കക്കാട്ട്

കക്കാട്ട്


ഉന്നതവിജയം

Posted: 24 Feb 2016 11:11 PM PST


                    
                                    എസ്  എസ്  എ  സന്ദേശ൦ 
BRC wise LSS Model Exam Winners.

Kumbla      
​ ​
- 1
Kasaragod
​  ​
- 1
Bekal        
​   ​
- 5
Hosdurg    -  12
Cheruvathur - 5
 

​Top Scorers​


1.ARUNIMA RAJ GHSS KAKKAT  BRC HOSDURG               77.5%
2.SAYANTH               GUPS KARICHERY                  BRC BEKAL                    76.25
3.AVINASH K.P          GUPS PUDUKAI                        BRC HOSDURG            73.135
4.AJAY DEV .P              ALPS THADIYAN KOVVAL     BRC CHERVATHUR        72.5
5.MALAVIKA               GUPS KOOTTAKANI                 BRC BEKAL                 71.25
CONGRATULATION
TO THE WINNERS
THANK YOU FOR THE GUIDING TEACHERS
Previous Page Next Page Home