കക്കാട്ട്

കക്കാട്ട്


ഗണിത ലാബ്

Posted: 11 Oct 2018 09:29 AM PDT

കക്കാട്ട് സ്കൂളില്‍ ഗണിതലാബ് ഒരുങ്ങി. സുധീര്‍ മാഷിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍  അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും ചേര്‍ന്നാണ് ഗണിത ലാബ് ഒരുക്കിയത്.
Previous Page Next Page Home