ഡയറ്റ് കാസര്‍ഗോഡ്

ഡയറ്റ് കാസര്‍ഗോഡ്


Faculty Members of Karnataka team from DIET Vijapur visited Kasargod DIET

Posted: 24 Jan 2018 06:05 AM PST

Faculty Members of Karnataka team from DIET Vijapur visited Kasargod DIET Maipady on 18-01-2018. Principal Dr. P Bhaskeran and other Faculty members were present on the day of visit. 

Academic Master Plan Sub district level Appraisal training Programme

Posted: 24 Jan 2018 05:53 AM PST

Academic Master Plan Sub district level Appraisal training Programme for Heads of HSS, VHSS, HS and UP LP schools on 17-01-2018 at Chittarikkal Sub District

D EL Ed STudy Center Personal contact Class Inaguration

Posted: 24 Jan 2018 05:42 AM PST

D EL Ed Study Center Personal contact  Class under National Institute Open school Inaugurated in DIET Kasaragod on 6-01-2018 By Pre- Service Senior Faculty Sri. K Ramesan


പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യ‍ജ്ഞവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബഹു: വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫ. സി രവീന്ത്രനാഥ് കാസ൪ഗോഡ് ജില്ലയില്‍

Posted: 24 Jan 2018 05:26 AM PST

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യ‍ജ്ഞവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബഹു: വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫ. സി രവീന്ത്രനാഥ് കാസ൪ഗോഡ് ജില്ലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവ൪ത്തകരെ 01-01-2018 ന് അഭിസംഭോദന ചെയ്യുന്നു.

Previous Page Next Page Home