Gupshosdurgkadappuram

Gupshosdurgkadappuram


ശ്രദ്ധ - ഏകദിന ശാസ്ത്ര ക്യാമ്പ് - 16.12-17 ശനി

Posted: 16 Dec 2017 06:25 AM PST

കുട്ടികൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസവും സ്നേഹവും പകർന്നു നൽകി അവരെ മികവിലേക്കുയർത്താനുള്ള ശ്രദ്ധ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഏകദിന ശാസ്ത്രക്യാമ്പ് 16.12-17 ശനിയാഴ്ച സ്കൂളിൽ നടന്നു.പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് മോളിക്കുട്ടി ജോസഫ്, രമാദേവി ടീച്ചർ, ജലജകുമാരി ടീച്ചർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.

Previous Page Next Page Home