G H S S Patla

G H S S Patla


Posted: 03 Jan 2017 09:23 PM PST

ജൈവ കൃഷി വിളവെടുപ്പ്

ഇന്ന്പട്ള ഗവഃ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ  ജൈവത്തോട്ടത്തിൽ വിളവെടുപ്പ് നടത്തി വിഭവങ്ങൾ  ഹെഡ്മിസ്ട്രെസ്സിനു കൈമാറുന്നു

Posted: 03 Jan 2017 05:36 PM PST

സ്കൂൾ  പരിസര ശുചീകരണം 

സംഘം പട്ള  യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ  സ്കൂൾ പരിസര ശുചീകരണം നടത്തി 


Previous Page Next Page Home