G.H.S.S. ADOOR

G.H.S.S. ADOOR


Posted: 17 Jun 2017 02:22 AM PDT

ബഹ‌ുമാനപ്പെട്ട കേരളാ മ‌ുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ.പിണറായി വിജയന്‍ അവര്‍കളുടെ ക‌ുട്ടികള്‍ക്ക‌ുള്ള സന്ദേശം കേള്‍പ്പിക്ക‌ുന്നതിനായി വിളിച്ചുചേര്‍ത്ത പ്രത്യേകഅസംബ്ലിയില്‍ ഹെഡ്‌മാസ്‌റ്റര്‍ ശ്രീ.അനീസ് ജി.മ‌ൂസാന്‍ സംസാരിക്ക‌ുന്ന‌ു.

BRC MANJESHWAR

BRC MANJESHWAR


MEDICAL CAMP SCHEDULE 2017- 18

Posted: 16 Jun 2017 11:55 PM PDTGupshosdurgkadappuram

Gupshosdurgkadappuram


CM's Message. Assembly on 16.6.2017

Posted: 16 Jun 2017 09:36 PM PDT

നവകേരള സൃഷ്ടിക്കായുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സന്ദേശം നൽകുന്നതിനായി പ്രത്യേക അസംബ്ലി നടന്നു. ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് മോളിക്കുട്ടി ജോസഫ് അസംബ്ലിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു. സി. രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ  സന്ദേശം വായിച്ചു.തുടർന്ന് സി. ചന്ദ്രൻ മാസ്റ്ററും സംസാരിച്ചു.
 ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് മോളിക്കുട്ടി ജോസഫ് അസംബ്ലിയുടെ പ്രാധാന്യം വിശദീകരിക്കുന്നു.
 സി.രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സന്ദേശം നൽകുന്നു.
 അസംബ്ലിയിൽ കുട്ടികൾ സന്ദേശo ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.
സി. ചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ സംസാരിക്കുന്നു.

Previous Page Next Page Home