ഡയറ്റ് കാസര്‍ഗോഡ്

ഡയറ്റ് കാസര്‍ഗോഡ്


ബ്ലെന്റ് അവസാനബാച്ച് - ആഗസ്റ്റ് 22, 23 ന്

Posted: 16 Aug 2014 11:11 AM PDT

ജില്ലയിലെ സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗുകളുടെ നിര്‍മാണം അവസാനഘട്ടത്തിലേക്കു കടക്കുകയാണ്. ഈ പരിശീലനപദ്ധതി വിജയിപ്പിക്കാന്‍ സഹകരിച്ച മുഴുവന്‍ പേരോടും ഡയറ്റിന് നന്ദിയുണ്ട്. ഇക്കഴിഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍മാരുടെ ജില്ലാതല റിവ്യൂ യോഗത്തില്‍ ബ്ലെന്റിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനപുരോഗതി സൂക്ഷ്മമായി വിലയിരുത്തുകയും ചില തീരുമാനങ്ങള്‍ കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അവ എല്ലാവരുടെയും അറിവിലേക്കായി താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.


1. ഓഫീസ് ബ്ലോഗുകള്‍  മെച്ചപ്പെടുത്തല്‍

ജില്ലയിലെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസുകള്‍ക്കും ബ്ലോഗ് നിലവില്‍ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവയുടെ ഗുണനിലവാരം ഒന്നുകൂടി മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ ആഗസ്റ്റ് 30 ന് ഐ ടി @ സ്കൂളില്‍ വെച്ച് ഒരു  ഏകദിന പരിശീലനം നടത്തുന്നു. അതില്‍ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍മാരും അതത് ഓഫീസുകളില്‍ ബ്ലോഗ് പരിശീലനം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരനും പങ്കെടുക്കണം. 


2. സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗുകള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തല്‍

ഇതുവരെയും പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാത്തവരുടെ ഒരു പരിശീലന പരിപാടി ആഗസ്റ്റ് 14 ന് ഐ ടി @ സ്കൂളില്‍ വെച്ച് നടക്കുകയുണ്ടായി. ഈ പരിശീലനത്തോടെ ജില്ലയിലെ മുഴുവന്‍ എല്‍ പി, യു പി, എച്ച് എസ്, ടി ടി ഐ കള്‍ക്കും ബ്ലോഗ് നിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇവര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ സ്കൂള്‍, ടി ടി ഐ ബ്ലോഗുകള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ കുറച്ച് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ബാക്കിയുണ്ട്. അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം കൂടി ഒരു ദ്വിദ്വിന പരിശീലനം ആഗസ്റ്റ് 22, 23 ന് നടക്കും. ഇതില്‍ പങ്കെടുക്കേണ്ടവര്‍ :
1. ജൂലൈ 18, 19 തീയതികളില്‍ നടന്ന ഒന്നാം ഘട്ട പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുത്തവര്‍
2. ജൂലൈ 31, ആഗസ്റ്റ് 1 തീയതികളില്‍ നടന്ന രണ്ടാം ഘട്ട പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നവര്‍
3. ആഗസ്റ്റ് 14 നു നടന്ന ഏകദിന പരിശീലനം മാത്രം കിട്ടിയവര്‍
4. ജില്ലയിലെ മൂന്ന് അംഗീകൃത ടി ടി ഐ കളുടെ പ്രതിനിധികള്‍

(ഇതു കൂടാതെ മഴ കാരണം ആഗസ്റ്റ് 1 ന് എത്തിച്ചേരാത്തവര്‍ ആഗസ്റ്റ് 23 ന് പങ്കെടുത്ത് ഒരു ദിവസത്തെ കുറവ് നിര്‍ബന്ധമായും നികത്തേണ്ടതുമാണ്.)
സ്കൂള്‍ / ടി ടി ഐ ബ്ലോഗുകള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ ഇനി ഒരു അവസരം ലഭിക്കില്ല എന്നതിനാല്‍ മുഴുവന്‍ സ്ഥാപനങ്ങളും ഈ തീരുമാനമനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെന്നും ഡി ഡി ഇ യുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ നടന്ന  ജില്ലാതല റിവ്യൂ യോഗത്തില്‍ തീരുമാനമെടുക്കുകയുണ്ടായി.


സ്കൂളുകള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റു കാര്യങ്ങള്‍ :
  •  ആദ്യഘട്ട പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത അധ്യാപകന്‍ തന്നെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലും പങ്കെടുക്കണം
  • ബേക്കല്‍, കുമ്പള, കാസര്‍ഗോഡ് ഉപജില്ലകളിലെ ജൂലൈ 31, ആഗസ്റ്റ് 1 തീയതികളില്‍ നടന്ന രണ്ടാം ഘട്ട പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നവര്‍ ഐ ടി @ സ്കൂള്‍ കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലാ കേന്ദ്രത്തിലാണ് പങ്കെടുക്കേണ്ടത്.
  • മറ്റുള്ളവര്‍ അതത് സബ് ജില്ലയില്‍ ഉള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് പങ്കെടുക്കേണ്ടത്. പരിശീലനകേന്ദ്രം സംബന്ധിച്ച് സംശയമുള്ളവര്‍ ബന്ധപ്പെട്ട ഉപജില്ലയുടെ ചാര്‍ജുള്ള ഐ ടി @ സ്കൂള്‍ മാസ്റ്റര്‍ ട്രെയിനറെ ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്.
  • പരിശീലനത്തിനു വരുമ്പോള്‍ LAPTOP, ബ്ലോഗില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഫോട്ടോകള്‍, കുട്ടികളുടെ രചനകള്‍ തുടങ്ങിയവ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്.Previous Page Next Page Home