കക്കാട്ട്

കക്കാട്ട്


ക്ലാസ്സ് ലൈബ്രറി

Posted: 27 Feb 2020 09:38 AM PST

യൂ പി വിഭാഗം കുട്ടികള‍ ക്ലാസ്സുകളിൽ ആരംഭിച്ച ലൈബ്രറി. ഇതിലേക്കുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ കുട്ടികൾ തന്നെ സംഭാവന ചെയ്യുന്നു. പിറന്നാൾ സമ്മാനമായി കുട്ടികൾ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ക്ലാസ്സ് ലൈബ്രറികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
പുസ്തകം ലൈബ്രറിയിലേക്ക്

5സി ക്ലാസ്സിലെ ലൈബ്രറി

പുസ്തകം ലൈബ്രറിയിലേക്ക്

പഠനോത്സവം

Posted: 27 Feb 2020 09:33 AM PST

സ്കൂൾ തല പഠനോത്സവം 26/02/2020 ബുധനാഴ്ച പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ വി മധുവിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ വാർഡ് മെമ്പർ പി ഗീത ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രിൻസിപ്പൽ ടി വി ഗോവർദ്ധനൻ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ പി വിജയൻ, സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി പി എം മധു, സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് കെ പ്രീത എന്നിവർ ആശംസകളർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു. തുടർന്ന് കുട്ടികളുടെ മികവാര്‍ന്ന പഠനപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രദർശനം നടന്നു.
Previous Page Next Page Home