Gupshosdurgkadappuram

Gupshosdurgkadappuram


ശ്രദ്ധ- ഇംഗ്ലീഷ് ക്യാമ്പ് .6.1.18 ശനി

Posted: 06 Jan 2018 07:56 AM PST

ശ്രദ്ധ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ഏകദിന ക്യാമ്പ് നടന്നു.പ0ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സി.രാമചന്ദ്രൻമാസ്റ്റർ, പി.വി.ബാലകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ എന്നിവർ നേത്യം നൽകി.

Previous Page Next Page Home