കക്കാട്ട്

കക്കാട്ട്


കവാടം നിര്‍മാണദശയില്‍

Posted: 16 Sep 2015 11:42 PM PDT


സമയമണിയുടെ കാര്യം

Posted: 16 Sep 2015 11:36 PM PDT

From Wikipedia, the free encyclopedia::::::::
The ringing of a school bell is a signal that tells a school's students when it is time to go to class in the morning and when it is time to change classes during the day as well as when students are dismissed from school. Typically the first bell tells the students that it is time to report to class and the bell that occurs shortly after that means that the students are late. There may also be a warning bell between the first bell and the late bell.
In some schools it may take the form of a physical bell, usually electrically operated. In other schools it may be a tone, siren, electronic bell sound, a series of chimes, or music played over an intercom. Most schools where people who require sign language more than hearing go to use hand signals.

Add caption

Gupshosdurgkadappuram

Gupshosdurgkadappuram


OZONE DAY SEP.16

Posted: 17 Sep 2015 09:40 AM PDT

OZONE DAY ദിനാചരണം
ഹെഡ് മാസ്റ്റർ  ശ്രീ A.M.NARAYANAN NAMBOODIRI സംസാരിക്കുന്നു.
K.KRISHNAN MASTER  പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു.

HINDI DAY CELEBRATION

Posted: 17 Sep 2015 09:44 AM PDT

ഹിന്ദി  ദിനാചരണം.  ഹിന്ദി ക്ലബ്ബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ പരിപാടികൾ കുട്ടികൾ അവതരിപ്പിച്ചു.

Previous Page Next Page Home