ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍ കാസറഗോഡ് (DEO Kasaragod)

ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍ കാസറഗോഡ് (DEO Kasaragod)


II-PHASE BLEND TRAINING

Posted: 25 Jul 2014 07:26 PM PDT

II Phase of BLEND Training will be preponed to 31 july and 1 August 2014 at DRC IT@School Kasaragod. headmasters to send the same person already attended in I Phase training programme as per below schedule.
note: bring laptop and accessories.

BLOG FOR EDUCATIONAL DYNAMIC NETWORK(BLEND)
KASARAGOD EDUCATIONAL DISTRICT
TRAINING SCHEDULE- II PHASE
Sl.No. school code School Training
Centre
Date
1 11001 S. A. P. H. S. Agalpady DRC IT@School Kasaragod 31 JULY AND 1 AUGUST 2014
2 11003 Govt.Muslim V.H.S.S. Kasaragod
3 11005 B. E. M. H. S. Kasaragod
4 11006 G. V . H. S. S. For Girls Kasaragod
5 11008 Udaya E. M. H. S. S. Udayanagar, Manjeshwar
6 11009 G. V. H. S. S. Kunjathur
7 11011 S. V. V. H. S. Kodlamogaru
8 11012 K.V.S.M. H.S. Kurudapadavu
9 11014 G. H. S. S. Shiriya
10 11015 G. H. S. S. Uppala
11 11016 G. H. S. S. Bangra Manjeshwar
12 11018 G. H.S. S. Paivalike Nagar
13 11021 T. I. H. S. S. Naimarmoola
14 11022 G. H. S. S. Alampady
15 11025 G. V. H. S. S. Iriyanni
16 11026 B. A. R. H. S. S. Bovikan
17 11027 G. H. S. Bandadka
18 11028 G. H. S. S. Mogralputhur
19 11029 G. V. H. S. S. Mogral
20 11031 G. H. S. Pandy
21 11032 G. V. H. S. S. Delampady
22 11033 G. H. S. S. Angadimoger


--
DEO KASARAGOD
deoksd@gmail.com
04994230053
Previous Page Next Page Home