കക്കാട്ട്

കക്കാട്ട്


ഊണിന്റെ മേളം

Posted: 14 Nov 2017 02:39 AM PST

നാലാം ക്ലാസ്സിലെ ഊണിന്റെ മേളം എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപെട്ട് ക്ലാസ്സില‍്‍ ഒരു സദ്യ എന്ന പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തി. കുട്ടികളും അധ്യാപകരും വിവിധ തരത്തിലുള്ള വിഭവങ്ങള്‍ കൊണ്ട് വന്ന് സമൃദ്ധമായ സദ്യ ഒരുക്കി.


Gupshosdurgkadappuram

Gupshosdurgkadappuram


NOVEMBER 14

Posted: 14 Nov 2017 08:15 AM PST

നവമ്പർ 14 ശിശു ദിനാഘോഷം സ്‌കൂളിൽ ആചരിച്ചു.
Previous Page Next Page Home