GUPS sX¡nÂ]-d¼

BapJw..

          ImkÀtKm-Uv-þ-I-®qÀ dq«n ImkÀtKmUv \n¶pw 14 In.-ao. BI-se-b-amWv hnZym-e-bw. I to VII hsc-bpÅ hnhn[ ¢mÊp-I-fn-embn 734 Ip«n-IÄ A[y-b\w \S-¯p-¶p. 7.5 G¡À `qan ssIh-i-apÅ kvIqfnsâ C¶s¯ kmcYn HM {io. ]n. Ia-em-£³ kmÀ AhÀI-fm-Wv. ImkÀtKmUv D]-Pn-Ã-bnse Cu kvIqÄ anI¨ ]e {]hÀ¯-\-§ÄsIm­pw \ap¡v amXrIbmWv. HM Dw 23 A[ym-]-Icpw DÄs¸sS Iq«mb {]hÀ¯\w kvIqfnsâ kÀÆ-]p-tcm-K-Xn¡pw ASn-Øm-\-am-Wv.

]T-\-{]-hÀ¯-\-§Ä..

          _µpw, lÀ¯mepw A[y-b-\s¯ Hcp-X-c-¯nepw _m[n-¡p-I-bn-Ã. im´-kp-µ-c-amb A´-co-£-¯n A[y-b\w A`w-Kpcw \S-¡p-¶p. BIÀj-I-ambn s]bnâp-sNbvXv Npa-cp-IÄ `wKn-bm-¡n-bn-«p-­v. inip-ku-lrZ ¢mkvdqw kÖo-I-c-Ww, hr¯n-bpÅ Xd, ]T-\-s¯-fn-hp-I-fmbn Ip«n-I-fpsS IY-IÄ, Ihn-X-IÄ, teJ-\-§Ä, tiJ-c-W-§Ä ]Xn-¸p-I-fm¡n AXXp ¢mkn Xs¶ {]ZÀin-¸n-¨n-cn-¡p-¶p.

hnhn[ ¢ºp-I-fpsS {]hÀ¯-\-§Ä..

          KWn-X-¢ºv: CXn AwK-Xz-sa-Sp-¡p-¶-Xn-\m-bn, IpkrXn IW-¡p-IÄ, ]Ên-ep-IÄ XpS-§n-bh Ah-X-cn-¸n-¡p¶ Ip«n-IÄ¡v am{X-ambn {]th-i\w \ÂIp-¶p. kvamÀ«v ¢mkvdq-an amk-¯n Hcn-¡Â ¢ºp-I-fpsS {]hÀ¯\w Ip«n-I-fpsS t\Xr-Xz-¯n So¨-dpsS taÂt\m-«-¯n \S-¯p-¶p. KWnX amK-kn-\p-IÄ {]hÀ¯-\-¯n\v D¯a DZm-l-c-W-am-Wv. _me-thZn: kb³kv, kmaqlyimkv{Xw, sl¯v XpS-§n hnhn[ ¢ºp-I-fpsS {]hÀ¯\w Nn«-bmbn \S-¡p-¶-Xnsâ sXfn-hp-IÄ AhnsS ImWp-hm³ Ign-ªp. hnhn[ {]kn-²o-I-c-W-§-fn \n¶pw e`n-¡p¶ hnZym-`ym-k-aq-ey-apÅ hmÀ¯-I-fpw, Nn{X-§-fpw AS-§p¶ henb BÂ_-§Ä Xbm-dm¡n hmb-\m-km-a-{Kn-bmbn GXp-hn-j-b-¯n\pw {]tbm-P-\-s¸-Sp-¯p-¶p.

D¨-`-£Ww..

          {IaoIr-X-amb coXn-bn {]hÀ¯n-¡p¶ kÖo-I-cn¨ Hcp In¨¬ {]hÀ¯n-¡p-¶p. FÃm Ip«n-IÄ¡pw F¶pw tNmdpw, Idn-Ifpw \ÂIp-¶p. D¨-`-£-W-¯nsâ sNehn-\p-Ån \n¶p-sIm-­mWv Cu {]hÀ¯-\w. Hcp t`mP-\-ime \à A´-co-£-¯n {]hÀ¯n-¡p-¶p. A[ym-]-I-cpsS t\Xr-Xz-¯n `£-W-hn-X-cWw \S-¯p-¶p. Ip«n-IÄ¡v `£Ww \ÂInb tijw am{Xta A[ym-]-IÀ `£Ww Ign-¡p-I-bp-Åq. ap« hnX-c-Whpw anÂabpw ]mepw Ip«n-IÄ¡v Nn«-bmbn hnX-cWw \S-¯n-h-cp-¶p.

ipNnXzw..

          hr¯nbpw, ipNn-Xz-hp-apÅ kvIqÄ Npäp-]m-Sv. N¸p-N-h-dp-Ifpw ¹mÌn¡pw \nt£-]n-¡m³ {]tXyIw Øew. ipNn-Xz-apÅ tSmbn-se-äp-IÄ hr¯n-bmbn ]cn-]m-en-¡p-¶p. Ip«n-IÄ `wKn-bmbpw ipNn-Xz-io-e-ap-Å-h-cmbpw ImW-s¸-«p.

kmaq-ly-]-¦m-fn¯w..

          SSG, PTA, CPTA, MPTA F¶nh amXr-Im-]-c-amb coXn-bn c£m-IÀ¯r ]¦m-fn-¯-t¯msS \S-¡p-¶p. HM Cu kvIqfnse hnZymÀ°n-bm-bn-cp-¶-Xn-\mepw CtX \m«n-Im-c-\m-bn-cp-¶-Xn-\mepw kaq-l-¯nsâ anI¨ kl-I-c-Whpw ]¦m-fn-¯hpw Dd-¸m-¡p-¶p.

khn-ti-j-{]-hÀ¯-\-§Ä..

1.        HM sâ A[ym-]-I-tcm-SpÅ kulmÀ±-]-c-amb CS-s]-SÂ
2.       {]hÀ¯-\-§Ä \nÀt±-in-¡msX Hcp-an-¨pÅ Xocp-am-\-¯n-eqsSbpÅ   
         Iq«mb {]hÀ¯\w
3.       HM sâ km¶n[yw FÃm-bvt¸mgpw kvIqfn D­m-bn-cn-¡pw.
4.       ITn-\m-[zm\w sN¿m³ HM t\mSv tNÀ¶p-\n¡p¶ Hcp-Iq«w 
         kaÀ°-cmb A[ym-]-IÀ.
5.       hnhn[ ¢ºp-I-fpsS ssZ\w-Zn\ {]hÀ¯-\-§Ä hyà-am-¡p¶ t\m«okv 
         t_mÀUp-IÄ
6.       _pÅ-än³ t_mÀUp-IÄ \nc-´cw D]-tbm-Kn-¡p¶p
7.       kÖo-I-cn¨ kvamÀ«v ¢mkvdqw.
8.       Hmtcm ¢mÊn\pw Adn-bn-¸p-IÄ \ÂIm-\pÅ i_vZ-{I-ao-I-cWw
9.       B^okv kw_-Ôn¨ Imcy-§Ä \S-¯p-¶-Xn\v kÖo-I-cn¨ IT bpsS 
         ^e-{]-Z-amb hn\n-tbmKw
10.      {]Ir-Xn-kw-c-£-W-{]-hÀ¯-\-§Ä Ip«n-I-fn-se-¯n-¡p-¶-Xn-\mbn 
         kwc-£n-¡p¶ Imhv
11.      ^e-hr-£-ss¯-I-fpsS ]cn-]m-e\w
12.      Learn & Earn {]hÀ¯\w (X-¿Â, tNm¡v \nÀ½m-Ww.)

Previous Page Next Page Home