ജീവനം ......

കൂട്ടായ്മയുടെ സ്നേഹസ്പര്‍ശം .... 

VACATION TRAINING 2011-12


BRC Hosdurg

Class / Subject
Ist Spell
(May 10 – 16)
IInd Spell
(May 17 – 20)
IIIrd Spell
(May 23, 24)
IVth spell
(May 25 – 28)
Venue
I
Mal, EVS, Maths
English


Kottachery
II
English
Mal, EVS, Maths


UBMC
III
Mal, EVS, Eng.
English


GLPS Perole
IV
English
Mal, EVS, Maths


GLPS Nileshwar
UP
Basic Science
Basic Science

District Level Batch for all Loosers
ACKNS Melangot
UP
Mathematics
Mathematics


ACKNS Melangot
UP
Social Science
Social Science


SRHGHS Ramnagar
UP
English
English


SRHGHS Ramnagar
UP
Malayalam
Malayalam


GVHSS Kanhangad
UP

Hindi


RHS Nileshwar
UP

Urdu


BRC
UP

Arabic


BRC
UP

Sanskrit


BRC Cheruvathur
 

BRC Cheruvathur

Class / Subject
Ist Spell
(May 10 – 16)
IInd Spell
(May 17 – 20)
IIIrd Spell
(May 23, 24)
IVth spell
(May 25 – 28)
Venue
I
Maths
English
Common SessionBRC and GUPS Chandera
I
Maths

Common Session
English
II
English
Maths
Common Session

II

Maths
Common Session
English
III
Maths
English
Common Session

III
Maths

Common Session
English
IV
English
Maths
Common Session

IV

Maths
Common Session
English
UP
Basic Science
Basic Science
Basic Science


GVHSS Trikaripur
UP
Social Science
Social Science
Social Science

UP
Mathematics
Mathematics
Mathematics

UP
Malayalam
Malayalam
Malayalam

UP
English
English
English

UP

Sanskrit
Sanskrit


GWUPS Cheruvathur
UP

Arabic
Arabic

UP

Hindi
Hindi

UP

Urdu
Urdu

BRC Chittarikkal

Class / Subject
Ist Spell
(May 10 – 16)
IInd Spell
(May 17 – 20)
IIIrd Spell
(May 23, 24)
IVth spell
(May 25 – 28)
Venue
I
English
Integration


GLPS Kunnumkai
II
Integration
English


GLPS Kunnumkai
III
English
Integration


GLPS Kunnumkai
IV
Integration
English


GLPS Kunnumkai
UP
Malayalam
Malayalam


GHSS Parappa
UP
English
English


GHSS Parappa
UP
HindiGHSS Parappa
UP
Social Science
Social Science


GHSS Parappa
UP
Basic Science
Basic Science


GHSS Parappa
UP
Mathematics
Mathematics


GHSS Parappa
UP

Arabic


BRC Hosdurg
UP

Urdu


BRC Hosdurg
UP

Sanskrit


BRC Hosdurg
UP

Arabic


GLPS Hosdurg Theruvath

BRC Bekal

Class / Subject
Ist Spell
(May 10 – 16)
IInd Spell
(May 17 – 20)
IIIrd Spell
(May 23, 24)
IVth spell
(May 25 – 28)
Venue
I
Integration
English
English

GUPS Puthiyakandam
II
English
Integration
Integration

GUPS Puthiyakandam
III
EVS, Maths, Mal
English
English

GUPS Puthiyakandam
IV
EVS, Maths, Mal
English
English

GUPS Puthiyakandam
LP

Arabic
Arabic


UP

Malayalam
Malayalam

GMUPS Pallikara
UP
EnglishGMUPS Pallikara
UP

Hindi
Hindi

GMUPS Pallikara
UP
Social Science
Social Science
Social Science

GMUPS Pallikara
UP
Basic Science
Basic Science
Basic Science

GMUPS Pallikara
UP
Mathematics
Mathematics
Mathematics

GMUPS Pallikara
UP

Arabic


BRC Hosdurg
UP

Urdu


BRC Hosdurg
UP

Sanskrit


BRC Cheruvathur
UP

Arabic


GLPS Hosdurg Theruvath

Kannada (LP & UP)GUPS Adkathbail

BRC Kasaragod

Class / Subject
Ist Spell
(May 10 – 16)
IInd Spell
(May 17 – 20)
IIIrd Spell
(May 23, 24)
IVth spell
(May 25 – 28)
Venue
I
IntegrationGHS Cherkala
II
IntegrationGHS Cherkala
III

EVS, Maths, Mal


GHS Cherkala
IV

EVS, Maths, Mal


GHS Cherkala
III


English

Marthoma HS Chengala
IV


English

Marthoma HS Chengala
LP

Arabic (10 – 18)


Marthoma HS Chengala
UP
English
English


GHS Cherkala
UP


English

GUPS Kasaragod
UP

Arabic
Arabic

GHS Cherkala
UP
Social Science
Social Science
Social Science

GUPS Kasaragod
UP
Basic Science
Basic Science
Basic Science

GUPS Kasaragod
UP
Mathematics
Mathematics
Mathematics

GUPS Kasaragod
UP
Malayalam
Malayalam
Malayalam

GUPS Kasaragod
UP

Urdu


GSBS Kumbla
UP

Sanskrit


GSBS Kumbla
UP
Kannada
Social Science (K)
Kannada (General)

GUPS Adkathbail
UP
Basic Science (Kan)GUPS Adkathbail
UP
Mathematics (Kan)GUPS Adkathbail
I
KannadaGUPS Adkathbail
II
KannadaGUPS Adkathbail
III
KannadaGUPS Adkathbail
IV
KannadaGUPS Adkathbail
I

Kannada


GHS Cherkala
II

Kannada


GHS Cherkala
III

Kannada


GHS Cherkala
IV

Kannada


GHS Cherkala
LP


General

GHS Cherkala


BRC  Kumbla

Class / Subject
Ist Spell
(May 10 – 16)
IInd Spell
(May 17 – 20)
IIIrd Spell
(May 23, 24)
IVth spell
(May 25 – 28)
Venue
I
English (Kan & Mal)
Subject (Kan & Mal)


GUPS Perdala
II
English (Kan & Mal)
Subject (Kan & Mal)


GUPS Perdala
III
Subject (Kan & Mal)
English (Kan & Mal)


GUPS Perdala
IV
Subject (Kan & Mal)
English
General Cluster

GUPS Perdala
UP
English
English


NHS Perdala
UP
Basic Science (K & M)
Basic Science (K & M)


NHS Perdala
UP
Social Science (K & M)
Social Science (K & M)


NHS Perdala
UP
Language (K & M)
Language (K & M)


NHS Perdala
UP
Mathematics (K & M)
Mathematics (K & M)
General Cluster

NHS Perdala
UP

Urdu


GSBS Kumba
UP

Sanskrit


GSBS Kumba

BRC  Manjeshwar

Class / Subject
Ist Spell
(May 10 – 16)
IInd Spell
(May 17 – 20)
IIIrd Spell
(May 23, 24)
IVth spell
(May 25 – 28)
Venue
I
IntegrationGHUPS Kurchipalla
I

English


GLPS Mulinja
II
Integration
English


GLPS Mulinja
III
EnglishGLPS Mulinja
III

EVS, Maths


GHUPS Kurchipalla
IV
EnglishGLPS Mulinja
IV

EVS Maths


GHUPS Kurchipalla
LP
ArabicGLPS Mulinja
UP
Kannada (Lan)
Kannada (Lan)


GHSS Paivalike Nagar
UP

English


GHSS Paivalike Nagar
UP

Social Science (Kan)


GHSS Paivalike Nagar
UP

Basic Science (Kan)


GHSS Paivalike Nagar
UP

Mathematics (Kan)


GHSS Paivalike Nagar
UP

Malayalam (Lan)


GUPS Kasaragod
UP

Social Science (Mal)


GUPS Kasaragod
UP

Basic Science (Mal)


GUPS Kasaragod
UP

Mathematics (Mal)


GUPS Kasaragod
UP

Sanskrit


GSBS Kumbla
UP

Urdu


GSBS Kumbla
UP

Arabic


GHSS Cherkala Central
Previous Page Next Page Home