പഠനവും , വിലയിരുത്തലും ......

ക്ലാസ്സ്‌ ഒന്ന്... യുണിറ്റ്...പുള്ളിയുടുപ്പ്......

കുട്ടികള്‍ പുള്ളിയുടുപ്പ് വരച്ചു നിറം നല്‍കിയശേഷം എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചു...ഏറ്റവും നല്ല ചിത്രം ഏതാണെന്ന് ടീച്ചര്‍ ചോതിച്ചു. 8 പേര്‍ക്ക് ആദിത്യന്റെ ചിത്രവും 7 പേര്‍ക്ക് സ്റെഫി യുടെ ചിത്രവും 6 പേര്‍ക്ക് സിറിയക് ന്റെ ചിത്രവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്തുകൊണ്ട് ഇഷ്ടമായി. കുട്ടികളുടെ പ്രതികരണം ടീച്ചറെ അത്ഭുതപെടുത്തി. വലിയ ചിത്രം , പുള്ളികള്‍ ഉള്ളത്കൊണ്ട് , നല്ല രസം , നല്ല കളറു , ശരിക്കും ഉടുപ്പ് പോലെ ഇങ്ങനെ എത്ര എത്ര കാര്യങ്ങളാണ് അവര്‍ പറഞ്ഞത്. സ്വന്തം ഉല്‍പന്നങ്ങളെ വിലയിരുത്തി സംസാരിക്കാന്‍ കഴിയുന്നതിലുടെ അവരുടെ പഠനം മെച്ചപ്പെടും. അതിനനുസരിച്ച് ആയിരിക്കണം ആസൂത്രണവും. ചെന്നെടുക്കം A.L.P സ്കൂളിലെ സാലി ടീച്ചര്‍ തന്റെ തിരിച്ചറിവുകള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കുകയാണ്...


Previous Page Next Page Home