കക്കാട്ട്

കക്കാട്ട്


എസ് എസ് എല്‍ സി പരീക്ഷയില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും നൂറ് ശതമാനം

Posted: 06 May 2018 03:08 AM PDT

എസ് എസ് എല്‍ സി പരീക്ഷയില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും നൂറ് ശതമാനം നേടി കക്കാട്ട് സ്കൂള്‍ തിളക്കമാര്‍ന്ന വിജയം കൈവരിച്ചു. പതിനെട്ട് കുട്ടികള്‍ക്ക് മുഴുവന്‍ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ്സ് ലഭിച്ചു. എട്ട് പേര്‍ക്ക് ഒന്‍പത് എ പ്ലസ്സ് ലഭിച്ചു.

Previous Page Next Page Home