മണല്‍ത്തടം 

എ ല്‍ പി സ്കൂള്‍ വലിയപറമ്പ യിലെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ഈ വര്‍ഷത്തെ മണല്‍ത്തടത്തിലെ ( SAND TRAY ) പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ . യുണിറ്റ് 3 തൈ പത്തു വെച്ചാല്‍.......ടീച്ചറുടെ പേര് റീന. സി. വി 

( വിവരങ്ങള്‍ : മഹേഷ്‌ , ചെറുവത്തൂര്‍ ) 

ipNnXz¯n hn«p hogvNbnÃm¯ hnZymebkwkvImcw...

Previous Page Next Page Home