കക്കാട്ട്

കക്കാട്ട്


രാജ്യപുരസ്കാർ

Posted: 24 Sep 2015 07:09 PM PDT

കീർത്തന ,മിഥുല , സനവ്യ സുധാകരൻ , ശരണ്യ
നിതിൻ ,ആദിത്യ ,അൽക , അമൃത

സ്കൌട്സ് --ഗൈഡ്സ് :::: രാജ്യപുരസ്കാർ  പരീക്ഷ ഈ  എട്ടു  കുട്ടികൾ എഴുതി - എട്ടുപേരും ജയിച്ചു ,


The mission of Scouting is to contribute to the education of young people, through a value system based on the Scout Promise and Law to help build a better world where people are self-fulfilled as individuals and play a constructive role in society.
Scout and Guide units are separate although they have some coeducational activities such as Jamborees, rallies, and conferences. Handicapped boys and girls also participate in the Scouting program.
The Scout emblem incorporates a wheel with twenty-four spokes, known as the Ashoka Chakra, taken from the Ashoka pillar at Sarnath, in the green-and-saffron colors of the flag of India.

Sections and branches


Membership badge–Trithiya Sopan Scout/Guide rank
The association is divided in four (respective three) sections according to age:[10]
Bharat Scouts
 • Bunnies - ages 3 to 5
 • Cubs - boys, ages 5 to 10
 • Scouts - boys, ages 10 to 17
 • Rovers - boys, ages 15 to 25
Bharat Guides
 • Bulbuls - girls, ages 5 to 10
 • Guides - girls, ages 10 to 17
 • Rangers - girls, ages 15 to 25
Additionally, there are four special branches:

Scout/Guide Motto

 • Cubs/Bulbuls - Koshish Karo (Do your best)
 • Scouts/Guides - Taiyar (Be Prepared)
 • Rovers/Rangers - Seva (Service)

  പത്രവാർത്ത

  Posted: 24 Sep 2015 06:45 PM PDT


  kasaragod11438

  Previous Page Next Page Home