കക്കാട്ട്

കക്കാട്ട്


ഹൊസ്ദുര്‍ഗ് സബ്ബ്ജില്ലാ കലോല്‍സവം-കക്കാട്ട് സ്കൂളിന് മികച്ച വിജയം

Posted: 24 Nov 2017 09:30 AM PST

 അമ്പലത്തറ സ്കൂളില്‍ വച്ച് നടന്ന ഹൊസ്ദുര്‍ഗ് സബ്ബ്ജില്ലാ കലോല്‍സവത്തില്‍ കക്കാട്ട് സ്കൂളിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ മകച്ച വിജയം നേടി.
HS Bhrathanatyam(boys) -Vaibhav  Ist  A Grade
HS Bhrathanatyam(boys) - Sreeshnu M 2nd A Grade
LP Bharathanatyam         - Gourilakshmi 2nd A Grade
Vanchipattu (HS)              - Krishnapriya and Party 2nd A Grade
Mohinyattam (UP)            - Arya A   1st A Grade
HS Mohiniyattam             - Abhinaya Velayudhan   Ist A Grade
Kerala Nadnam (HS)       - Abhinaya Velayudhan Ist A G Grade
LP Folk Dance                 - Gowrilakshmi  2nd A Grade
Urdu Padyamchollal (UP) - Sneha Ist A Grade
Kuchupudi (HS)                - Sreeshnu M  Ist A Grade
Lalithaganam (UP)           -Bhavya Krishnan  Ist A Grade
Lalithaganam (HS boys)  - Abhilash K  Ist A gradePrevious Page Next Page Home