Gupshosdurgkadappuram

Gupshosdurgkadappuram


കാർഗിൽ വിജയ് ദിവസ് .അനുസ്മരണം. 26.7.17

Posted: 26 Jul 2017 09:04 AM PDT

കാർഗിൽ വിജയ് ദിവസത്തിന്റെ അനുസ്മരണത്തോടനുബന്ധിച്ച്കാർഗിൽ ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വൃക്ഷത്തൈ നടൽ, മധുരം വിതരണം, പരിസര ശുചീകരണം എന്നിവ നടന്നു.നഗരസഭാ കൗൺ,സിലർ ഖദീജാ ഹമീദ്, PTA പ്രസിഡണ്ട്KK. ജാഫർ, ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തകർ എന്നിവർ നേതൃത്യം നൽകി.
Previous Page Next Page Home