-¶-Xn-\mbn 
         kwc-£n-¡p¶ Imhv
11.      ^e-hr-£-ss¯-I-fpsS ]cn-]m-e\w
12.      Learn & Earn {]hÀ¯\w (X-¿Â, tNm¡v \nÀ½m-Ww.)

ഗവ.മോഡല്‍ റെസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സ്കൂള്‍ , പരവനടുക്കം

kvIqÄ
1.      Imk-d-tKmUv PnÃ-bnse sN½-\mSv {Kma-]-©m-b¯v AXnÀ¯n-¡p-Ån-emWv kvIqÄ ØnXn- sN-¿p-¶-Xv. Ct¸mÄ {]hÀ¯n-¡p¶ Øe-t¯¡v 2 hÀjw ap¼mWv amän-{]-hÀ¯\w Bcw-`n-¨-Xv.
2.      `uXnIw
        tamU sdkn-sU³jy kvIqÄ F¶pÅ \nebv¡v ]c-am-h[n kuI-cy-§Ä Dd-¸m-¡n-bn-«pÅ hnZym-e-bw. aXn-bmb hep-¸-¯n-epÅ ¢mkvap-dn-IÄ, Hm^okv apdn-IÄ, F¨v.-F-kv.F-kv. t»m¡v, tlmÌÀ kuI-cyw, `£-W-im-e, Bh-iy-¯n\v tSmbvseäv kuI-cy-§Ä FÃmw Dd-¸m-¡n-bn-«p-­v. hnim-e-amb kvIqÄ Iymw]kv hnhn[ {]hÀ¯-\-§Ä¡v A\p-tbm-Py-am-Wv.
3.      Std V apXÂ XI hsc-bmbn 210 Ip«n-IÄ ]T\w \S-¯p-¶p.
4.      ]Ým-¯ew
        ImkÀtKmUv, I®qÀ, hb-\mSv XpS-§nb PnÃ-I-fn \n¶pw sXc-sª-Sp-¡-s¸« ]«n-I-PmXn/hÀ¤ hn`m-K-¯nÂs¸-Sp¶ Ip«n-I-fmWv ]Tn-¡p-¶-Xv.

A¡m-Z-anIw
        kvIqfn \S-¡p¶ FÃm {]hÀ¯-\-§fpw ]pXp-a-bmÀ¶ coXn-bn dnt¸mÀ«v B¡m³ Ign-bp¶p. CXn\v Ah-ew-_n-¨n-cn-¡p-¶Xv hmcm-´y-¯n-epÅ hmÀ¯ X¿m-dm-¡epw Ah-X-cn-¸n-¡-ep-am-Wv. CXn-\mbn MRS NEWS F¶ hmÀ¯-bm-¡Â IT hnZ-KvZ-cpsS t\Xr-Xz-¯n X¿m-dm-Ip-¶p.
        {it²-b-am-bXv
        þ     hmÀ¯m sXc-sª-Sp-¡Â
        þ     hmÀ¯ hmbn-¡Â
        þ     dnt¸mÀ«nwKv
        þ     kmt¦-XnI CS-s]-SÂ
        Ch-sbÃmw hnZymÀ°n-IÄXs¶ t\cn«v sN¿p-¶p. Ah-X-c-W-¯n kzm`m-hn-I-Xbpw X\n-abpw ]peÀ¯m³ ]c-am-h[n Ign-bp-¶p-­v.

]Xn-¸p-IÄ
        FÃm Ip«n-Ifpw ]Xn¸v X¿m-dm-¡-en ]s¦-Sp-¡p-¶p. A[ym-]-I-cpsS CS-s]-S Xosc Ipd-hv. (Ip-«n-IÄ kzbw X¿m-dm-¡m³ {]m]vX-cm-Wv)
þ      Zn\m-N-cWw
þ      ]pkvXI \ncq-]Ww
þ      Ie-IÄ

lnµn ]T\w lnµn-bn am{Xw
        lnµn ]T-\-¢m-kn lnµn-am{Xw D]-tbm-Kn-¡p-Ibpw 6þmw ¢mtkm-Sp-IqSn lnµn-bn Bi-b-hn-\n-abw \S-¯m³ Ip«n-IÄ¡v Ign-bp-Ibpw sN¿p-¶p.

sse{_dn
þ      Ip«n-IÄ sset{_dn-b³am-cmbn {]hÀ¯n-¡p¶ sse{_-dn-bpsS {]hÀ¯\w amXr-Im-]cw
þ      Hcp sk³{SÂ sse{_-dnbpw ¢mkv sse{_-dn-Ifpw
þ      hmb-\m-¡p-dn¸v ]Xn-¸n-I-fm-¡p-¶p.
þ     hnX-cWw imkv{Xo-b-amb coXn-bn Ip«n-IÄ Xs¶ \nÀh-ln-¡p-¶p.

Ne-¨n-t{Xm-Õhw
        ]T\ D]m-[n-bmbn Ne-¨n-{Xs¯ ^e-{]-Z-ambn D]-tbm-Kn-¡p-¶p. ]mT-`m-K-§-fp-ambn _Ôs¸«v Ne-¨n-{X-¯nsâ km[yX ]c-am-h[n D]-tbm-Kn-¡p-¶p. Ip«n-I-fpsS Ne-¨n-{X-§-fpsS {]ZÀi\w kwL-Sn-¸n-¡p-¶p. Én¸p-IÄ Ip«n-IÄ X¿m-dm-¡p-¶p.

em_v {]hÀ¯\w
        kpk-Ö-amb em_v X¿m-dmbn hcp-¶p.

]{X-§Ä
þ      Ip«n-IÄ X¿m-dm-¡p¶ ]{X-§Ä {it²-b-am-Wv.
þ      hmÀ¯-IÄ hnaÀi-\m-ß-I-ambn Ip«n-IÄ sXc-sª-Sp-¡p-¶p.
þ      ¢mkp-IÄ/{Kq¸p-IÄ FÃmw ]{X-\nÀam-W-¯n ]s¦-Sp-¡p-¶p.

lcn-X-tk\
þ      Gähpw BIÀj-I-amb {]hÀ¯\w kwL-Sn-¸n-¡p-¶p.
þ      ]md-¡p¶v a®n«v \nI-¯nb Øe¯v Huj-[-k-ky-t¯m-«w, ^e-hr-£-§Ä, ImÀjnI hnf-I-Ä F¶nh \¶mbn sN¿p-¶p.
þ      ]cn-kc kwc-£W {]m[m\yw hnfn-¨-dn-bn-¡p¶ NphÀam-kn-I-IÄhgn {]k-à-amb                             hnj-b-§Ä Ah-X-cn-¸n-¡p-¶p.
þ      Iymw]-kn F¯p¶ ]£n-I-f-S-¡-apÅ Poh-Pm-e-§-fpsS kÀtÆ \S-¯p-¶p.
`£-W-ime
        H¶m-´cw `£-W-ime
        \Ã sa\p

BRC
        BRC s{Sbn-\-cpsS \nc-´c CS-s]-SÂ 100% hnPbw SSLC ¡v t\Sp-¶-Xn\v {]tXyI D]-lmcw PEC hI \ÂIp-¶p. {Kma/PnÃm ]©m-b-¯p-I-fpsS klm-bw.

c£m-IÀ¯r-_Ôw
        amk-¯n-sem-cn-¡Â FÃm c£-IÀ¯m-¡fpw kvIqfn-se-¯p-¶p. ¢mkv ]n.-Sn.F XpS-§nb   Imcy-§Ä¡v {]kànbn-Ã.
        A[ym-]-I-cn NneÀ Iymw]-kn Xma-kn-¡p-¶p.

D]-kw-lmcw
        Iq«mb {]hÀ¯\w A[ym-]-IÀ¡p-­v. t\XrXzw hln-¡m³ {]m]vXn-bpÅ A[ym-]-IÀ D­v. sN¿p¶ {]hÀ¯-\-§Ä¡v \à AwKo-Imcw ]c-kv]cw \ÂIp-¶p. C\nbpw Gsd sN¿m-\m-hpw.
എ. എല്‍. പി. എസ്. വലിയപറമ്പ


മണല്‍തടം ഓരോ യുനിടിലും പ്രയോജനപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന വിദ്യാലയം..സ്വന്തമായി 30 എണ്ണത്തോളം വായന സാമഗ്രികള്‍ റീന ടീച്ചര്‍ കുട്ടികള്‍ക്കായി നിര്‍മ്മിച്ചു....


 
മണല്‍തടവും  ബിഗ്‌ കാന്‍വാസും ....

ഇത് എ. എല്‍ .പി. എസ്. കുന്നചേരിയിലെ കവിത ടീച്ചറുടെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ വിശേഷങ്ങള്‍....
ഇംഗ്ലീഷ് , മലയാളം വിഷയങ്ങളില്‍ മണല്‍തടവും ബിഗ്‌ കാന്‍വാസും എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം.... 

വിവരങ്ങള്‍ : മഹേഷ്‌ , ചെറുവത്തൂര്‍
Previous Page Next Page Home