Gupshosdurgkadappuram

Gupshosdurgkadappuram


ശ്രദ്ധ - ഏകദിന മലയാളം പ്രവർത്തനങ്ങൾ - 9.12.1 7 ശനി

Posted: 09 Dec 2017 08:11 AM PST

കുട്ടികൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസവും, സ്നേഹവും പകർന്നു നൽകി അവരെ മികവിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ആരംഭിച്ച ശ്രദ്ധ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള മലയാളം പ്രവർത്തനങ്ങൾ 9.12.17 ശനിയാഴ്ച നടന്നു.പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വി.സരള ടീച്ചർ, വി.കെ.ചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ, ഹസൻ മാസ്റ്റർ, പ്ര നിഷ ടീച്ചർ, ഫാത്തിമ ടീച്ചർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
Previous Page Next Page Home