Gupshosdurgkadappuram

Gupshosdurgkadappuram


സ്കൂൾ ലീഡർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്.20.9.17

Posted: 20 Sep 2017 08:55 AM PDT

ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ പകർന്നു നൽകി സ്കൂൾ ലീഡർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ന് നടന്നു.VII ലെ നിഹാൽ N.P  സ്കൂൾ ലീഡറായും, ഹാമിദ ഡപ്യൂട്ടി ലീഡറായും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
Previous Page Next Page Home