St.Ann's A U P School

St.Ann's A U P School


സബ് ജില്ലാ സ്കൂള്‍ കലോത്സവത്തില്‍ പൊന്നിന്‍ തിളക്കവുമായി സെന്‍റ് ആന്‍സ് എ.യു.പി സ്കൂള്‍

Posted: 09 Dec 2016 12:16 AM PST

നവംബര്‍ 25 മുതല്‍ ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് കാഞ്ഞങ്ങാട് നടന്ന ഉപജില്ലാ സ്കൂള്‍ കലോത്സവത്തില്‍ വ്യത്യസ്ത ഇനങ്ങളില്‍ കുട്ടികള്‍ സമ്മാനാര്‍ഹരായി.സംസ്കൃതോത്സവത്തില്‍ ഉപജില്ലയില്‍ സ്കൂള്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടി.

24/11/2016 Hello English- ഉദ്ഘാടനം

Posted: 09 Dec 2016 12:02 AM PST

സ്കൂളിള്‍ തല Hello English പദ്ധതി, വാര്‍ഡ് കൗണ്‍സിലര്‍ ഭാര്‍ഗ്ഗവി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.Hello English theme song , switch on കര്‍മ്മം വാര്‍ഡ് കൗണ്‍സിലറും പി.ടി.എ വൈസ് പ്രസിഡന്‍റും കൂടി നിര്‍വഹിച്ചു.പ്രസ്തുത പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി English Assembly കുട്ടികളുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടന്നു.

കൃഷി അവാര്‍ഡ്

Posted: 09 Dec 2016 12:02 AM PST

കഴി‍ഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കുള്ള കൃഷി വകുപ്പിന്‍റെ അവാര്‍ഡ്
സെന്‍റെ് ആന്‍സ് സ്കൂളിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കൃ‍ഷി വകുുപ്പ് മന്ത്രി സമ്മാനിച്ചു.കേരളപ്പിറവി ദിനം

Posted: 09 Dec 2016 02:10 AM PST


സ്കൂള്‍ കലോത്സവം കേരളപ്പിറവിയോടനുബന്ധിച്ച് കേരളം -മാപ്പ് ക്ലാസ്സുകളില്‍ നിര്‍മ്മിച്ചു.പയറു വര്‍ഷമായതിനാല്‍ കുട്ടികള്‍ വിവിധ തരം പയര്‍ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവര്‍ത്തനം ചെയ്തു.സ്കൂളിലെ സീഡ് ക്ലബ്ബിന്‍റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ വിവിധ ജൈവ പച്ചക്കറികള്‍ ഉപയോഗിച്ച് (സ്കൂള്‍ പച്ചക്കറിത്തോട്ടത്തില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ചത്)കേരളത്തിന്‍റെ മാതൃക സ്കൂള്‍ മുറ്റത്ത് നിര്‍മ്മിച്ചു.മലയാളം ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷ-ഭരണ ഭാഷ പരിപാടി ഹോസ്ദുര്‍ഗ്ഗ് എ.ഇ.ഒ ശ്രീമതി.പുഷ്പലത ടീച്ചര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.സ്കൂള്‍ കലോത്സവം അന്നേ ദിവസം നടത്തപ്പെട്ടു.രക്ഷിതാക്കള്‍ പി.ടി.എ അംഗങ്ങള്‍ എന്നിവര്‍ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തു.

Posted: 08 Dec 2016 09:43 PM PST

tIc-f-¸n-dhn Zn\w
kvIqÄ Item-Õhw tIc-f-¸n-dhn Zn\-t¯m-S-\p-_-Ôn¨v tIcfw þam¸v ¢mÊp-I-fnÂ
\nÀ½n-¨p.-]-bÀ hÀj-am-b-Xn-\m Ip«n-IÄ hnhn[ Xcw ]bÀ D]-tbm-Kn¨v
{]hÀ¯\w sNbvXp. kvIqfnse koUv ¢_nsâ B`n-ap-Jy-¯n hnhn[ ssPh
]¨-¡-dn-IÄ D]-tbm-Kn¨v (kvIqÄ ]¨-¡dnt¯m«-¯n \n¶v e`n-¨Xv ) tIc-f-
¯nsâ amXrI kvIqÄ apä¯v \nÀ½n-¨p. ae-bmfw t{ijvT `mj þ`-cW `mj
]cn-]mSn tlmkvZpÀ¤v F.-C.H {ioaXn ]pjv]-eX So¨À DZvLm-S\w sNbvXp.
kvIqÄ Item-Õhw At¶ Znhkw \S-¯-s¸-«p.-c-£n-Xm-¡Ä ]n.-Sn.F AwK-§Ä
F¶n-hÀ NS-§n ]s¦-Sp-¯p.

കക്കാട്ട്

കക്കാട്ട്


ജില്ലാ കേരളോത്സവം

Posted: 08 Dec 2016 06:34 AM PST


കാസറഗോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്‍റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള
ജില്ലാതലകേരളോത്സവം
കക്കാട്ട് സ്കൂളില്‍വെച്ച് ഡിസംബര്‍ 26,27 തീയതികളില്‍ നടക്കും. 8-)൦ തീയ്യതി സ്കൂള്‍ ഓഡിറ്റൊറിയത്തില്‍ വെച്ച് സംഘാടക സമിതി രൂപികരണയോഗം നടന്നു.

അനുമോദനം

Posted: 08 Dec 2016 08:38 AM PST


കേരളസാഹിത്യഅക്കാദമി നിര്‍വാഹകസമിതി അംഗമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കക്കാട്ട് സ്കൂള്‍ ഹെഡ്മാസ്ററര്‍ ഇ .പി .രാജഗോപാലനെ സ്ററാഫ൦ഗങ്ങള്‍ യോഗംചേര്‍ന്ന് അനുമോദിച്ചു.
  കെ.കൃഷ്ണന്‍, കെ. വിജയന്‍,
കെ.സന്തോഷ്‌,ഷേര്‍ലി ജോര്‍ജ്ജ്,കെ സി അനില്‍കുമാര്‍, ജയന്‍ നീലെശ്വരം, എസ് .ശ്രീലേഖ,കെ.കുഞ്ഞികൃഷ്ണപിഷാരടി, ശ്യാമ ശശി എന്നിവര്‍ സംസാരിച്ചു.മൂന്നു പുസ്തകങ്ങള്‍ സ്നേഹസമ്മാനമായി നല്‍കി. ഇ.പി രാജഗോപാലന്‍ നന്ദി പറഞ്ഞു.സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളുടെ അനുമോദനത്തിന് രാജഗോപാലന്‍ മാഷുടെ മറുമൊഴി

G H S S Patla

G H S S Patla


Posted: 08 Dec 2016 06:44 AM PST

പട്ള യൂത്ത്  ഫോറത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന   കരിയർ  ഗൈഡൻസും  വ്യക്തിത്വ വികസന ക്‌ളാസും 

                                                                          ചിത്രങ്ങളിലൂടെ 


Posted: 08 Dec 2016 05:50 AM PST

നവ കേരളം  ഹരിതകേരളം 

ഗവ: ഹയർസെക്കണ്ടറി  സ്കൂൾ പട്ള 
വിവിധ പരിപാടികൾ 
Gupshosdurgkadappuram

Gupshosdurgkadappuram


HARITHAKERALAM 08-12-2016

Posted: 08 Dec 2016 07:57 AM PST

ഹരിതകേരളം മിഷന് പ്രാരംഭം കുറിക്കുന്ന ഇന്ന് രാവിലെ സ്‌കൂൾ അസംബ്ലയില് നഗരസഭാ ചെയറമാന്റെ സന്ദേശം കുട്ടികൾക്ക് വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു. പിന്നീട് ഹരിതകേരളം പ്രതിജ്ഞ സി.രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു.ഹസൻ മാസ്റ്റർ പരിസരശുചീകരണത്തെ കുറിച്ചു കുട്ടികളെ ബോധവല്ക്കരിച്ചു.സ്‌കൂൾ പരിസരം ശുചീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.
Previous Page Next Page Home